Seal Owners

  • 251
  • İdris-i Bitlisî, Kemâleddin İdris b. Hüsâmeddin Ali el-Bitlisî
  • إدريس بدليسي، كمال الدين إدريس بن حسام الدين علي البدليسي
  • 926/1520
  • Devlet Adamı
  • 252
  • İffet Efendi
  • عفت افندی
  • Şahıs
  • 253
  • İffetî, Hâfız Mustafa b. Mehmed b. Abdulkerim Sâmî el-İstanbulî
  • عفتي، حافظ مصطفی بن محمد بن عبد الكريم سامي الإستانبولي
  • 1139/1727
  • Şair
  • 254
  • İlhâmî, Sultan III. Selim
  • إلهامي، السلطان سليم الثالث
  • 1223/1808
  • Sultan
  • 255
  • İmam Vildan Efendi
  • إمام ولدان افندی
  • 975/1567’den sonra
  • İmam
  • 256
  • İmâm-ı Şehriyârî Mehmed Emin Ra’ûf
  • إمام شهرياري محمد أمين رؤوف
  • İmam
  • 257
  • İshak
  • إسحق
  • Şahıs
  • 258
  • İskender b. Abdullah
  • إسكندر بن عبد الله
  • Mütevelli
  • 259
  • İsmâ‘il b. Ali
  • إسماعيل بن علي
  • Şahıs
  • 260
  • İsmâ‘il Efendi
  • إسماعيل افندی
  • Şahıs
  • 261
  • İsmâ‘il Fâhir Efendi
  • إسماعيل فاخر افندی
  • Şahıs
  • 262
  • İsmâ‘il Zühdü Bey
  • إسماعيل زهدی بك
  • 1328/1910
  • Dîvân-ı Muhâsebât Başkanı
  • 263
  • İsmihan Sultan
  • اسميخان سلطان
  • 993/1585
  • Hanım Sultan
  • 264
  • İzmirli, İsmâ‘il Hakkı
  • ازميرلى، اسماعيل حقى
  • 1365/1946
  • Muallim
  • 265
  • İzmitli Tabîb Feyzullah Paşa’nın Vârisleri
  • إزميت لی طبيب فيض الله پاشانك وارثلری
  • 1341/1923
  • Tabib
  • 266
  • Kadızâde Burhâneddin Efendi
  • قاضي زاده برهان الدين افندی
  • Şahıs
  • 267
  • Kadızâde Mehmed Efendi
  • قاضي زاده محمد افندی
  • Şahıs
  • 268
  • Kadızâde Muhammed Efendi
  • قاضی زاده محمد افندی
  • Şahıs
  • 269
  • Kadrizâde Mustafa Efendi
  • قدری زاده مصطفی افندی
  • Kazasker
  • 270
  • Kâkû b. Nizâmeddin b. İshak
  • كاكو بن نظام الدين بن إسحق
  • Şahıs
  • 271
  • Kalkandeğenli İsmâ‘il Ağa
  • قلقاندغن لی إسماعيل آغا
  • Şahıs
  • 272
  • Kâmilî, Şemseddin Muhammed b. Ali el-Kâmilî ed-Dımaşkî eş-Şâfi‘î
  • الكاملي، شمس الدين محمد بن علي الكاملي الدمشقي الشافعي
  • 1131/1719
  • Müderris
  • 273
  • Kaptan İbrâhim Paşa
  • قپودان إبراهيم پاشا
  • 1138/1725
  • Kaptan
  • 274
  • Kara Molla, Feyzullah b. Mehmed
  • قره ملا، فيض الله بن محمد
  • Şahıs
  • 275
  • Karaçelebizâde Hüsâmeddin Hüseyin Efendi
  • قره چلبى زاده حسام الدين حسين افندی
  • 1007/1598
  • Kazasker
  • 276
  • Kardiçalı Şeyh Hacı Osman Nâci Efendi
