Seal Owners

  • 101
  • Bursalı Mehmed Tâhir
  • برسه لى محمد طاهر
  • 1343/1925
  • Şahıs
  • 102
  • Ca‘fer Efendi
  • جعفر افندی
  • Şahıs
  • 103
  • Çankırılı Kayyımzâde Abdullah Efendi
  • چانقری لی قيم زاده عبد الله افندی
  • 1239/1824
  • Şahıs
  • 104
  • Çankırılı Mehmed İzzet b. Ali
  • چانقری لی محمد عزت بن علي
  • Şahıs
  • 105
  • Cârullah Veliyyüddin b. Mustafa b. Ali el-Yenişehrî el-İstanbulî
  • جار الله ولي الدين بن مصطفى بن علي اليكيشهري الإستانبولي
  • 1151/1738
  • Osmanlı Âlimi
  • 106
  • Çavuşzâde Ahmed Efendi
  • چاويش زاده أحمد افندی
  • Şahıs
  • 107
  • Celâleddin b. Osman Selâhaddin b. Abdulbâkî er-Rûmî el-Mevlevî
  • جلال الدين بن عثمان صلاح الدين بن عبد الباقي الرومي المولوي
  • 1326/1908
  • Şeyh
  • 108
  • Çelebi İmam Seyyid Ali
  • چلبی إمام السيد علي
  • Şahıs
  • 109
  • Cihânzâde, Yahyâ b. Ali el-Kâdî
  • جهان زاده، يحيی بن علي القاضي
  • Şahıs
  • 110
  • Civan Kapıcıbaşı Mehmed Paşa’nın Kethüdâsı Hacı Yusuf Ağa
  • جوان قپوجی باشی محمد پاشا نك كتخداسی حاجی يوسف آغا
  • Kethüdâ
  • 111
  • Çötelizâde Hacı Ahmed Ağa
  • چوته لی زاده حاجی أحمد آغا
  • Şahıs
  • 112
  • Çötelizâde Hacı İbrâhim Ağa
  • چوته لی زاده حاجی إبراهيم آغا
  • 1246/1831
  • Şahıs
  • 113
  • Çötelizâde Hacı Mehmed Efendi
  • چوته لی زاده حاجی محمد افندی
  • 1227/1813
  • Şahıs
  • 114
  • Dâire-i Sıhhiye Tahrîrât Odası Kâtibi Hâfız Ahsen Efendi
  • دائره صحيه تحريرات اوطه سی كاتبی حافظ أحسن افندی
  • Kâtib
  • 115
  • Dalzâde, Vahdet Osman b. Ahmed el-Varnevî
  • دال زاده، وحدت عثمان بن أحمد الوارنوي
  • 1205/1791’den sonra
  • Şahıs
  • 116
  • Dâmad Mehmed Efendi b. Şeyhzâde Hüseyin Efendi
  • داماد محمد افندی بن شيخ زاده حسين افندی
  • Şahıs
  • 117
  • Dârendevîzâde Müderris Mustafa İzzet Efendi
  • دارندوي زاده مدرس مصطفی عزت افندی
  • Müderris
  • 118
  • Dârussaâde Ağası Hacı Beşir Ağa
  • دار السعاده آغاسی حاجی بشير آغا
  • 1159/1746
  • Dârussaâde Ağası
  • 119
  • Dârussaâde Ağası Mustafa Ağa
  • دار السعاده آغاسی مصطفی آغا
  • Dârussaâde Ağası
  • 120
  • Dârussaâde Ağası Tayfur Ağa
  • دار السعادة آغاسی طيفور آغا
  • Dârussaâde Ağası
  • 121
  • Dâyezâde Mustafa Efendi
  • دايه زاده مصطفی افندی
  • Kethüdâ
  • 122
  • Debbâğzâde Hacı İbrâhim Efendi
  • دباغ زاده حاجی إبراهيم افندی
