Seal Owners

  • 581
  • Mihrişah Sultan’ın Kethüdâsı Lala Mahmûd Bey
  • مهر وشاه سلطانك كتخداسی لالا محمود بك
  • 1205/1790
  • Şahıs
  • 582
  • Mihrişah Sultan
  • مهرشاه سلطان
  • 1220/1805
  • Hanım Sultan
  • 583
  • Moravîzâde, Müderris Ahmed Hâmid Efendi
  • موروي زاده، مدرس أحمد حامد افندی
  • Müderris
  • 584
  • Muvakkitzâde Muhammed Pertev Efendi
  • موقت زاده محمد پرتو افندى
  • 1222/1807
  • Vakanüvis
  • 585
  • Meydancık İmamı Hacı Mahmûd Efendi
  • ميدانجق إمامی حاجی محمود افندی
  • İmam
  • 586
  • Mir İsmâ‘il b. Ahmed Paşa
  • مير إسماعيل بن أحمد پاشا
  • Şahıs
  • 587
  • Mir Muhammed
  • مير محمد
  • Şahıs
  • 588
  • Mirzâzâde Câmi‘i’nde İmam Silahşörzâde Ahmed Efendi
  • ميرزا زاده جامعینده إمام سلحشور زاده أحمد افندی
  • İmam
  • 589
  • Nâ’ib-i Livâ-i Denizli Mehmed Vecîh b. Veliyyüddin el-Hâlidî
  • نائب لواء دكزلی محمد وجيه بن ولي الدين الخالدي
  • Nâib
  • 590
  • Nâsıruddin b. İzzeddin
  • ناصر الدين بن عز الدين
  • Şahıs
  • 591
  • Necîb, Mustafa b. Hüseyin
  • نجيب، مصطفی بن حسين
  • Şahıs
  • 592
  • Nazmîzâde Seyyid Osman Efendi
  • نظمي زاده السيد عثمان افندی
  • Şahıs
  • 593
  • Nazîf el-Mevlevî, Hasan b. Abdullah el-Yenişehrî
  • نظيف المولوي، حسن بن عبد الله اليكيشهري
  • 1277/1861
  • Şeyh
  • 594
  • Nu‘mân Bey Efendi
  • نعمان بك افندی
  • Şahıs
  • 595
  • Nakîbzâde Şerîf Ahmed Efendi
  • نقيب زاده شريف أحمد افندی
  • Şahıs
  • 596
  • Nûreddin
  • نور الدين
  • Şahıs
  • 597
  • Nurbânu Sultan
  • نوربانو سلطان
  • 991/1583
  • Hanım Sultan
  • 598
  • Nurbânu Sultan’ın Vakıf Kâtibi Seyyid Mehmed Efendi
  • نوربانو سلطانك وقف كاتبی السيد محمد افندی
  • Vakıf Kâtibi
  • 599
  • Hüdâyî Kütüphanesi
  • هدايي كتبخانه سی
  • Kütüphane
  • 600
  • Hezârdinar Câmi‘i Hatîbi Ahmed b. Muhammed b. Ahmed el-Karamânî
  • هزار دينار جامعی خطيبی أحمد بن محمد بن أحمد القرماني
  • Hatib
Go up