Seal Owners

  • 551
  • Seyyid Mehmed Emin Efendi
  • السيد محمد أمين افندی
  • Şahıs
  • 552
  • Seyyid Mehmed Es‘ad
  • السيد محمد أسعد
  • Şahıs
  • 553
  • Seyyid Mehmed Sâlih
  • السيد محمد صالح
  • Şahıs
  • 554
  • Seyyid Mehmed Selim
  • السيد محمد سليم
  • Şahıs
  • 555
  • Seyyid Mehmed Tevfik Efendi
  • السيد محمد توفيق افندی
  • Şahıs
  • 556
  • Seyyid Muhammed
  • السيد محمد
  • Şahıs
  • 557
  • Seyyid Mustafa Efendi
  • السيد مصطفی افندی
  • Şahıs
  • 558
  • Seyyid Mustafa Sâlim Efendi
  • السيد مصطفی سالم افندی
  • Şahıs
  • 559
  • Seyyid Nazîf Efendi
  • السيد نظيف
  • Şahıs
  • 560
  • Seyyid Ömer Efendi
  • السيد عمر اافندی
  • Şahıs
  • 561
  • Seyyid Osman
  • السيد عثمان
  • Şahıs
  • 562
  • Seyyid Rızâ Efendi
  • السيد رضا افندی
  • Şahıs
  • 563
  • Seyyid Sa‘deddin Abdulbâkî Efendi
  • السيد سعد الدين عبد الباقي افندی
  • Şahıs
  • 564
  • Seyyid Sâlim
  • السيد سالم
  • Şahıs
  • 565
  • Seyyid Şeyh Osman el-Celvetî
  • السيد الشيخ عثمان الجلوتي
  • Şeyh
  • 566
  • Seyyid Şihâbüddin
  • السيد شهاب الدين
  • Şahıs
  • 567
  • Silahşorân-ı Hâssa’dan Süleyman Tâlib
  • سلحشوران خاصه دن سليمان طالب
  • Silahşör
  • 568
  • Sirkezâde, Mustafa b. Mehmed Ali
  • سركه زاده، مصطفی بن محمد علي
  • Şahıs
  • 569
  • Siroz Müftüsü Fethullah Fehmi Efendi
  • سيروز مفتيسی فتح الله فهمی افندی
  • 1335/1917
  • Müftü
  • 570
  • Siroz’da Halil Paşa Câmi‘i İmamı Muhammed b. Receb
  • سيروز ده خليل پاشا جامعی إمامی محمد بن رجب
  • İmam
  • 571
  • Sivas Kadısı Seyyid Mustafa Efendi
  • سيواس قاضيسی السيد مصطفی افندی
  • Kadı
  • 572
  • Sırrı Paşa, Selim Sırrı b. Tosun el-Giridî
  • سري پاشا، سليم سري بن طوسون الگريدي
  • 1313/1895
  • Devlet Adamı
  • 573
  • Süleyman Efendi
  • سليمان افندی
  • Şahıs
  • 574
  • Süleyman Fehim
  • سليمان فهيم
  • 1263/1847
  • Şahıs
  • 575
  • Süleyman Sâmân el-Üsküdârî
  • سليمان سامان الأسكداري
  • Şahıs
  • 576
  • Süleymâniye Dârulhadîsi’nde Mu‘îd Mehmed b. Hasan
  • سليمانيه دار الحديثنده معيد محمد بن حسن
  • Muîd
  • 577
  • Süleymaniye Kütüphanesi
  • سليمانيه كتبخانه سی
  • Kütüphane
  • 578
  • Süleymaniye Müftüsü Mahmûd Efendi
  • سليمانيه مفتيسی محمود افندی
  • Müftü
  • 579
  • Sultan I. Abdulhamid
  • السلطان عبد الحميد الأول
  • 1203/1789
  • Sultan
  • 580
  • Sultan I. Mahmûd
  • السلطان محمود الأول
  • 1168/1754
  • Sultan
  • 581
  • Sultan II. Abdulhamid
  • السلطان عبد الحميد الثاني
  • 1336/1918
  • Sultan
  • 582
  • Sultan II. Murad
  • السلطان مراد الثاني
  • 855/1451
  • Sultan
  • 583
  • Sultan II. Osman
  • السلطان عثمان الثاني
  • 1031/1622
  • Sultan
  • 584
  • Sultan III. Ahmed
  • السلطان أحمد الثالث
  • 1149/1736
  • Sultan
  • 585
  • Sultan III. Mustafa
  • السلطان مصطفی الثالث
  • 1187/1774
  • Sultan
  • 586
  • Sultan III. Osman
  • السلطان عثمان الثالث
  • 1171/1757
  • Sultan
  • 587
  • Sun‘ullah
  • صنع الله
  • Şahıs
  • 588
  • Taşköprîzâde, Hayreddin Halil b. Kâsım b. Hacı Safâ el-Kastamonî el-Bursevî
  • طاشكبري زاده، خير الدين خليل بن قاسم بن حاجی صفا القسطموني البرسوي
  • 879/1475
  • Müderris
  • 589
  • Taşköprîzâde, Mehmed İbrâhim b. Kemâleddin Mehmed b. Ahmed el-İstanbulî
  • طاشكبري زاده، محمد إبراهيم بن كمال الدين محمد بن أحمد الإستانبولي
  • 1010/1601
  • Müderris
  • 590
  • Tatar Abdullah Efendi
  • تاتار عبد الله افندی
  • Şahıs
  • 591
  • Tırnovalı Abdusselâm Efendi
  • طرنوه لی عبد السلام افندی
  • Şahıs
  • 592
  • Turhan Vâlide Sultan
  • طرخان والده سلطان
  • 1094/1683
  • Vâlide Sultan
  • 593
  • Tuzcuzâde Hacı Halil Efendi
  • طوزجی زاده حاجی خليل افندی
  • Şahıs
  • 594
  • Ubeydullah b. Bekir b. Sûfî Osman
  • عبيد الله بن بكر بن صوفي عثمان
  • Şahıs
  • 595
  • Ubûdzâde Mernûş Efendi
  • عبود زاده مرنوش افندی
  • Şahıs
  • 596
  • Üftâdezâde Mustafa Efendi
  • افتاده زاده مصطفی افندی
  • Şahıs
  • 597
  • Ümmü Gülsüm Hanım
  • أم گلثم خانم
  • Hanım
  • 598
  • Veli
  • ولی
  • Şahıs
  • 599
  • Vidin Müftüsü Hâfız Abdurrahman Efendi
  • ودين مفتيسی حافظ عبد الرحمن افندی
  • Müftü
  • 600
  • Vidin Serdengeçti Ağası Esîrîzâde Mehmed Ârif Efendi
  • ودين سردنگجدی آغاسی أسيري زاده محمد عارف افندی
  • Şahıs
Go up