  • Müderris
  • 123
  • Debbâğzâde İbrâhim Efendi
  • دباغ زاده إبراهيم افندی
  • Evkâf Memuru
  • 124
  • Derviş İbrâhim Afîf el-Mevlevî
  • درويش إبراهيم عفيف المولوي
  • Şahıs
  • 125
  • Derviş İbrâhim el-Mevlevî
  • درويش إبراهيم المولوي
  • Şahıs
  • 126
  • Derviş Mahmûd
  • درويش محمود
  • Şahıs
  • 127
  • Derviş Mehmed b. Pir Mehmed
  • درويش محمد بن پير محمد
  • Şahıs
  • 128
  • Derviş Mehmed Efendi
  • درويش محمد افندی
  • Şahıs
  • 129
  • Derviş Mehmed Emin b. Hasan et-Tokâdî
  • درويش محمد أمين بن حسن التوقادي
  • Şahıs
  • 130
  • Derviş Muhammed Abdulaziz b. Mustafa
  • درويش محمد عبد العزيز بن مصطفی
  • Şahıs
  • 131
  • Derviş Mustafa
  • درويش مصطفی
  • Müfettiş
  • 132
  • Derviş Mustafa Zekâ’î Efendi
  • درويش مصطفی ذكائي افندی
  • 1227/1812
  • Şeyh
  • 133
  • Derviş Yusuf el-Mevlevî
  • درويش يوسف المولوي
  • Şahıs
  • 134
  • Dimetoka Koru Ağası Muhammed Es‘ad el-Hüseynî
  • ديمتوقه قوری آغاسی محمد أسعد الحسيني
  • Şahıs
  • 135
  • Direkzâde Câmi‘i Hatîbi Şevkî Hüseyin Efendi
  • ديرك زاده جامعی خطيبی شوقي حسين افندی
  • Hatib
  • 136
  • Dîvân-ı Hümâyun Kâtibi Tevfik Ali
  • ديوان همايون كاتبی توفيق علي
  • Dîvân-ı Hümâyun Kâtibi
  • 137
  • Ebû Bekir b. Ömer el-Hâşimî el-Çorumî
  • أبو بكر بن عمر الهاشمي الچورمي
  • Şahıs
  • 138
  • Ebû Bekir b. Tâlib
  • أبو بكر بن طالب
  • Şahıs
  • 139
  • Ebû Bekir Efendi
  • أبو بكر افندی
  • Şahıs
  • 140
  • Ebû Muhammed Abdulmecid b. İbrâhim eş-Şernûbî el-Ezherî el-Mâlikî
  • أبو محمد عبد المجيد بن إبراهيم الشرنوبي الأزهري المالكي
  • 1347/1929
  • Musahhih
  • 141
  • Ebû Şâkir Muhammed b. Ali
  • أبو شاكر محمد بن علي
  • Şahıs
  • 142
  • Ebu’l-Fazl Mehmed Efendi, Mehmed b. İdris b. Hüsâmeddin el-Bitlisî
  • أبو الفضل محمد افندی، محمد بن إدريس بن حسام الدين البدليسي
  • 982/1574
  • Defterdar
  • 143
  • Ebu’l-Hasen eş-Şâzelî’nin Halîfelerinden Hâfız Yahyâ Efendi
  • أبو الحسن الشاذلي نك خليفه لریندن حافظ يحيی افندی
  • Şahıs
  • 144
  • Ebu’l-Muhtâr İbrâhim Tâhir b. Mustafa b. İbrâhim
  • أبو المختار إبراهيم طاهر بن مصطفی بن إبراهيم
  • Şahıs
  • 145
  • Ebu’l-Vefâ Derviş Hüseyin Lebîb Efendi
  • أبو الوفا درويش حسين لبيب افندی
  • Şahıs
  • 146
  • Ebu’n-Nûr Seyfeddin Abdurrahman Refî‘ b. Muhammed en-Nagamî [?]
