Mühür Veritabanı Kriterleri

 

 

Mühür veri tabanının oluşturulmasında kullanılan kriterler

 

Genel

 

-          Hem mühür görüntüsü hem de alıntılandığı nüshanın sayfa görüntüsü mührün rastlanılan en iyi/en okunaklı nüsha versiyonu tercih edilerek siteye eklenmiştir. Aynı mührün daha iyi okunan şekli ile başka bir nüshasında karşılaşılırsa mevcut mühür görüntüsü daha net olanı ile değiştirilecektir.

 

-          Her bir mühür kaydına başında “yekmu” ifadesiyle birlikte dört haneli numara verilmiştir. Mührün alıntılandığı nüsha bilgileri de kütüphane, koleksiyon, demirbaş numarası, mührün geçtiği sayfa numarası ve mührün ölçüleri olarak formüle edilmiştir.

 

  Örnek:                  yekmu0081

        Süleymaniye Ktp., Hüsrev Paşa 00581, 1b * 41x42 mm.

 

 

I.                   Mühür metni (Orijinal)

 

-          Mühür metinlerinin Arap harfli girişlerinde mühürde geçen ibare herhangi bir inisiyatif kullanılmadan –mühür metninde tarih verisi de varsa- aynen yazılmıştır.

 

         Örnek:                                     yekmu0002

                               من الكتب الموقوفة لشيخ السيد عثمان الجلوتي قد وضعها في الزاوية التي بناها سنة ١١٣٨

                                                        

                                   

                                                          yekmu0404

                                                    محبة مصطفی بهجت علی قلبي

                                                           

 

-          Eğer mühür metninde bir ibare birden fazla geçmişse bu durum dikkate alınmamış, mührün Arap ve Latin harfli yazımında ifadeye bir kere yer verilmiştir.

 

Örnek:                                 yekmu0049

                                      سلطان سليم شاه توكلي علی خالقي    

                       

                              

 

Mühürdeki ibarenin müsenna bir şekilde yazılmış olması da bu kural dâhilinde değerlendirilmiştir.

 

Örnek:                                yekmu0160

                                          عبده أحمد ١١٩٠

                                           

  

-          Mühür metninde cezm, şedde gibi işaretler kullanılmış olsa da bunlar Arap harfli girişte tekrarlanmamıştır.

 

Örnek:                                yekmu0184

                             من الكتب التي وقفها عبد الرشيد محمد بن فيض الدين سنبل ١٢٦٣

                                              

 

II.                Mühür metni (Latin harfli)

 

-          Arapça ibareli mühür metninin transliterasyonunda elif ve ayn harfleri kelime başında ise gösterilmemiş, kelime ortasında ve sonunda ise gösterilmiştir.

 

         Örnek:                                 yekmu0002

                             Mine’l-Kütübi’l-Mevkûfe li-Şeyh es-Seyyid Osman el-Celvetî Kad Vaza‘ahâ fi’z-Zaviyetilletî Benâhâ Sene 1138

                                                     

                       

                         yekmu0010

                        el-Hamdü lillâhillezî Hedânâ li-hâzâ ve mâ Künnâ li-Nehtediye lev lâ en Hedânallâh

              Vakf-ı Mahmûd Han b. Mustafa Şah el-Muzaffer Dâ’imâ

                   

 

-          Mühür metninin Latin harfli yazımında harf-i tarif ve bağlaçlar dışında bütün kelimeler büyük harfle başlanarak yazılmıştır.

 

Örnek:                                 yekmu0199

                    Vemâ Tevfîkî illâ billâh aleyhi Tevekkeltü ve ileyhi Ünîb el-Hâcc Abdurrahman

                                             

 

-          Mühür metninin içinde veya sonunda noktalama işareti kullanılmamıştır.

 

-          Veri tabanında her kelimenin standart bir biçimde yazılması kuralına dikkat edilmiştir.

 

IIa. Metni manzum olan mühürler

-          Eğer bir mühür metni manzum ise mühür metninin Arap ve Latin harfli girişlerinde mısralar aralarına herhangi bir  ayırıcı işaret konulmadan alt alta yazılmıştır.

 

Örnek:                                          yekmu0133

                                  Âlim-i Esrâr Olan Hakk’dan Diler Ecr-i Cezîl

Bu Kitâb-ı Pâki Vâkıf bâ-Nazar el-Hâcc Halil 1174

                   

           

 

                 yekmu0542

                                         Nâdi Aliyyen Mazhara’l-Acâ’ib

                                         Tecidhu Avnen leke fi’n-Nevâ’ib

Küllü Hemmin ve Gammin Seyencelî

Bi-Nübüvvetike yâ Muhammed bi-Velâyetike yâ Ali

Efkaru’l-Verâ Bektaş et-Tokâdî

               

           

 

-          Fakat aynı mührün mühür veri şablonunda bu kural uygulanmayarak mısralar arasına (/) işareti konulmuştur.

