Seal Owners

  • 201
  • Hâfız Mustafa Efendi
  • حافظ مصطفی افندی
  • Şahıs
  • 202
  • Hâfız Mustafa Râşid
  • حافظ مصطفی راشد
  • Şahıs
  • 203
  • Hâlet Efendi, Mehmed Sa‘îd b. Hüseyin el-Kırımî el-İstanbulî
  • حالت افندی، محمد سعيد بن حسين القريمي الإستانبولي
  • 1237/1822
  • Büyükelçi
  • 204
  • Halil
  • خليل
  • Şahıs
  • 205
  • Halil b. Pîrî
  • خليل بن پيري
  • Şahıs
  • 206
  • Hâmid el-Hasenî
  • حامد الحسني
  • Şahıs
  • 207
  • Hamîd Mehmed
  • حميد محمد
  • Şahıs
  • 208
  • Hamza b. Hasan
  • حمزة بن حسن
  • Şahıs
  • 209
  • Harîrîzâde, Mehmed Kemâleddin b. Abdurrahman el-Harîrî el-İstanbulî
  • حريري زاده، محمد كمال الدين بن عبد الرحمن الحريري الإستانبولي
  • 1299/1882
  • Şeyh
  • 210
  • Hasan
  • حسن
  • Şahıs
  • 211
  • Hasan b. Abdusselâm
  • حسن بن عبد السلام
  • Şahıs
  • 212
  • Hasan b. Ahmed
  • حسن بن أحمد
  • Şahıs
  • 213
  • Hasan Bey b. Ahmed Bey b. İbrâhim Han
  • حسن بك بن أحمد بك بن إبراهيم خان
  • Şahıs
  • 214
  • Hasan Efendi
  • حسن افندی
  • Şahıs
  • 215
  • Hasan Hüsnü Paşa
  • حسن حسنی پاشا
  • 1320/1903
  • Bahriye Nâzırı
  • 216
  • Hasan Kadızâde, Yahyâ Sâ’ib b. Atâ’ullah
  • حسن قاضی زاده، يحيی سائب بن عطاء الله
  • 1194/1780’den sonra
  • Şahıs
  • 217
  • Hasîrîzâde Mehmed Elif Efendi
  • حصيري زاده محمد ألف افندى
  • 1346/1927
  • Şeyh
  • 218
  • Hatice
  • خديجة
  • Şahıs
  • 219
  • Hatice Sultan
  • خديجة سلطان
  • Hanım Sultan
  • 220
  • Hatvânîzâde, Muhammed el-Belgrâdî
  • خطواني زاده، محمد البلغرادي
  • Şahıs
  • 221
  • Haydar b. Abdullah
  • حيدر بن عبد الله
  • Şahıs
  • 222
  • Haydar b. Hüsâm
  • حيدر بن حسام
  • Şahıs
  • 223
  • Hazinedarzâde Seyyid Mehmed Efendi
  • خزينه دار زاده السيد محمد افندی
  • Şahıs
  • 224
  • Hekimbaşı Behcet Mustafa Efendi
  • حكيم باشی بهجت مصطفی افندی
  • Tabib
  • 225
  • Hekimoğlu Ali Paşa
  • حكيم اوغلی علي پاشا
  • 1171/1758
  • Sadrâzam
  • 226
  • Hezârdinar Câmi‘i Hatîbi Ahmed b. Muhammed b. Ahmed el-Karamânî
  • هزار دينار جامعی خطيبی أحمد بن محمد بن أحمد القرماني
  • Hatib
  • 227
  • Hilmizâde Ahmed Evhadüddin Efendi
  • حلمی زاده أحمد أوحد الدين افندی
  • Şahıs
  • 228
  • Hızır b. Ali el-Bursevî
  • حضر بن علي البرسوي
  • Şahıs
  • 229
  • Hudâverdi
  • خداوردی
  • Şahıs
  • 230
  • Hüdâyî Kütüphanesi
  • هدايي كتبخانه سی
  • Kütüphane
  • 231
  • Hüsâmeddin Mehmed
  • حسام الدين محمد
  • Şahıs
  • 232
  • Hüseyin b. Ali en-Nakşibendî
  • حسين بن علي النقشبندي
  • Şahıs
  • 233
  • Hüseyin b. Hasan
  • حسين بن حسن
  • Şahıs
  • 234
  • Hüseyin b. Mahmûd
  • حسين بن محمود
  • Şahıs
  • 235
  • Hüseyin b. Mehmed
  • حسين بن محمد
  • Şahıs
  • 236
  • Hüseyin b. Mustafa
  • حسين بن مصطفی
  • Şahıs
  • 237
  • Hüseyin Efendi
  • حسين افندی
  • Şahıs
  • 238
  • Hüseyin Efendi
  • حسين افندی
