Seal Owners

  • 1
  • Â’işe bint Ahmed
  • عائشة بنت أحمد
  • Mütevelli
  • 2
  • Â’işe bint Ali
  • عائشة بنت علي
  • Hanım
  • 3
  • Â’işe bint Süleyman
  • عائشة بنت سليمان
  • Mütevelli
  • 4
  • Abbâs
  • عباس
  • Dersiâm
  • 5
  • Abdî
  • عبدي
  • Şahıs
  • 6
  • Abdulaziz
  • عبد العزيز
  • Şahıs
  • 7
  • Abdulbâkî b. Mahmûd
  • عبد الباقي بن محمود
  • Şahıs
  • 8
  • Abdulbâkî b. Muhammed
  • عبد الباقي بن محمد
  • Şahıs
  • 9
  • Abdulberr Şükrî
  • عبد البر شكري
  • Şahıs
  • 10
  • Abdulfettâh
  • عبد الفتاح
  • Şahıs
  • 11
  • Abdulgaffâr b. Abdulevvel
  • عبد الغفار بن عبد الأول
  • Şahıs
  • 12
  • Abdulganî Hâmid
  • عبد الغني حامد
  • Şahıs
  • 13
  • Abdulhakk Nakşibendî
  • عبد الحق نقشبندي
  • Şahıs
  • 14
  • Abdulhalim b. Ahmed
  • عبد الحليم بن أحمد
  • Şahıs
  • 15
  • Abdulkâdir b. Emin Paşazâde
  • عبد القادر بن أمين پاشازاده
  • Müderris
  • 16
  • Abdulkâdir b. İbrâhim el-Geylânî
  • عبد القادر بن إبراهيم الگيلاني
  • Şahıs
  • 17
  • Abdulkâdir b. Kâmil
  • عبد القادر بن كامل
  • Şahıs
  • 18
  • Abdulkâdir b. Mehmed ibnü’t-Tel‘arânî
  • عبد القادر بن محمد ابن التلعراني
  • Şahıs
  • 19
  • Abdulkerim
  • عبد الكريم
  • Şahıs
  • 20
  • Abdulkerim b. Hüseyin el-Ferâ’izî
  • عبد الكريم بن حسين الفرائضي
  • Şahıs
  • 21
  • Abdulkerim b. Sâlih
  • عبد الكريم بن صالح
  • Şahıs
  • 22
  • Abdulkerim b. Veliyyüddin b. Yusuf el-Celvetî
  • عبد الكريم بن ولي الدين بن يوسف الجلوتي
  • 1100/1688
  • Şahıs
  • 23
  • Abdullah
  • عبد الله
  • Şahıs
  • 24
  • Abdullah b. Abbâs
  • عبد الله بن عباس
  • Şahıs
  • 25
  • Abdullah b. Muhammed et-Tirevî
  • عبد الله بن محمد التيروی
  • Şahıs
  • 26
  • Abdullah b. Ya‘kûb
  • عبد الله بن يعقوب
  • Şahıs
  • 27
  • Abdullah el-Murâdî
  • عبد الله المرادي
  • Şahıs
  • 28
  • Abdullah Nâ’ilî
  • عبد الله نائلي
  • Şahıs
  • 29
  • Abdullatif b. İbrâhim b. Bekir
  • عبد اللطيف بن إبراهيم بن بكر
  • Şahıs
  • 30
  • Abdulmecid el-Mevlevî
  • عبد المجيد المولوي
  • Şahıs
  • 31
  • Abdulvehhâb b. Osman el-İstanbulî el-Hıllî el-Hanefî
  • عبد الوهاب بن عثمان الإستانبولي الحلي الحنفي
  • Şahıs
  • 32
  • Abdurrahîm b. Abdullatif b. Muhammed en-Niksârî
  • عبد الرحيم بن عبد اللطيف بن محمد النكساري
  • Şahıs
  • 33
  • Abdurrahîm b. Bahtiyâr el-Bulgârî
  • عبد الرحيم بن بختيار البلغاري
  • Şahıs
  • 34
  • Abdurrahîm Efendi
  • عبد الرحيم افندی
  • Şahıs
  • 35
  • Abdurrahman
  • عبد الرحمن
  • Şahıs
  • 36
  • Abdurrahman b. Ahmed el-Üsküdârî
  • عبد الرحمن بن أحمد الأسكداري
  • Şahıs
  • 37
  • Abdurrahman b. Ahmed Emin es-Sirozî
  • عبد الرحمن بن أحمد أمين السيروزي
  • Şahıs
  • 38
