Seal Owners

  • 441
  • Selman
  • سلمان
  • Şahıs
  • 442
  • Ubûdzâde Mernûş Efendi
  • عبود زاده مرنوش افندی
  • Şahıs
  • 443
  • Seyyid Mehmed Tevfik Efendi
  • السيد محمد توفيق افندی
  • Şahıs
  • 444
  • Şeyh Muhammed Ağazâde Ahmed Sa‘îd
  • الشيخ محمد آغا زاده أحمد سعيد
  • Şahıs
  • 445
  • Edirne Kadısı Ahmed Efendi
  • أدرنه قاضيسی أحمد افندی
  • Kadı
  • 446
  • Sermi‘mârân-ı Hâssa İbrâhim Efendi
  • سر معماران خاصه إبراهيم افندی
  • Mimarbaşı
  • 447
  • İbrâhim Nûreddin Efendi
  • إبراهيم نور الدين افندی
  • Şahıs
  • 448
  • Hüseyin Vehbî b. Mehmed Emin
  • حسين وهبي بن محمد أمين
  • Şahıs
  • 449
  • Mehmed Tâhir Efendi
  • محمد طاهر افندی
  • Şahıs
  • 450
  • Ömer Efendi
  • عمر افندی
  • Şahıs
  • 451
  • Murad Molla Kütüphanesi Hâfız-ı Kütübü Süleyman Sabri Efendi
  • مراد ملا كتبخانهسی حافظ كتبی سليمان صبری افندی
  • Hâfız-ı Kütüb
  • 452
  • Şemseddin
  • شمس الدين
  • Şahıs
  • 453
  • Seyyid Mahmûd Efendi
  • السيد محمود افندی
  • Şahıs
  • 454
  • Ahmed Şemseddin
  • أحمد شمس الدين
  • Şahıs
  • 455
  • Hasan Efendi
  • حسن افندی
  • Şahıs
  • 456
  • Mahmûd es-Sabrî et-Trabzonî
  • محمود الصبري الطربزوني
  • Şahıs
  • 457
  • İbrâhim Bey b. Genç Mehmed Paşa b. Dâmad İbrâhim Paşa
  • إبراهيم بك بن گنج محمد پاشا بن داماد إبراهيم پاشا
  • Şahıs
  • 458
  • Âsek Kadısı Hacı Hüseyin Efendi
  • آسك قاضيسی حاجی حسين افندی
  • Kadı
  • 459
  • Sa‘deddin
  • سعد الدين
  • Şahıs
  • 460
  • Muhammed Nûreddin Nazarî
  • محمد نور الدين نظري
  • Şahıs
Go up