Seal Owners

  • 521
  • Hekimoğlu Ali Paşa
  • حكيم اوغلی علي پاشا
  • 1171/1758
  • Sadrâzam
  • 522
  • Şeyhülislam Dâmadzâde Feyzullah Efendi
  • شيخ الإسلام داماد زاده فيض الله افندی
  • 1175/1761
  • Şeyhülislam
  • 523
  • Sadrâzam Koca Râgıb Paşa, Mehmed b. Şevkî Mehmed el-İstanbulî
  • صدر أعظم قوجه راغب پاشا، محمد بن شوقي محمد الإستانبولي
  • 1176/1763
  • Sadrâzam
  • 524
  • Sarı Abdurrahman Paşa
  • صاری عبد الرحمن پاشا
  • 1180/1767
  • Vali
  • 525
  • Şeyhülislam Veliyyüddin Efendi, Veliyyüddin b. Mustafa b. Hüseyin el-İstanbulî
  • شيخ الإسلام ولي الدين افندی، ولي الدين بن مصطفی بن حسين الإستانبولي
  • 1182/1768
  • Şeyhülislam
  • 526
  • Köprülüzâde Hacı Ahmed Paşa
  • كوپريلی زاده حاجی أحمد پاشا
  • 1183/1769
  • Vezir
  • 527
  • Sultan III. Mustafa
  • السلطان مصطفی الثالث
  • 1187/1774
  • Sultan
  • 528
  • Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Musullulu Behcet Ali Efendi
  • أوقاف حرمين مفتشی موصللی لی بهجت علي افندی
  • 1191/1777
  • Müfettiş
  • 529
  • Sâliha Sultan
  • صالحة سلطان
  • 1192/1778
  • Hanım Sultan
  • 530
  • Rumeli Kazaskeri Dâmadzâde Mehmed Murad Efendi
  • روم ايلی قاضی عسكری داماد زاده محمد مراد افندی
  • 1192/1778
  • Kazasker
  • 531
  • Hasan Kadızâde, Yahyâ Sâ’ib b. Atâ’ullah
  • حسن قاضی زاده، يحيی سائب بن عطاء الله
  • 1194/1780’den sonra
  • Şahıs
  • 532
  • Sadrâzam Halil Hamid Paşa
  • صدر أعظم خليل حميد پاشا
  • 1199/1785
  • Sadrâzam
  • 533
  • Müstakimzâde, Süleyman Sa‘deddin b. Mehmed Emin b. Mehmed Müstakim el-İstanbulî
  • مستقيم زاده، سليمان سعد الدين بن محمد أمين بن محمد مستقيم الإستانبولي
  • 1202/1788
  • Biyografi Âlimi
  • 534
  • Hacı Selim Ağa
  • حاجی سليم آغا
  • 1203/1789
  • Defterdar
  • 535
  • Sultan I. Abdulhamid
  • السلطان عبد الحميد الأول
  • 1203/1789
  • Sultan
  • 536
  • Dalzâde, Vahdet Osman b. Ahmed el-Varnevî
  • دال زاده، وحدت عثمان بن أحمد الوارنوي
  • 1205/1791’den sonra
  • Şahıs
  • 537
  • Mihrişah Sultan’ın Kethüdâsı Lala Mahmûd Bey
  • مهر وشاه سلطانك كتخداسی لالا محمود بك
  • 1205/1790
  • Şahıs
  • 538
  • Şahbâz Giray
  • شاه باز گرای
  • 1206/1792
  • Şahıs
  • 539
  • Esrâr Dede, Mehmed b. Ahmed Bîzebân el-Galatavî
  • أسرار دده، محمد بن أحمد بيزبان الغلطه وي
  • 1211/1797
  • Şeyh
  • 540
  • Gevrekzâde Hâfız Hasan Efendi
  • گورك زاده حافظ حسن افندى
  • 1216/1801
  • Tabib
Go up