  • Abdurrahman b. Ali b. Abdurrahman el-Kârî
  • عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن القاري
  • Şahıs
  • 39
  • Abdurrahman b. Cemâl
  • عبد الرحمن بن جمال
  • Şahıs
  • 40
  • Abdurrahman b. Ebû Bekir
  • عبد الرحمن بن أبو بكر
  • Şahıs
  • 41
  • Abdurrahman Nâfiz Paşa
  • عبد الرحمن نافذ پاشا
  • 1269/1852
  • Mâliye ve Evkâf Nâzırı
  • 42
  • Abdurreşîd Mehmed b. Feyzuddin Sünbül b. Abdulmennân
  • عبد الرشيد محمد بن فيض الدين سنبل بن عبد المنان
  • Şahıs
  • 43
  • Adlî, Sultan II. Bâyezid
  • السلطان بايزيد الثاني
  • 918/1512
  • Sultan
  • 44
  • Adlî, Sultan II. Mahmûd
  • عدلي، السلطان محمود الثاني
  • 1255/1839
  • Sultan
  • 45
  • Ahmed Âtıf
  • أحمد عاطف
  • Şahıs
  • 46
  • Ahmed b. Ali
  • أحمد بن علي
  • Şahıs
  • 47
  • Ahmed b. Ebû Bekir b. Veliyyüddin el-Merzifonî
  • أحمد بن أبو بكر بن ولي الدين المرزيفوني
  • Şahıs
  • 48
  • Ahmed b. Eyyûb el-Ensârî
  • أحمد بن أيوب الأنصاري
  • Şahıs
  • 49
  • Ahmed b. Fâ’ik
  • أحمد بن فائق
  • Şahıs
  • 50
  • Ahmed b. Hacı Ferhâd
  • أحمد بن حاجی فرهاد
  • Şahıs
  • 51
  • Ahmed b. Hâmid
  • أحمد بن حامد
  • Şahıs
  • 52
  • Ahmed b. Nâbî
  • أحمد بن نابي
  • Şahıs
  • 53
  • Ahmed b. Yahyâ el-Kemâlî
  • أحمد بن يحيی الكمالي
  • Şahıs
  • 54
  • Ahmed Cevdet Paşa
  • أحمد جودت پاشا
  • 1312/1895
  • Devlet Adamı
  • 55
  • Ahmed Efendi
  • أحمد افندی
  • Şahıs
  • 56
  • Ahmed Hamdullah b. İsmâ‘il Hâmid b. Ahmed Şükrü el-Ankaravî el-Hanefî
  • أحمد حمد الله بن إسماعيل حامد بن أحمد شكرى الأنقروي الحنفي
  • 1317/1899
  • Şahıs
  • 57
  • Ahmed İzzî
  • أحمد عزي
  • Şahıs
  • 58
  • Ahmed Nazîf b. Hüseyin b. Muhammed es-Samâkuvî
  • أحمد نظيف بن حسين بن محمد الصماقوي
  • 1250’den sonra/1835’den sonra
  • Müderris
  • 59
  • Ahmed Nazîf Efendi
  • أحمد نظيف افندی
  • Şahıs
  • 60
  • Ahmed Râşid
  • أحمد راشد
  • Şahıs
  • 61
  • Ahmed Reşîd b. Abdullah
  • السيد أحمد رشيد بن عبد الله
  • Şahıs
  • 62
  • Ahmed Rıfat Efendi
  • أحمد رفعت افندی
  • Şahıs
  • 63
  • Ahmed Şemseddin
  • أحمد شمس الدين
  • Şahıs
  • 64
  • Ahmed Şevkî
  • أحمد شوقي
  • Şahıs
  • 65
  • Ahmed Tevfik İlhâmî b. Muhammed Şemseddin el-Hâlidî
  • أحمد توفيق إلهامي بن محمد شمس الدين الخالدي
  • Şahıs
  • 66
  • Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan
  • آق قويون لی حكمداری اوزون حسن
  • 882/1478
  • Sultan
  • 67
  • Ali
  • علي
  • Mütevelli
  • 68
  • Ali b. Hasan b. Mehmed
  • علي بن حسن بن محمد
  • Şahıs
  • 69
  • Ali b. Mahmûd
  • علي بن محمود
  • Şahıs
  • 70
  • Ali b. Mustafa b. Veliyyüddin
  • علي بن مصطفی بن ولي الدين
  • Şahıs
  • 71
  • Ali b. Mustafa el-İstanbulî
  • علي بن مصطفی الإستانبولي
  • Şahıs