  • Şahıs
  • 239
  • Hüseyin Nâci
  • حسين ناجی
  • Şahıs
  • 240
  • Hüseyin Nazîf b. İsmâ‘il eş-Şekûrî
  • حسين نظيف بن إسماعيل الشكوري
  • Şahıs
  • 241
  • Hüseyin Rızâ b. Sâlih Süfyân
  • حسين رضا بن صالح سفيان
  • Şahıs
  • 242
  • Hüseyin Vehbî b. Mehmed Emin
  • حسين وهبي بن محمد أمين
  • Şahıs
  • 243
  • İbnü’l-Mudanyavî, Mehmed Şemseddin
  • ابن المدانيوي، محمد شمس الدين
  • Şahıs
  • 244
  • İbrâhim b. Mûsâ
  • إبراهيم بن موسی
  • Şahıs
  • 245
  • İbrâhim Bey b. Genç Mehmed Paşa b. Dâmad İbrâhim Paşa
  • إبراهيم بك بن گنج محمد پاشا بن داماد إبراهيم پاشا
  • Şahıs
  • 246
  • İbrâhim Efendi
  • إبراهيم افندی
  • Şahıs
  • 247
  • İbrâhim Gâlib
  • إبراهيم غالب
  • Şahıs
  • 248
  • İbrâhim Necmeddin Efendi
  • إبراهيم نجم الدين افندی
  • Şahıs
  • 249
  • İbrâhim Nûreddin Efendi
  • إبراهيم نور الدين افندی
  • Şahıs
  • 250
  • İbrâhim Paşa Câmi‘i İmamı Muhammed b. Abdurrahman
  • إبراهيم پاشا جامعی إمامی محمد بن عبد الرحمن
  • İmam
  • 251
  • İbrâhim Sa‘îd
  • إبراهيم سعيد
  • Şahıs
  • 252
  • İdris-i Bitlisî, Kemâleddin İdris b. Hüsâmeddin Ali el-Bitlisî
  • إدريس بدليسي، كمال الدين إدريس بن حسام الدين علي البدليسي
  • 926/1520
  • Devlet Adamı
  • 253
  • İffet Efendi
  • عفت افندی
  • Şahıs
  • 254
  • İffetî, Hâfız Mustafa b. Mehmed b. Abdulkerim Sâmî el-İstanbulî
  • عفتي، حافظ مصطفی بن محمد بن عبد الكريم سامي الإستانبولي
  • 1139/1727
  • Şair
  • 255
  • İlhâmî, Sultan III. Selim
  • إلهامي، السلطان سليم الثالث
  • 1223/1808
  • Sultan
  • 256
  • İmam Vildan Efendi
  • إمام ولدان افندی
  • 975/1567’den sonra
  • İmam
  • 257
  • İmâm-ı Şehriyârî Mehmed Emin Ra’ûf
  • إمام شهرياري محمد أمين رؤوف
  • İmam
  • 258
  • İshak
  • إسحق
  • Şahıs
  • 259
  • İskender b. Abdullah
  • إسكندر بن عبد الله
  • Mütevelli
  • 260
  • İsmâ‘il b. Ali
  • إسماعيل بن علي
  • Şahıs
  • 261
  • İsmâ‘il Efendi
  • إسماعيل افندی
  • Şahıs
  • 262
  • İsmâ‘il Fâhir Efendi
  • إسماعيل فاخر افندی
  • Şahıs
  • 263
  • İsmâ‘il Zühdü Bey
  • إسماعيل زهدی بك
  • 1328/1910
  • Dîvân-ı Muhâsebât Başkanı
  • 264
  • İsmihan Sultan
  • اسميخان سلطان
  • 993/1585
  • Hanım Sultan
  • 265
  • İzmirli, İsmâ‘il Hakkı
  • ازميرلى، اسماعيل حقى
  • 1365/1946
  • Muallim
  • 266
  • İzmitli Tabîb Feyzullah Paşa’nın Vârisleri
  • إزميت لی طبيب فيض الله پاشانك وارثلری
  • 1341/1923
  • Tabib
  • 267
  • Kadızâde Burhâneddin Efendi
  • قاضي زاده برهان الدين افندی
  • Şahıs
  • 268
  • Kadızâde Mehmed Efendi
  • قاضي زاده محمد افندی
  • Şahıs
  • 269
  • Kadızâde Muhammed Efendi
  • قاضی زاده محمد افندی
  • Şahıs
  • 270
  • Kadrizâde Mustafa Efendi
  • قدری زاده مصطفی افندی
  • Kazasker
  • 271
  • Kâkû b. Nizâmeddin b. İshak
  • كاكو بن نظام الدين بن إسحق
  • Şahıs
  • 272
  • Kalkandeğenli İsmâ‘il Ağa
