Seal Owners

  • 61
  • İbrâhim Paşa Câmi‘i İmamı Muhammed b. Abdurrahman
  • إبراهيم پاشا جامعی إمامی محمد بن عبد الرحمن
  • İmam
  • 62
  • İbrâhim Sa‘îd
  • إبراهيم سعيد
  • Şahıs
  • 63
  • İbrâhim Gâlib
  • إبراهيم غالب
  • Şahıs
  • 64
  • İbrâhim Necmeddin Efendi
  • إبراهيم نجم الدين افندی
  • Şahıs
  • 65
  • İbrâhim Nûreddin Efendi
  • إبراهيم نور الدين افندی
  • Şahıs
  • 66
  • İdris-i Bitlisî, Kemâleddin İdris b. Hüsâmeddin Ali el-Bitlisî
  • إدريس بدليسي، كمال الدين إدريس بن حسام الدين علي البدليسي
  • 926/1520
  • Devlet Adamı
  • 67
  • İzmitli Tabîb Feyzullah Paşa’nın Vârisleri
  • إزميت لی طبيب فيض الله پاشانك وارثلری
  • 1341/1923
  • Tabib
  • 68
  • İshak
  • إسحق
  • Şahıs
  • 69
  • İskender b. Abdullah
  • إسكندر بن عبد الله
  • Mütevelli
  • 70
  • İsmâ‘il Efendi
  • إسماعيل افندی
  • Şahıs
  • 71
  • İsmâ‘il b. Ali
  • إسماعيل بن علي
  • Şahıs
  • 72
  • İsmâ‘il Zühdü Bey
  • إسماعيل زهدی بك
  • 1328/1910
  • Dîvân-ı Muhâsebât Başkanı
  • 73
  • İsmâ‘il Fâhir Efendi
  • إسماعيل فاخر افندی
  • Şahıs
  • 74
  • İlhâmî, Sultan III. Selim
  • إلهامي، السلطان سليم الثالث
  • 1223/1808
  • Sultan
  • 75
  • İmâm-ı Şehriyârî Mehmed Emin Ra’ûf
  • إمام شهرياري محمد أمين رؤوف
  • İmam
  • 76
  • İmam Vildan Efendi
  • إمام ولدان افندی
  • 975/1567’den sonra
  • İmam
  • 77
  • İbnü’l-Mudanyavî, Mehmed Şemseddin
  • ابن المدانيوي، محمد شمس الدين
  • Şahıs
  • 78
  • Erzincan Milli Kütüphanesi
  • ارزنجان ملي كتبخانه سی
  • Kütüphane
  • 79
  • İzmirli, İsmâ‘il Hakkı
  • ازميرلى، اسماعيل حقى
  • 1365/1946
  • Muallim
  • 80
  • İsmihan Sultan
  • اسميخان سلطان
  • 993/1585
  • Hanım Sultan
Go up