  • 72
  • Ali Emîrî Efendi
  • علي أميري افندی
  • 1343/1924
  • Edib
  • 73
  • Ali Paşa Medresesi’nde Müderris Muhammed
  • علي پاشا مدرسه سنده مدرس محمد
  • Şahıs
  • 74
  • Ali Paşa’nın mühürdârı Hurşîd Ali Bey
  • علي پاشا نك مهرداری خرشيد علي بك
  • Mühürdar
  • 75
  • Âlime Hâtun bint Sun‘ullah Efendi
  • عاليه خاتون بنت صنع الله افندی
  • Hanım
  • 76
  • Amcazâde Hüseyin Paşa
  • عمجه زاده حسين پاشا
  • 1114/1702
  • Sadrâzam
  • 77
  • Anadolu Kazaskeri Dâmadzâde Feyzullah Efendi
  • اناطولی قاضی عسكری داماد زاده فيض الله افندی
  • Kazasker
  • 78
  • Arabzâde Hasan Efendi
  • عرب زاده حسن افندی
  • Şahıs
  • 79
  • Âsâr-ı Müfîde Kütüphanesi
  • آثار مفيده كتبخانه سی
  • Kütüphane
  • 80
  • Aşçıbaşızâde Muhammed b. Muhammed
  • آشجی باشی زاده محمد بن محمد
  • Şahıs
  • 81
  • Âsek Kadısı Hacı Hüseyin Efendi
  • آسك قاضيسی حاجی حسين افندی
  • Kadı
  • 82
  • Âsitâne-i Saâdet, Mutasarrıf Mustafa Bey b. Ali
  • آستانه سعادت، متصرف مصطفی بك بن علي
  • Mutasarrıf
  • 83
  • Âtıf Efendi, Âtıf Mustafa b. Mustafa el-İstanbulî
  • عاطف افندى، عاطف مصطفى بن مصطفى الإستانبولي
  • 1155/1742
  • Defterdar
  • 84
  • Âtıfzâde Ömer Hüsâmeddin Efendi
  • عاطف زاده عمر حسام الدين افندی
  • 1287/1871
  • Şeyhülislam
  • 85
  • Attarzâde Ali Fehim el-Hüseynî
  • عطار زاده علي فهيم الحسيني
  • Şahıs
  • 86
  • Avnî, Sultan II. Mehmed
  • عوني، السلطان محمد الثاني
  • 886/1481
  • Sultan
  • 87
  • Ayasofya Câmi‘i Vâ‘izi Şeyhzâde Ahmed Efendi
  • آياصوفيه جامعی واعظی شيخزاده أحمد افندی
  • Vâiz
  • 88
  • Bafralı Hoca Ahmed Rıfkı
  • بافره لی خواجه أحمد رفقی
  • Şahıs
  • 89
  • Bağdatlı Vehbi Efendi
  • بغداد لی وهبي افندی
  • Müftü
  • 90
  • Bahâ’eddin Ahmed
  • بهاء الدين أحمد
  • Şahıs
  • 91
  • Bahriye Nâzırı Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa
  • بحريه ناظری بوزجه آطه لی حسن حسنی پاشا
  • 1321/1903
  • Bahriye Nâzırı
  • 92
  • Bahtî, Sultan I. Ahmed
  • بختي، السلطان أحمد الأول
  • 1026/1617
  • Sultan
  • 93
  • Bâkî, Mahmûd Abdulbâkî b. Mehmed el-İstanbulî
  • باقي، محمود عبد الباقي بن محمد الإستانبولي
  • 1008/1600
  • Şair
  • 94
  • Bedreddin
  • بدر الدين
  • Şahıs
  • 95
  • Bedreddin Mehmed
  • بدر الدين محمد
  • Şahıs
  • 96
  • Behrâm b. Abdullah
  • بهرام بن عبد الله
  • Şahıs
  • 97
  • Bektaş b. İskender et-Tokâdî
  • بكتاش بن إسكندر التوقادي
  • Şahıs
  • 98
  • Bezmiâlem Vâlide Sultan
  • بزم عالم والده سلطان
  • 1270/1853
  • Vâlide Sultan
  • 99
  • Bilal b. Abdullah b. Abdulmennân
  • بلال بن عبد الله بن عبد المنان
  • Debbâğ
  • 100
  • Bursa’da Kâtib Muhammed Emin b. Ahmed
  • برسه ده كاتب محمد أمين بن أحمد
  • Kâtib
Go up