Seal Owners

  • 1
  • Âsâr-ı Müfîde Kütüphanesi
  • آثار مفيده كتبخانه سی
  • Kütüphane
  • 2
  • Âsitâne-i Saâdet, Mutasarrıf Mustafa Bey b. Ali
  • آستانه سعادت، متصرف مصطفی بك بن علي
  • Mutasarrıf
  • 3
  • Âsek Kadısı Hacı Hüseyin Efendi
  • آسك قاضيسی حاجی حسين افندی
  • Kadı
  • 4
  • Aşçıbaşızâde Muhammed b. Muhammed
  • آشجی باشی زاده محمد بن محمد
  • Şahıs
  • 5
  • Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan
  • آق قويون لی حكمداری اوزون حسن
  • 882/1478
  • Sultan
  • 6
  • Şeyhülislam Akmahmûdzâde Mehmed Zeynî Efendi
  • آق محمود زاده محمد زيني افندی
  • 1164/1751
  • Şeyhülislam
  • 7
  • Ayasofya Câmi‘i Vâ‘izi Şeyhzâde Ahmed Efendi
  • آياصوفيه جامعی واعظی شيخزاده أحمد افندی
  • Vâiz
  • 8
  • Ebu’l-Hasen eş-Şâzelî’nin Halîfelerinden Hâfız Yahyâ Efendi
  • أبو الحسن الشاذلي نك خليفه لریندن حافظ يحيی افندی
  • Şahıs
  • 9
  • Ebu’l-Fazl Mehmed Efendi, Mehmed b. İdris b. Hüsâmeddin el-Bitlisî
  • أبو الفضل محمد افندی، محمد بن إدريس بن حسام الدين البدليسي
  • 982/1574
  • Defterdar
  • 10
  • Ebu’l-Muhtâr İbrâhim Tâhir b. Mustafa b. İbrâhim
  • أبو المختار إبراهيم طاهر بن مصطفی بن إبراهيم
  • Şahıs
  • 11
  • Ebu’n-Nûr Seyfeddin Abdurrahman Refî‘ b. Muhammed en-Nagamî [?]
  • أبو النور سيف الدين عبد الرحمن رفيع بن محمد النغمي [؟]
  • Şahıs
  • 12
  • Ebu’l-Vefâ Derviş Hüseyin Lebîb Efendi
  • أبو الوفا درويش حسين لبيب افندی
  • Şahıs
  • 13
  • Ebû Bekir Efendi
  • أبو بكر افندی
  • Şahıs
  • 14
  • Ebû Bekir b. Tâlib
  • أبو بكر بن طالب
  • Şahıs
  • 15
  • Ebû Bekir b. Ömer el-Hâşimî el-Çorumî
  • أبو بكر بن عمر الهاشمي الچورمي
  • Şahıs
  • 16
  • Ebû Şâkir Muhammed b. Ali
  • أبو شاكر محمد بن علي
  • Şahıs
  • 17
  • Ebû Muhammed Abdulmecid b. İbrâhim eş-Şernûbî el-Ezherî el-Mâlikî
  • أبو محمد عبد المجيد بن إبراهيم الشرنوبي الأزهري المالكي
  • 1347/1929
  • Musahhih
  • 18
  • Ahmed Efendi
  • أحمد افندی
  • Şahıs
  • 19
  • Ahmed b. Ebû Bekir b. Veliyyüddin el-Merzifonî
  • أحمد بن أبو بكر بن ولي الدين المرزيفوني
  • Şahıs
  • 20
  • Ahmed b. Eyyûb el-Ensârî
  • أحمد بن أيوب الأنصاري
  • Şahıs
Go up