Seal Owners

  • 501
  • Dârendevîzâde Müderris Mustafa İzzet Efendi
  • دارندوي زاده مدرس مصطفی عزت افندی
  • Müderris
  • 502
  • Dâmad Mehmed Efendi b. Şeyhzâde Hüseyin Efendi
  • داماد محمد افندی بن شيخ زاده حسين افندی
  • Şahıs
  • 503
  • Dalzâde, Vahdet Osman b. Ahmed el-Varnevî
  • دال زاده، وحدت عثمان بن أحمد الوارنوي
  • 1205/1791’den sonra
  • Şahıs
  • 504
  • Dâire-i Sıhhiye Tahrîrât Odası Kâtibi Hâfız Ahsen Efendi
  • دائره صحيه تحريرات اوطه سی كاتبی حافظ أحسن افندی
  • Kâtib
  • 505
  • Çötelizâde Hacı Mehmed Efendi
  • چوته لی زاده حاجی محمد افندی
  • 1227/1813
  • Şahıs
  • 506
  • Çötelizâde Hacı İbrâhim Ağa
  • چوته لی زاده حاجی إبراهيم آغا
  • 1246/1831
  • Şahıs
  • 507
  • Çötelizâde Hacı Ahmed Ağa
  • چوته لی زاده حاجی أحمد آغا
  • Şahıs
  • 508
  • Civan Kapıcıbaşı Mehmed Paşa’nın Kethüdâsı Hacı Yusuf Ağa
  • جوان قپوجی باشی محمد پاشا نك كتخداسی حاجی يوسف آغا
  • Kethüdâ
  • 509
  • Cihânzâde, Yahyâ b. Ali el-Kâdî
  • جهان زاده، يحيی بن علي القاضي
  • Şahıs
  • 510
  • Çelebi İmam Seyyid Ali
  • چلبی إمام السيد علي
  • Şahıs
  • 511
  • Celâleddin b. Osman Selâhaddin b. Abdulbâkî er-Rûmî el-Mevlevî
  • جلال الدين بن عثمان صلاح الدين بن عبد الباقي الرومي المولوي
  • 1326/1908
  • Şeyh
  • 512
  • Çavuşzâde Ahmed Efendi
  • چاويش زاده أحمد افندی
  • Şahıs
  • 513
  • Cârullah Veliyyüddin b. Mustafa b. Ali el-Yenişehrî el-İstanbulî
  • جار الله ولي الدين بن مصطفى بن علي اليكيشهري الإستانبولي
  • 1151/1738
  • Osmanlı Âlimi
  • 514
  • Çankırılı Mehmed İzzet b. Ali
  • چانقری لی محمد عزت بن علي
  • Şahıs
  • 515
  • Çankırılı Kayyımzâde Abdullah Efendi
  • چانقری لی قيم زاده عبد الله افندی
  • 1239/1824
  • Şahıs
  • 516
  • Ca‘fer Efendi
  • جعفر افندی
  • Şahıs
  • 517
  • Bursalı Mehmed Tâhir
  • برسه لى محمد طاهر
  • 1343/1925
  • Şahıs
  • 518
  • Bursa’da Kâtib Muhammed Emin b. Ahmed
  • برسه ده كاتب محمد أمين بن أحمد
  • Kâtib
  • 519
  • Bilal b. Abdullah b. Abdulmennân
  • بلال بن عبد الله بن عبد المنان
  • Debbâğ
  • 520
  • Bezmiâlem Vâlide Sultan
  • بزم عالم والده سلطان
  • 1270/1853
  • Vâlide Sultan
Go up