Seal Owners

  • 501
  • Selânik’te Ayasofya Câmi‘i Mü’ezzini Muhammed b. Hüseyin
  • سلانيك ده آياصوفيه جامعی مؤذنی محمد بن حسين
  • Müezzin
  • 502
  • Selim
  • سليم
  • Sultan
  • 503
  • Selîmî, Sultan I. Selim
  • سليمي، السلطان سليم الأول
  • 926/1520
  • Sultan
  • 504
  • Selimiye Tekke Kütüphanesi
  • سليميه تكه كتبخانه سی
  • Kütüphane
  • 505
  • Selman
  • سلمان
  • Şahıs
  • 506
  • Semmânzâde Mehmed Süleyman Cemil Efendi
  • سمان زاده محمد سليمان جميل افندی
  • Şahıs
  • 507
  • Şemseddin
  • شمس الدين
  • Şahıs
  • 508
  • Ser-Nâyî Ali Dede
  • سر نايي علی دده
  • 1235/1820
  • Neyzen
  • 509
  • Serbevvâbîn Cebbârzâde Mir Süleyman
  • سربوابين جبار زاده مير سليمان
  • Şahıs
  • 510
  • Serhalîfe-i Kalem-i Hâssa Süleyman b. Abdi
  • سرخليفه قلم خاصه سليمان بن عبدی
  • Şahıs
  • 511
  • Şerîf Abdulhayy b. Ahmed
  • الشريف عبد الحي بن أحمد
  • Şahıs
  • 512
  • Şerîf Muhammed Râ’if
  • شريف محمد رائف
  • Şahıs
  • 513
  • Şerîf Osman b. Ramazan
  • شريف عثمان بن رمضان
  • Şahıs
  • 514
  • Sermi‘mârân-ı Hâssa İbrâhim Efendi
  • سر معماران خاصه إبراهيم افندی
  • Mimarbaşı
  • 515
  • Sertabbâhîn-i Mevlevîhâne-i Cedîd Muhammed Sâdık el-Mevlevî
  • سر طباخين مولويخانه باب جديد محمد صادق المولوي
  • Sertabbâhîn
  • 516
  • Şeyh İbrâhim Edhem
  • الشيخ إبراهيم أدهم
  • Şahıs
  • 517
  • Şeyh Mehmed Tevfik Efendi
  • الشيخ محمد توفيق افندی
  • Şahıs
  • 518
  • Şeyh Mehmed Tevfik Emin Efendi
  • الشيخ محمد توفيق أمين افندی
  • Şeyh
  • 519
  • Şeyh Muhammed Ağazâde Ahmed Sa‘îd
  • الشيخ محمد آغا زاده أحمد سعيد
  • Şahıs
  • 520
  • Şeyh Muhammed Rızâ
  • الشيخ محمد رضا
  • Şahıs
  • 521
  • Şeyh Vefâ, Muslihuddin Mustafa b. Ahmed b. Yahyâ el-Konevî es-Sadrî
  • شيخ وفا، مصلح الدين مصطفى بن أحمد بن يحيى القونوي الصدري
  • 896/1491
  • Şeyh
  • 522
  • Şeyhülislam Ahmed Ârif Hikmetullah b. İsmetullah el-Hüseynî
  • شيخ الإسلام أحمد عارف حكمة الله بن عصمة الله الحسيني
  • 1275/1859
  • Şeyhülislam
  • 523
  • Şeyhülislam Akmahmûdzâde Mehmed Zeynî Efendi
  • آق محمود زاده محمد زيني افندی
  • 1164/1751
  • Şeyhülislam
  • 524
  • Şeyhülislam Dâmadzâde Ahmed b. Mustafa Râsih
  • شيخ الإسلام داماد زاده أحمد بن مصطفى راسخ
  • 1154/1741
  • Şeyhülislam
  • 525
  • Şeyhülislam Dâmadzâde Feyzullah Efendi
  • شيخ الإسلام داماد زاده فيض الله افندی
  • 1175/1761
  • Şeyhülislam
  • 526
  • Şeyhülislam Ebû İshakzâde, Mehmed Es‘ad b. İsmâ‘il b. İbrâhim el-İstanbulî
