Seal Owners

  • 1
  • Nurbânu Sultan’ın Vakıf Kâtibi Seyyid Mehmed Efendi
  • نوربانو سلطانك وقف كاتبی السيد محمد افندی
  • Vakıf Kâtibi
  • 2
  • Seyyid Şeyh Osman el-Celvetî
  • السيد الشيخ عثمان الجلوتي
  • Şeyh
  • 3
  • Nurbânu Sultan
  • نوربانو سلطان
  • 991/1583
  • Hanım Sultan
  • 4
  • Abdulhalim b. Ahmed
  • عبد الحليم بن أحمد
  • Şahıs
  • 5
  • Dâyezâde Mustafa Efendi
  • دايه زاده مصطفی افندی
  • Kethüdâ
  • 6
  • Dârussaâde Ağası Hacı Beşir Ağa
  • دار السعاده آغاسی حاجی بشير آغا
  • 1159/1746
  • Dârussaâde Ağası
  • 7
  • Sadrâzam Çorlulu Ali Paşa
  • صدر أعظم چورلو لی علي پاشا
  • 1123/1711
  • Sadrâzam
  • 8
  • Sahaflar Şeyhizâde Es‘ad Efendi, Mehmed Es‘ad b. Ahmed el-Arabkirî
  • صحافلر شيخي زاده أسعد افندى، محمد أسعد بن أحمد العربكيري
  • 1264/1848
  • Vakanüvis
  • 9
  • Sultan I. Mahmûd
  • السلطان محمود الأول
  • 1168/1754
  • Sultan
  • 10
  • Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Ni‘metullah Efendi
  • أوقاف حرمين مفتشی نعمة الله افندی
  • Müfettiş
  • 11
  • Hasîrîzâde Mehmed Elif Efendi
  • حصيري زاده محمد ألف افندى
  • 1346/1927
  • Şeyh
  • 12
  • Nu‘mân Bey Efendi
  • نعمان بك افندی
  • Şahıs
  • 13
  • Karaçelebizâde Hüsâmeddin Hüseyin Efendi
  • قره چلبى زاده حسام الدين حسين افندی
  • 1007/1598
  • Kazasker
  • 14
  • İlhâmî, Sultan III. Selim
  • إلهامي، السلطان سليم الثالث
  • 1223/1808
  • Sultan
  • 15
  • Mihrişah Sultan
  • مهرشاه سلطان
  • 1220/1805
  • Hanım Sultan
  • 16
  • Mehmed Ârif Efendi
  • محمد عارف افندی
  • Şahıs
  • 17
  • Müftîzâde Abdullah Efendi, Abdullah b. Yahyâ b. Ömer el-Alâ’î
  • مفتي زاده عبد الله افندی، عبد الله بن يحيی بن عمر العلائي
  • 1099/1688’dan sonra
  • Kazasker
  • 18
  • Şeyhülislam Dâmadzâde Ahmed b. Mustafa Râsih
  • شيخ الإسلام داماد زاده أحمد بن مصطفى راسخ
  • 1154/1741
  • Şeyhülislam
  • 19
  • Yenikapı Mevlevihanesi
  • يكی قپو مولويخانه سی
  • Tekke
  • 20
  • Sadrâzam Şehid Ali Paşa
  • صدر أعظم شهيد علي پاشا
  • 1128/1716
  • Sadrâzam
Go up