Seal Owners

  • 151
  • Erzincanlı Seyyid Muhammed Efendi
  • أرزنجان لی السيد محمد افندی
  • Şahıs
  • 152
  • Erzurum Müftüsü Fâ’ik Osman Efendi
  • أرضروم مفتيسی فائق عثمان افندی
  • Müftü
  • 153
  • Esmâ Sultan’ın Kethüdâsı Çelebi Mehmed Efendi
  • أسما سلطانك كتخداسی چلبی محمد افندی
  • Kethüdâ
  • 154
  • Esrâr Dede, Mehmed b. Ahmed Bîzebân el-Galatavî
  • أسرار دده، محمد بن أحمد بيزبان الغلطه وي
  • 1211/1797
  • Şeyh
  • 155
  • Etıbbâ-yı Hâssa’dan Müderris Muhammed Sa‘îd Efendi
  • اطبای خاصه دن مدرس محمد سعيد افندی
  • Müderris
  • 156
  • Evkâf Memuru Muhammed Sâdık Efendi
  • أوقاف مأموری محمد صادق افندی
  • Evkâf Memuru
  • 157
  • Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Ali Remzi Efendi
  • أوقاف حرمين مفتشی علي رمزی افندی
  • Müfettiş
  • 158
  • Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Hacı Halil Efendi
  • أوقاف حرمين مفتشی حاجی خليل افندی
  • Müfettiş
  • 159
  • Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Mehmed Emin Efendi
  • أوقاف حرمين مفتشی محمد أمين افندی
  • Müfettiş
  • 160
  • Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Mustafa Tâhir Efendi
  • أوقاف حرمين مفتشی مصطفی طاهر افندی
  • Müfettiş
  • 161
  • Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Musullulu Behcet Ali Efendi
  • أوقاف حرمين مفتشی موصللی لی بهجت علي افندی
  • 1191/1777
  • Müfettiş
  • 162
  • Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Ni‘metullah Efendi
  • أوقاف حرمين مفتشی نعمة الله افندی
  • Müfettiş
  • 163
  • Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Sadreddinzâde Mehmed Atâ’ullah Efendi
  • أوقاف حرمين مفتشی صدر الدين زاده محمد عطاء الله افندی
  • Müfettiş
  • 164
  • Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Şeyhzâde Ahmed Efendi
  • أوقاف حرمين مفتشی شيخ زاده أحمد افندی
  • 1151/1738’den sonra
  • Müfettiş
  • 165
  • Fatih Kütüphanesi
  • فاتح كتبخانه سی
  • Kütüphane
  • 166
  • Fâtıma
  • فاطمة
  • Hanım
  • 167
  • Ferîdüddin Hasan
  • فريد الدين حسن
  • Şahıs
  • 168
  • Fethîzâde Mustafa Efendi
  • فتحي زاده مصطفی افندی
  • Şahıs
  • 169
  • Feyzullah Efendi
  • فيض الله افندی
  • Şahıs
  • 170
  • Filibe Kadısı Yusuf b. Osman
  • فلبه قاضيسی يوسف بن عثمان
  • Kadı
  • 171
  • Galata Mevlevihanesi
  • غلطه مولويخانه سی
  • Tekke
  • 172
  • Gevrekzâde Hâfız Hasan Efendi
  • گورك زاده حافظ حسن افندى
  • 1216/1801
  • Tabib
  • 173
  • Geyvelizâde Lutfullah b. Mehmed
  • گيوه لی زاده لطف الله بن محمد
  • Şahıs
  • 174
  • Güllü Hâfız Yusuf İmamzâde Ahmed Rüşdî Efendi
  • گول لی حافظ يوسف إمام زاده أحمد رشدي افندی
  • Hâfız-ı Kütüb
  • 175
  • Gülnuş Emetullah Vâlide Sultan
  • گولنوش امت الله والده سلطان
  • 1127/1715
  • Vâlide Sultan
  • 176
  • Gümrük Kâtibi Osman Nüzhet Efendi
  • گمرك كاتبی عثمان نزهت افندی
  • 1220/1806
  • Kâtib
  • 177
  • Gümüşhânevî, Ahmed Ziyâ’eddin b. Mustafa b. Abdurrahman en-Nakşibendî
  • الگوموشخانه وي، أحمد ضياء الدين بن مصطفى بن عبد الرحمن النقشبندي
  • 1310/1893
  • Şeyh
  • 178
  • Habeşîzâde Abdurrahîm Efendi
  • حبشي زاده عبد الرحيم افندی
  • Şahıs
  • 179
  • Habîb
  • حبيب
  • Şahıs
  • 180
  • Hâce Â’işe
  • خواجه عائشة
  • Hanım
  • 181
  • Hacı Alizâde Müderris Mehmed Sâlih Efendi
  • حاجی علي زاده مدرس محمد صالح افندی
  • Şahıs
  • 182
  • Hacı Halil Efendi
  • حاجی خليل افندی
  • Şahıs
  • 183
  • Hacı Hüseyin Efendi
  • حاجی حسين افندی
  • Şahıs
  • 184
  • Hacı İbrâhim Efendi
  • حاجی إبراهيم افندی
  • Şahıs
  • 185
  • Hacı Mahmûd Ağazâde Halil Efendi
  • حاجی محمود آغا زاده خليل افندی
  • Şahıs
  • 186
  • Hacı Mahmûd b. Sinan
  • حاجی محمود بن سنان
  • Şahıs
  • 187
  • Hacı Mehmed Ağa b. Hacı Osman
  • حاجی محمد آغا بن حاجی عثمان
  • Mütesellim
  • 188
  • Hacı Mustafa Efendi
  • حاجی مصطفی افندی
  • Şahıs
  • 189
  • Hacı Ömer Efendi
  • حاجی عمر افندی
  • Şahıs
  • 190
  • Hacı Osman b. Mehmed
  • حاجی عثمان بن محمد
  • Şahıs
  • 191
  • Hacı Osman Efendi
  • حاجی عثمان افندی
  • Şahıs
  • 192
  • Hacı Selim Ağa
  • حاجی سليم آغا
  • 1203/1789
  • Defterdar
  • 193
  • Hacızâde Mustafa Efendi
  • حاجی زاده مصطفی افندی
  • Şahıs
  • 194
  • Hâdim-i Seyyid Buhârî Hamdullah el-Hasenî
  • خادم سيد بخاري حمد الله الحسني
  • Şahıs
  • 195
  • Hadım Hâfız Ahmed Paşa
  • خادم حافظ أحمد پاشا
  • 1022/1613
  • Sadâret Kaymakamı
  • 196
  • Hafîd Efendi, Ebu’r-Refîd Mehmed b. Mustafa Âşir
  • حفيد افندى، أبو الرفيد محمد بن مصطفى عاشر
  • 1226/1811
  • Kazasker
  • 197
  • Hafîd-i Sırrızâde Hacı Yahyâ Efendi
  • حفيد سری زاده حاجی يحيی افندی
  • Şahıs
  • 198
  • Hâfız Ahmed Reşîd b. Hâfız Mehmed el-İzmirî
  • حافظ أحمد رشيد بن حافظ محمد الإزميري
  • Müderris
  • 199
  • Hâfız Muhammed el-Erzurûmî
  • حافظ محمد الأرضرومي
  • Şahıs
  • 200
  • Hâfız Mustafa Efendi
  • حافظ مصطفی افندی
  • Şahıs
Go up