  • قلقاندغن لی إسماعيل آغا
  • Şahıs
  • 273
  • Kâmilî, Şemseddin Muhammed b. Ali el-Kâmilî ed-Dımaşkî eş-Şâfi‘î
  • الكاملي، شمس الدين محمد بن علي الكاملي الدمشقي الشافعي
  • 1131/1719
  • Müderris
  • 274
  • Kaptan İbrâhim Paşa
  • قپودان إبراهيم پاشا
  • 1138/1725
  • Kaptan
  • 275
  • Kara Molla, Feyzullah b. Mehmed
  • قره ملا، فيض الله بن محمد
  • Şahıs
  • 276
  • Karaçelebizâde Hüsâmeddin Hüseyin Efendi
  • قره چلبى زاده حسام الدين حسين افندی
  • 1007/1598
  • Kazasker
  • 277
  • Kardiçalı Şeyh Hacı Osman Nâci Efendi
  • قارديچالی شيخ حاجی عثمان ناجی افندی
  • Şeyh
  • 278
  • Kasîdecizâde Süleyman Sırrı Efendi
  • قصيده جی زاده سليمان سري افندی
  • Kazasker
  • 279
  • Kâtib, Muhammed Emin b. Mustafa
  • كاتب، محمد أمين بن مصطفی
  • Şahıs
  • 280
  • Kazasker Seyfeddin İsmâ‘il Efendi
  • قاضي عسكر سيف الدين إسماعيل افندی
  • 1300/1882
  • Kazasker
  • 281
  • Kefevîzâde, Ahmed b. Mehmed
  • أحمد بن محمد الكفوي
  • Şahıs
  • 282
  • Kilis Kadısı Seyyid Ali Efendi
  • كليس قاضيسی السيد علي افندی
  • Kadı
  • 283
  • Kınalızâde, Muhammed b. Ali b. Emrullah el-Hınnâ’î er-Rûmî
  • قينالى زاده، محمد بن علي بن أمر الله الحنائي الرومي
  • Şahıs
  • 284
  • Koca Mustafa Paşa Dergâhı Şeyhi Muhammed Hâşim Muhibbî
  • قوجه مصطفی پاشا درگاهی شيخی محمد هاشم محبي
  • Şeyh
  • 285
  • Konevî Hacı Hasan Efendi
  • قونوي حاجی حسن افندی
  • Şahıs
  • 286
  • Konevîzâde Mehmed Emin Rüşdî
  • قونوي زاده محمد أمين رشدي
  • Şahıs
  • 287
  • Konya Dârulhadîs Medresesi’nde Müderris Mehmed Efendi
  • قونيه دار الحديث مدرسه سنده مدرس محمد افندی
  • Müderris
  • 288
  • Konya Müftüsü Îsâ Hızır Efendi
  • قونيه مفتيسی عيسی خضر افندی
  • Müftü
  • 289
  • Köprülü Fâzıl Ahmed Paşa
  • كوپريلی فاضل أحمد پاشا
  • 1087/1676
  • Sadrâzam
  • 290
  • Köprülü Mehmed Âsım Bey
  • كوپريلی محمد عاصم بك
  • 1252/1836
  • Şahıs
  • 291
  • Köprülüzâde Hacı Ahmed Paşa
  • كوپريلی زاده حاجی أحمد پاشا
  • 1183/1769
  • Vezir
  • 292
  • Kurbanzâde, Süleyman el-Hâlidî el-Muğlavî
  • قربان زاده، سليمان الخالدي المغلوي
  • 1291/1875
  • Şeyh
  • 293
  • Kütahyalızâde Müderris Muhammed Ârif Efendi
  • كوتاهيه لی زاده مدرس محمد عارف افندی
  • Müderris
  • 294
  • Kuyucaklı Seyyid Muhammed Âtıf Efendi
  • قويوجق لى سيد محمد عاطف افندى
  • 1263/1847
  • Kadı
  • 295
  • La‘lîzâde Muhammed Ma‘sûm Efendi
  • لعلي زاده محمد معصوم افندی
  • Şahıs
  • 296
  • Lâdîkîzâde Ali Hıfzı Efendi
  • لاديقي زاده علي حفظی افندی
  • Şahıs
  • 297
  • Lala İsmâ‘il Efendi
  • لالا إسماعيل افندی
  • 1233/1818
  • Lala
  • 298
  • Ma‘ârif-i Umûmiyye Nezâreti
  • معارف عموميه نظارتی
  • Kurum
  • 299
  • Ma‘ârif-i Umûmiyye Nezâreti Kütüphaneler Sermüfettişliği
  • معارف عموميه نظارتی كتبخانه لر سر مفتشليكی
  • Kurum
  • 300
  • Mahmûd
  • محمود
  • Şahıs
Go up