Seal Owners

  • 121
  • Seyyid Mustafa Sâlim Efendi
  • السيد مصطفی سالم افندی
  • Şahıs
  • 122
  • Seyyid Nazîf Efendi
  • السيد نظيف
  • Şahıs
  • 123
  • Şerîf Abdulhayy b. Ahmed
  • الشريف عبد الحي بن أحمد
  • Şahıs
  • 124
  • Şeyh İbrâhim Edhem
  • الشيخ إبراهيم أدهم
  • Şahıs
  • 125
  • Şeyh Muhammed Ağazâde Ahmed Sa‘îd
  • الشيخ محمد آغا زاده أحمد سعيد
  • Şahıs
  • 126
  • Şeyh Mehmed Tevfik Emin Efendi
  • الشيخ محمد توفيق أمين افندی
  • Şeyh
  • 127
  • Şeyh Mehmed Tevfik Efendi
  • الشيخ محمد توفيق افندی
  • Şahıs
  • 128
  • Şeyh Muhammed Rızâ
  • الشيخ محمد رضا
  • Şahıs
  • 129
  • Kâmilî, Şemseddin Muhammed b. Ali el-Kâmilî ed-Dımaşkî eş-Şâfi‘î
  • الكاملي، شمس الدين محمد بن علي الكاملي الدمشقي الشافعي
  • 1131/1719
  • Müderris
  • 130
  • Gümüşhânevî, Ahmed Ziyâ’eddin b. Mustafa b. Abdurrahman en-Nakşibendî
  • الگوموشخانه وي، أحمد ضياء الدين بن مصطفى بن عبد الرحمن النقشبندي
  • 1310/1893
  • Şeyh
  • 131
  • Muhaddis, Mustafa b. Ahmed el-Kayserî el-Hisârî
  • المحدث، مصطفی بن أحمد القيصري الحصاري
  • Şahıs
  • 132
  • Anadolu Kazaskeri Dâmadzâde Feyzullah Efendi
  • اناطولی قاضی عسكری داماد زاده فيض الله افندی
  • Kazasker
  • 133
  • Oflu Mehmed Emin Efendi
  • اوف لی محمد أمين افندی
  • 1319/1902
  • Dersiâm
  • 134
  • Olgun, Mehmed Tâhir (Tâhiru’l-Mevlevî)
  • اولگون، محمد طاهر (طاهر المولوي)
  • 1371/1951
  • Edebiyat Tarihçisi
  • 135
  • Bafralı Hoca Ahmed Rıfkı
  • بافره لی خواجه أحمد رفقی
  • Şahıs
  • 136
  • Bâkî, Mahmûd Abdulbâkî b. Mehmed el-İstanbulî
  • باقي، محمود عبد الباقي بن محمد الإستانبولي
  • 1008/1600
  • Şair
  • 137
  • Bahriye Nâzırı Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa
  • بحريه ناظری بوزجه آطه لی حسن حسنی پاشا
  • 1321/1903
  • Bahriye Nâzırı
  • 138
  • Bahtî, Sultan I. Ahmed
  • بختي، السلطان أحمد الأول
  • 1026/1617
  • Sultan
  • 139
  • Bedreddin
  • بدر الدين
  • Şahıs
  • 140
  • Bedreddin Mehmed
  • بدر الدين محمد
  • Şahıs
Go up