  • قارديچالی شيخ حاجی عثمان ناجی افندی
  • Şeyh
  • 277
  • Kasîdecizâde Süleyman Sırrı Efendi
  • قصيده جی زاده سليمان سري افندی
  • Kazasker
  • 278
  • Kâtib, Muhammed Emin b. Mustafa
  • كاتب، محمد أمين بن مصطفی
  • Şahıs
  • 279
  • Kazasker Seyfeddin İsmâ‘il Efendi
  • قاضي عسكر سيف الدين إسماعيل افندی
  • 1300/1882
  • Kazasker
  • 280
  • Kefevîzâde, Ahmed b. Mehmed
  • أحمد بن محمد الكفوي
  • Şahıs
  • 281
  • Kilis Kadısı Seyyid Ali Efendi
  • كليس قاضيسی السيد علي افندی
  • Kadı
  • 282
  • Kınalızâde, Muhammed b. Ali b. Emrullah el-Hınnâ’î er-Rûmî
  • قينالى زاده، محمد بن علي بن أمر الله الحنائي الرومي
  • Şahıs
  • 283
  • Koca Mustafa Paşa Dergâhı Şeyhi Muhammed Hâşim Muhibbî
  • قوجه مصطفی پاشا درگاهی شيخی محمد هاشم محبي
  • Şeyh
  • 284
  • Konevî Hacı Hasan Efendi
  • قونوي حاجی حسن افندی
  • Şahıs
  • 285
  • Konevîzâde Mehmed Emin Rüşdî
  • قونوي زاده محمد أمين رشدي
  • Şahıs
  • 286
  • Konya Dârulhadîs Medresesi’nde Müderris Mehmed Efendi
  • قونيه دار الحديث مدرسه سنده مدرس محمد افندی
  • Müderris
  • 287
  • Konya Müftüsü Îsâ Hızır Efendi
  • قونيه مفتيسی عيسی خضر افندی
  • Müftü
  • 288
  • Köprülü Fâzıl Ahmed Paşa
  • كوپريلی فاضل أحمد پاشا
  • 1087/1676
  • Sadrâzam
  • 289
  • Köprülü Mehmed Âsım Bey
  • كوپريلی محمد عاصم بك
  • 1252/1836
  • Şahıs
  • 290
  • Köprülüzâde Hacı Ahmed Paşa
  • كوپريلی زاده حاجی أحمد پاشا
  • 1183/1769
  • Vezir
  • 291
  • Kurbanzâde, Süleyman el-Hâlidî el-Muğlavî
  • قربان زاده، سليمان الخالدي المغلوي
  • 1291/1875
  • Şeyh
  • 292
  • Kütahyalızâde Müderris Muhammed Ârif Efendi
  • كوتاهيه لی زاده مدرس محمد عارف افندی
  • Müderris
  • 293
  • Kuyucaklı Seyyid Muhammed Âtıf Efendi
  • قويوجق لى سيد محمد عاطف افندى
  • 1263/1847
  • Kadı
  • 294
  • La‘lîzâde Muhammed Ma‘sûm Efendi
  • لعلي زاده محمد معصوم افندی
  • Şahıs
  • 295
  • Lâdîkîzâde Ali Hıfzı Efendi
  • لاديقي زاده علي حفظی افندی
  • Şahıs
  • 296
  • Lala İsmâ‘il Efendi
  • لالا إسماعيل افندی
  • 1233/1818
  • Lala
  • 297
  • Ma‘ârif-i Umûmiyye Nezâreti
  • معارف عموميه نظارتی
  • Kurum
  • 298
  • Ma‘ârif-i Umûmiyye Nezâreti Kütüphaneler Sermüfettişliği
  • معارف عموميه نظارتی كتبخانه لر سر مفتشليكی
  • Kurum
  • 299
  • Mahmûd
  • محمود
  • Şahıs
  • 300
  • Mahmûd Bey Matbaası
  • محمود بك مطبعه سی
  • Matbaa
Go up