  • أبو النور سيف الدين عبد الرحمن رفيع بن محمد النغمي [؟]
  • Şahıs
  • 147
  • Edirne Kadısı Ahmed Efendi
  • أدرنه قاضيسی أحمد افندی
  • Kadı
  • 148
  • Emine bint Ali
  • أمينة بنت علي
  • Hanım
  • 149
  • Emir Buhârî Zâviyesinde Münzevî Seyyid Abdurrahman Efendi
  • أمير بخاري زاويه سنده السيد عبد الرحمن افندی
  • Şahıs
  • 150
  • Emir Hâce Seyyid Abdulkâdir el-Üsküdârî
  • أمير خواجه السيد عبد القادر الأسكداري
  • Müderris
  • 151
  • Erzincan Milli Kütüphanesi
  • ارزنجان ملي كتبخانه سی
  • Kütüphane
  • 152
  • Erzincanlı Seyyid Muhammed Efendi
  • أرزنجان لی السيد محمد افندی
  • Şahıs
  • 153
  • Erzurum Müftüsü Fâ’ik Osman Efendi
  • أرضروم مفتيسی فائق عثمان افندی
  • Müftü
  • 154
  • Esmâ Sultan’ın Kethüdâsı Çelebi Mehmed Efendi
  • أسما سلطانك كتخداسی چلبی محمد افندی
  • Kethüdâ
  • 155
  • Esrâr Dede, Mehmed b. Ahmed Bîzebân el-Galatavî
  • أسرار دده، محمد بن أحمد بيزبان الغلطه وي
  • 1211/1797
  • Şeyh
  • 156
  • Etıbbâ-yı Hâssa’dan Müderris Muhammed Sa‘îd Efendi
  • اطبای خاصه دن مدرس محمد سعيد افندی
  • Müderris
  • 157
  • Evkâf Memuru Muhammed Sâdık Efendi
  • أوقاف مأموری محمد صادق افندی
  • Evkâf Memuru
  • 158
  • Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Ali Remzi Efendi
  • أوقاف حرمين مفتشی علي رمزی افندی
  • Müfettiş
  • 159
  • Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Hacı Halil Efendi
  • أوقاف حرمين مفتشی حاجی خليل افندی
  • Müfettiş
  • 160
  • Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Mehmed Emin Efendi
  • أوقاف حرمين مفتشی محمد أمين افندی
  • Müfettiş
  • 161
  • Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Mustafa Tâhir Efendi
  • أوقاف حرمين مفتشی مصطفی طاهر افندی
  • Müfettiş
  • 162
  • Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Musullulu Behcet Ali Efendi
  • أوقاف حرمين مفتشی موصللی لی بهجت علي افندی
  • 1191/1777
  • Müfettiş
  • 163
  • Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Ni‘metullah Efendi
  • أوقاف حرمين مفتشی نعمة الله افندی
  • Müfettiş
  • 164
  • Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Sadreddinzâde Mehmed Atâ’ullah Efendi
  • أوقاف حرمين مفتشی صدر الدين زاده محمد عطاء الله افندی
  • Müfettiş
  • 165
  • Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Şeyhzâde Ahmed Efendi
  • أوقاف حرمين مفتشی شيخ زاده أحمد افندی
  • 1151/1738’den sonra
  • Müfettiş
  • 166
  • Fatih Kütüphanesi
  • فاتح كتبخانه سی
  • Kütüphane
  • 167
  • Fâtıma
  • فاطمة
  • Hanım
  • 168
  • Ferîdüddin Hasan
  • فريد الدين حسن
  • Şahıs
  • 169
  • Fethîzâde Mustafa Efendi
  • فتحي زاده مصطفی افندی
  • Şahıs
  • 170
  • Feyzullah Efendi
