Seal Owners

  • 101
  • Bursalı Mehmed Tâhir
  • برسه لى محمد طاهر
  • 1343/1925
  • Şahıs
  • 102
  • Ca‘fer Efendi
  • جعفر افندی
  • Şahıs
  • 103
  • Çankırılı Kayyımzâde Abdullah Efendi
  • چانقری لی قيم زاده عبد الله افندی
  • 1239/1824
  • Şahıs
  • 104
  • Çankırılı Mehmed İzzet b. Ali
  • چانقری لی محمد عزت بن علي
  • Şahıs
  • 105
  • Cârullah Veliyyüddin b. Mustafa b. Ali el-Yenişehrî el-İstanbulî
  • جار الله ولي الدين بن مصطفى بن علي اليكيشهري الإستانبولي
  • 1151/1738
  • Osmanlı Âlimi
  • 106
  • Çavuşzâde Ahmed Efendi
  • چاويش زاده أحمد افندی
  • Şahıs
  • 107
  • Celâleddin b. Osman Selâhaddin b. Abdulbâkî er-Rûmî el-Mevlevî
  • جلال الدين بن عثمان صلاح الدين بن عبد الباقي الرومي المولوي
  • 1326/1908
  • Şeyh
  • 108
  • Çelebi İmam Seyyid Ali
  • چلبی إمام السيد علي
  • Şahıs
  • 109
  • Cihânzâde, Yahyâ b. Ali el-Kâdî
  • جهان زاده، يحيی بن علي القاضي
  • Şahıs
  • 110
  • Civan Kapıcıbaşı Mehmed Paşa’nın Kethüdâsı Hacı Yusuf Ağa
  • جوان قپوجی باشی محمد پاشا نك كتخداسی حاجی يوسف آغا
  • Kethüdâ
  • 111
  • Çötelizâde Hacı Ahmed Ağa
  • چوته لی زاده حاجی أحمد آغا
  • Şahıs
  • 112
  • Çötelizâde Hacı İbrâhim Ağa
  • چوته لی زاده حاجی إبراهيم آغا
  • 1246/1831
  • Şahıs
  • 113
  • Çötelizâde Hacı Mehmed Efendi
  • چوته لی زاده حاجی محمد افندی
  • 1227/1813
  • Şahıs
  • 114
  • Dâire-i Sıhhiye Tahrîrât Odası Kâtibi Hâfız Ahsen Efendi
  • دائره صحيه تحريرات اوطه سی كاتبی حافظ أحسن افندی
  • Kâtib
  • 115
  • Dalzâde, Vahdet Osman b. Ahmed el-Varnevî
  • دال زاده، وحدت عثمان بن أحمد الوارنوي
  • 1205/1791’den sonra
  • Şahıs
  • 116
  • Dâmad Mehmed Efendi b. Şeyhzâde Hüseyin Efendi
  • داماد محمد افندی بن شيخ زاده حسين افندی
  • Şahıs
  • 117
  • Dârendevîzâde Müderris Mustafa İzzet Efendi
  • دارندوي زاده مدرس مصطفی عزت افندی
  • Müderris
  • 118
  • Dârussaâde Ağası Hacı Beşir Ağa
  • دار السعاده آغاسی حاجی بشير آغا
  • 1159/1746
  • Dârussaâde Ağası
  • 119
  • Dârussaâde Ağası Mustafa Ağa
  • دار السعاده آغاسی مصطفی آغا
  • Dârussaâde Ağası
  • 120
  • Dârussaâde Ağası Tayfur Ağa
  • دار السعادة آغاسی طيفور آغا
  • Dârussaâde Ağası
Go up