Seal Owners

  • 51
  • Ahmed b. Nâbî
  • أحمد بن نابي
  • Şahıs
  • 52
  • Ahmed b. Yahyâ el-Kemâlî
  • أحمد بن يحيی الكمالي
  • Şahıs
  • 53
  • Ahmed Cevdet Paşa
  • أحمد جودت پاشا
  • 1312/1895
  • Devlet Adamı
  • 54
  • Ahmed Efendi
  • أحمد افندی
  • Şahıs
  • 55
  • Ahmed Hamdullah b. İsmâ‘il Hâmid b. Ahmed Şükrü el-Ankaravî el-Hanefî
  • أحمد حمد الله بن إسماعيل حامد بن أحمد شكرى الأنقروي الحنفي
  • 1317/1899
  • Şahıs
  • 56
  • Ahmed İzzî
  • أحمد عزي
  • Şahıs
  • 57
  • Ahmed Nazîf b. Hüseyin b. Muhammed es-Samâkuvî
  • أحمد نظيف بن حسين بن محمد الصماقوي
  • 1250’den sonra/1835’den sonra
  • Müderris
  • 58
  • Ahmed Nazîf Efendi
  • أحمد نظيف افندی
  • Şahıs
  • 59
  • Ahmed Râşid
  • أحمد راشد
  • Şahıs
  • 60
  • Ahmed Reşîd b. Abdullah
  • السيد أحمد رشيد بن عبد الله
  • Şahıs
  • 61
  • Ahmed Rıfat Efendi
  • أحمد رفعت افندی
  • Şahıs
  • 62
  • Ahmed Şemseddin
  • أحمد شمس الدين
  • Şahıs
  • 63
  • Ahmed Şevkî
  • أحمد شوقي
  • Şahıs
  • 64
  • Ahmed Tevfik İlhâmî b. Muhammed Şemseddin el-Hâlidî
  • أحمد توفيق إلهامي بن محمد شمس الدين الخالدي
  • Şahıs
  • 65
  • Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan
  • آق قويون لی حكمداری اوزون حسن
  • 882/1478
  • Sultan
  • 66
  • Ali
  • علي
  • Mütevelli
  • 67
  • Ali b. Hasan b. Mehmed
  • علي بن حسن بن محمد
  • Şahıs
  • 68
  • Ali b. Mahmûd
  • علي بن محمود
  • Şahıs
  • 69
  • Ali b. Mustafa b. Veliyyüddin
  • علي بن مصطفی بن ولي الدين
  • Şahıs
  • 70
  • Ali b. Mustafa el-İstanbulî
  • علي بن مصطفی الإستانبولي
  • Şahıs
  • 71
  • Ali Emîrî Efendi
  • علي أميري افندی
  • 1343/1924
  • Edib
  • 72
  • Ali Paşa Medresesi’nde Müderris Muhammed
  • علي پاشا مدرسه سنده مدرس محمد
  • Şahıs
  • 73
  • Ali Paşa’nın mühürdârı Hurşîd Ali Bey
  • علي پاشا نك مهرداری خرشيد علي بك
  • Mühürdar
  • 74
  • Âlime Hâtun bint Sun‘ullah Efendi
  • عاليه خاتون بنت صنع الله افندی
  • Hanım
  • 75
  • Amcazâde Hüseyin Paşa
  • عمجه زاده حسين پاشا
  • 1114/1702
  • Sadrâzam
  • 76
  • Anadolu Kazaskeri Dâmadzâde Feyzullah Efendi
  • اناطولی قاضی عسكری داماد زاده فيض الله افندی
  • Kazasker
  • 77
  • Arabzâde Hasan Efendi
  • عرب زاده حسن افندی
  • Şahıs
  • 78
  • Âsâr-ı Müfîde Kütüphanesi
  • آثار مفيده كتبخانه سی
  • Kütüphane
  • 79
  • Aşçıbaşızâde Muhammed b. Muhammed
  • آشجی باشی زاده محمد بن محمد
  • Şahıs
  • 80
  • Âsek Kadısı Hacı Hüseyin Efendi
  • آسك قاضيسی حاجی حسين افندی
  • Kadı
  • 81
  • Âsitâne-i Saâdet, Mutasarrıf Mustafa Bey b. Ali
  • آستانه سعادت، متصرف مصطفی بك بن علي
  • Mutasarrıf
  • 82
  • Âtıf Efendi, Âtıf Mustafa b. Mustafa el-İstanbulî
  • عاطف افندى، عاطف مصطفى بن مصطفى الإستانبولي
  • 1155/1742
  • Defterdar
  • 83
  • Âtıfzâde Ömer Hüsâmeddin Efendi
  • عاطف زاده عمر حسام الدين افندی
  • 1287/1871
  • Şeyhülislam
  • 84
  • Attarzâde Ali Fehim el-Hüseynî
  • عطار زاده علي فهيم الحسيني
  • Şahıs
  • 85
  • Avnî, Sultan II. Mehmed
  • عوني، السلطان محمد الثاني
  • 886/1481
  • Sultan
  • 86
  • Ayasofya Câmi‘i Vâ‘izi Şeyhzâde Ahmed Efendi
  • آياصوفيه جامعی واعظی شيخزاده أحمد افندی
  • Vâiz
  • 87
  • Bafralı Hoca Ahmed Rıfkı
  • بافره لی خواجه أحمد رفقی
  • Şahıs
  • 88
  • Bağdatlı Vehbi Efendi
  • بغداد لی وهبي افندی
  • Müftü
  • 89
  • Bahâ’eddin Ahmed
  • بهاء الدين أحمد
  • Şahıs
  • 90
  • Bahriye Nâzırı Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa
  • بحريه ناظری بوزجه آطه لی حسن حسنی پاشا
  • 1321/1903
  • Bahriye Nâzırı
  • 91
  • Bahtî, Sultan I. Ahmed
  • بختي، السلطان أحمد الأول
  • 1026/1617
  • Sultan
  • 92
  • Bâkî, Mahmûd Abdulbâkî b. Mehmed el-İstanbulî
  • باقي، محمود عبد الباقي بن محمد الإستانبولي
  • 1008/1600
  • Şair
  • 93
  • Bedreddin
  • بدر الدين
  • Şahıs
  • 94
  • Bedreddin Mehmed
  • بدر الدين محمد
  • Şahıs
  • 95
  • Behrâm b. Abdullah
  • بهرام بن عبد الله
  • Şahıs
  • 96
  • Bektaş b. İskender et-Tokâdî
  • بكتاش بن إسكندر التوقادي
  • Şahıs
  • 97
  • Bezmiâlem Vâlide Sultan
  • بزم عالم والده سلطان
  • 1270/1853
  • Vâlide Sultan
  • 98
  • Bilal b. Abdullah b. Abdulmennân
  • بلال بن عبد الله بن عبد المنان
  • Debbâğ
  • 99
  • Bursa’da Kâtib Muhammed Emin b. Ahmed
  • برسه ده كاتب محمد أمين بن أحمد
  • Kâtib
  • 100
  • Bursalı Mehmed Tâhir
  • برسه لى محمد طاهر
  • 1343/1925
  • Şahıs
Go up