  • فيض الله افندی
  • Şahıs
  • 171
  • Filibe Kadısı Yusuf b. Osman
  • فلبه قاضيسی يوسف بن عثمان
  • Kadı
  • 172
  • Galata Mevlevihanesi
  • غلطه مولويخانه سی
  • Tekke
  • 173
  • Gevrekzâde Hâfız Hasan Efendi
  • گورك زاده حافظ حسن افندى
  • 1216/1801
  • Tabib
  • 174
  • Geyvelizâde Lutfullah b. Mehmed
  • گيوه لی زاده لطف الله بن محمد
  • Şahıs
  • 175
  • Güllü Hâfız Yusuf İmamzâde Ahmed Rüşdî Efendi
  • گول لی حافظ يوسف إمام زاده أحمد رشدي افندی
  • Hâfız-ı Kütüb
  • 176
  • Gülnuş Emetullah Vâlide Sultan
  • گولنوش امت الله والده سلطان
  • 1127/1715
  • Vâlide Sultan
  • 177
  • Gümrük Kâtibi Osman Nüzhet Efendi
  • گمرك كاتبی عثمان نزهت افندی
  • 1220/1806
  • Kâtib
  • 178
  • Gümüşhânevî, Ahmed Ziyâ’eddin b. Mustafa b. Abdurrahman en-Nakşibendî
  • الگوموشخانه وي، أحمد ضياء الدين بن مصطفى بن عبد الرحمن النقشبندي
  • 1310/1893
  • Şeyh
  • 179
  • Habeşîzâde Abdurrahîm Efendi
  • حبشي زاده عبد الرحيم افندی
  • Şahıs
  • 180
  • Habîb
  • حبيب
  • Şahıs
  • 181
  • Hâce Â’işe
  • خواجه عائشة
  • Hanım
  • 182
  • Hacı Alizâde Müderris Mehmed Sâlih Efendi
  • حاجی علي زاده مدرس محمد صالح افندی
  • Şahıs
  • 183
  • Hacı Halil Efendi
  • حاجی خليل افندی
  • Şahıs
  • 184
  • Hacı Hüseyin Efendi
  • حاجی حسين افندی
  • Şahıs
  • 185
  • Hacı İbrâhim Efendi
  • حاجی إبراهيم افندی
  • Şahıs
  • 186
  • Hacı Mahmûd Ağazâde Halil Efendi
  • حاجی محمود آغا زاده خليل افندی
  • Şahıs
  • 187
  • Hacı Mahmûd b. Sinan
  • حاجی محمود بن سنان
  • Şahıs
  • 188
  • Hacı Mehmed Ağa b. Hacı Osman
  • حاجی محمد آغا بن حاجی عثمان
  • Mütesellim
  • 189
  • Hacı Mustafa Efendi
  • حاجی مصطفی افندی
  • Şahıs
  • 190
  • Hacı Ömer Efendi
  • حاجی عمر افندی
  • Şahıs
  • 191
  • Hacı Osman b. Mehmed
  • حاجی عثمان بن محمد
  • Şahıs
  • 192
  • Hacı Osman Efendi
  • حاجی عثمان افندی
  • Şahıs
  • 193
  • Hacı Selim Ağa
  • حاجی سليم آغا
  • 1203/1789
  • Defterdar
  • 194
  • Hacızâde Mustafa Efendi
  • حاجی زاده مصطفی افندی
  • Şahıs
  • 195
  • Hâdim-i Seyyid Buhârî Hamdullah el-Hasenî
  • خادم سيد بخاري حمد الله الحسني
  • Şahıs
  • 196
  • Hadım Hâfız Ahmed Paşa
  • خادم حافظ أحمد پاشا
  • 1022/1613
  • Sadâret Kaymakamı
  • 197
  • Hafîd Efendi, Ebu’r-Refîd Mehmed b. Mustafa Âşir
  • حفيد افندى، أبو الرفيد محمد بن مصطفى عاشر
  • 1226/1811
  • Kazasker
  • 198
  • Hafîd-i Sırrızâde Hacı Yahyâ Efendi
  • حفيد سری زاده حاجی يحيی افندی
  • Şahıs
  • 199
  • Hâfız Ahmed Reşîd b. Hâfız Mehmed el-İzmirî
  • حافظ أحمد رشيد بن حافظ محمد الإزميري
  • Müderris
  • 200
  • Hâfız Muhammed el-Erzurûmî
  • حافظ محمد الأرضرومي
  • Şahıs
Go up