Seal Owners

  • 41
  • Süleymaniye Kütüphanesi
  • سليمانيه كتبخانه سی
  • Kütüphane
  • 42
  • Süleymâniye Dârulhadîsi’nde Mu‘îd Mehmed b. Hasan
  • سليمانيه دار الحديثنده معيد محمد بن حسن
  • Muîd
  • 43
  • Süleyman Sâmân el-Üsküdârî
  • سليمان سامان الأسكداري
  • Şahıs
  • 44
  • Süleyman Fehim
  • سليمان فهيم
  • 1263/1847
  • Şahıs
  • 45
  • Süleyman Efendi
  • سليمان افندی
  • Şahıs
  • 46
  • Sırrı Paşa, Selim Sırrı b. Tosun el-Giridî
  • سري پاشا، سليم سري بن طوسون الگريدي
  • 1313/1895
  • Devlet Adamı
  • 47
  • Sivas Kadısı Seyyid Mustafa Efendi
  • سيواس قاضيسی السيد مصطفی افندی
  • Kadı
  • 48
  • Siroz’da Halil Paşa Câmi‘i İmamı Muhammed b. Receb
  • سيروز ده خليل پاشا جامعی إمامی محمد بن رجب
  • İmam
  • 49
  • Siroz Müftüsü Fethullah Fehmi Efendi
  • سيروز مفتيسی فتح الله فهمی افندی
  • 1335/1917
  • Müftü
  • 50
  • Sirkezâde, Mustafa b. Mehmed Ali
  • سركه زاده، مصطفی بن محمد علي
  • Şahıs
  • 51
  • Silahşorân-ı Hâssa’dan Süleyman Tâlib
  • سلحشوران خاصه دن سليمان طالب
  • Silahşör
  • 52
  • Seyyid Şihâbüddin
  • السيد شهاب الدين
  • Şahıs
  • 53
  • Seyyid Şeyh Osman el-Celvetî
  • السيد الشيخ عثمان الجلوتي
  • Şeyh
  • 54
  • Seyyid Sâlim
  • السيد سالم
  • Şahıs
  • 55
  • Seyyid Sa‘deddin Abdulbâkî Efendi
  • السيد سعد الدين عبد الباقي افندی
  • Şahıs
  • 56
  • Seyyid Rızâ Efendi
  • السيد رضا افندی
  • Şahıs
  • 57
  • Seyyid Osman
  • السيد عثمان
  • Şahıs
  • 58
  • Seyyid Ömer Efendi
  • السيد عمر اافندی
  • Şahıs
  • 59
  • Seyyid Nazîf Efendi
  • السيد نظيف
  • Şahıs
  • 60
  • Seyyid Mustafa Sâlim Efendi
  • السيد مصطفی سالم افندی
  • Şahıs
Go up