  • شيخ الإسلام أبو إسحق زاده، محمد أسعد بن إسمعيل بن إبراهيم الإستانبولي
  • 1166/1753
  • Şeyhülislam
  • 527
  • Şeyhülislam Feyzullah Efendi, Muhammed b. Muhammed b. Ahmed el-Erzurûmî
  • شيخ الاسلام فىض الله افندى، محمد بن محمد بن أحمد الأرضرومي
  • 1115/1703
  • Şeyhülislam
  • 528
  • Şeyhülislam Hoca Sa‘deddin Efendi, Sa‘deddin b. Hasan Can b. Muhammed el-İstanbulî
  • شيخ الإسلام خواجه سعد الدين افندى، سعد الدين بن حسن جان بن محمد الإستانبولي
  • 1008/1599
  • Şeyhülislam
  • 529
  • Şeyhülislam Mehmed Zeynelâbidîn Efendi
  • شيخ الإسلام محمد زين العابدين افندی
  • 1239/1824
  • Şeyhülislam
  • 530
  • Şeyhülislam Menteşzâde Abdurrahîm Efendi
  • شيخ الإسلام منتش زاده عبد الرحيم افندى
  • 1128/1716
  • Şeyhülislam
  • 531
  • Şeyhülislam Meşrebzâde Mehmed Ârif Efendi
  • شيخ الإسلام مشرب زاده محمد عارف افندی
  • 1275/1858
  • Şahıs
  • 532
  • Şeyhülislam Re’iszâde Âşir Efendi, Mustafa Âşir b. Mustafa er-Rûmî
  • شيخ الإسلام رئيس زاده عاشر افندى، مصطفى عاشر بن مصطفى الرومي
  • 1218/1804
  • Şeyhülislam
  • 533
  • Şeyhülislam Veliyyüddin Efendi, Veliyyüddin b. Mustafa b. Hüseyin el-İstanbulî
  • شيخ الإسلام ولي الدين افندی، ولي الدين بن مصطفی بن حسين الإستانبولي
  • 1182/1768
  • Şeyhülislam
  • 534
  • Şeyhzâde Muhammed Yümnî
  • شيخزاده محمد يمني
  • Şahıs
  • 535
  • Seyyid Abdulkâdir Nâ’ilî
  • السيد عبد القادر نائلي
  • Şahıs
  • 536
  • Seyyid Ali Efendi
  • السيد علي افندی
  • Şahıs
  • 537
  • Seyyid Ali el-Mevlevî
  • السيد علي المولوي
  • Şahıs
  • 538
  • Seyyid Bezzâz Hacı Ali Ağa
  • السيد بزاز حاجی علي آغا
  • Şahıs
  • 539
  • Seyyid Fahreddin Muhammed Efendi
  • السيد فخر الدين محمد افندی
  • Şahıs
  • 540
  • Seyyid Hacı Mustafa Efendi
  • السيد حاجی مصطفی افندی
  • Şahıs
  • 541
  • Seyyid Hâfız Mustafa Efendi
  • السيد حافظ مصطفی افندی
  • Şahıs
  • 542
  • Seyyid Halil
  • السيد خليل
  • Şahıs
  • 543
  • Seyyid Halil el-Kayserî
  • السيد خليل القيصري
  • Şahıs
  • 544
  • Seyyid Hasan Resmî
  • السيد حسن رسمي
  • Şahıs
  • 545
  • Seyyid Haydar Ali el-Kâdirî
  • السيد حيدر علي القادري
  • Şahıs
  • 546
  • Seyyid İsmâ‘il
  • السيد إسماعيل
  • Mütevelli
  • 547
  • Seyyid Mahmûd Efendi
  • السيد محمود افندی
  • Şahıs
  • 548
  • Seyyid Mehmed Âbid Efendi
  • السيد محمد عابد افندی
  • Şahıs
  • 549
  • Seyyid Mehmed Emin Efendi
  • السيد محمد أمين افندی
  • Şahıs
  • 550
  • Seyyid Mehmed Es‘ad
  • السيد محمد أسعد
  • Şahıs
Go up