 

Örnek:                                         yekmu0133

                                   Vakıf mührü, Hacı Halil Efendi, “Âlim-i Esrâr Olan Hakk’dan Diler Ecr-i Cezîl/Bu Kitâb-ı Pâki Vâkıf bâ-Nazar el-Hâcc Halil”, 1174

 

                 yekmu0542

 Şahıs mührü, Bektaş b. İskender et-Tokâdî, “Nâdi Aliyyen Mazhara’l-Acâ’ib/Tecidhu Avnen leke fi’n-Nevâ’ib/Küllü Hemmin ve Gammin Seyencelî /Bi-Nübüvvetike yâ Muhammed bi-Velâyetike yâ Ali/Efkaru’l-Verâ   Bektaş et-Tokâdî”

 

III.             Mühür Metni (Türkçe çeviri)

 

-          Bu kısımda mühür metninin Türkçe çevirisi bir cümle ise sonunda nokta işareti kullanılmıştır. Gerektiği yerlerde diğer noktalama işaretleri de kullanılmıştır. Özel isimler ve ilk kelime dışında bütün kelimeler küçük harfle başlayarak yazılmıştır.

 

-          Mühür veri tabanında geçen kelime ve ifadelerin Türkçe’ ye tercümesinde standart olması kuralı gözetilmiştir.

 

Örnek:                                                        yekmu0060

                                   Selim Han b. Mustafa Han el-Muzaffer Dâ’imâ Tevekkülî alâ Hâlıkî

                                   Her zaman muzaffer Selim Han b. Mustafa Han. Benim tevekkülüm Yaradanımadır.

                                                                    

 

                                              

                                   

                                    yekmu00185

                                              Tevekkel alellâhi bi’s-Sıdk Tazfer

                                              Allah’a sıdk ile tevekkül et ki kazanasın.

                                                             

                                              

 

                                                          yekmu0229

                                                Alellâhi fî Külli’l-Umûri Tevekkülî

                      Ve bi’l-Es‘adi’l-Hâdi’ş-Şefî‘i Tevessülî

 

                      Bütün işlerimde Allâh’adır tevekkülüm

                      Hidâyet gösteren, şefaat eden Es‘ad’adır tevessülüm

                                     

 

-          Mühür metninde yer almadığı halde Türkçe tercümede gerekli görüldüğü durumlarda mühür metnine eklenen kelimeler de parantez içerisinde yazıldı.

 

          Örnek:                                                yekmu0039

Hasbiyallâh Kad Vakafe hâza’l-Kitâbe’l-Müstetâb li-Vechillâhi’l-Meliki’l-Vehhâb el-Hâcc Selim Ağa ve Şerata bi-en lâ Yuhrace ve lâ Yurhene fe-men Beddelehû ba‘demâ Semi‘ahû fe-innemâ İsmuhû alellezîne Yübeddilûnehû

Allah bana yeter. Bu değerli kitabı Melik ve karşılıksız hibeler veren Allah’ın rızası için Hacı Selim Ağa vakfetti ve (kütüphaneden) çıkarılmamasını ve rehin verilmemesini şart koştu. Kim bunu duyduktan sonra değiştirirse günahı değiştirenlerin üzerinedir.

                      

                                                 yekmu0166

                                            Yâ Beşîra men Eksera’l-Hayrât

                      Vallâhu Yağfiru’z-Zellât

                      Vakfun fî Sebîlillâh

                      Vakfun fî Sebîlillâh

 

                     Ey hayırları çoğaltanları müjdeleyen (Peygamber)!

                     Ve Allah kusurları bağışlar.

                     Allah yolunda vakıftır.

                     Allah yolunda vakıftır.

 

 

-          Mühür ibaresi hem Türkçe hem de Türkçe dışında bir dildeki ifadelerden oluşuyorsa sadece Türkçe olmayan kısım tercüme edilip mühürde yer alan Türkçe ifade de yerine göre tekrar verilmiş, yerine göre sadeleştirilmiştir.

 

        Örnek:                                                     yekmu0056

el-Hamdü lillâhillezî Hedânâ li-hâzâ ve mâ Künnâ li-Nehtediye lev lâ en Hedânallâh Vakf-ı Osman Han b. Mustafa Şah el-Muzaffer Dâ’imâ

Bizi hidayete yönelten Allah’a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola iletmeseydi doğru yolu bulamazdık. Her zaman muzaffer Osman Han b. Mustafa Şah’ın vakfıdır.

 

-          Eğer mühür metninde sadece isim varsa Türkçe çeviri alanı boş bırakılmıştır.

 

Örnek:                                                           yekmu0206

                           Seyyid Ali el-Mevlevî

 

                            

                                              

 

-          Mühür ibaresinde geçen kelimenin transliterasyonunda i‘rab uygulanmasına karşılık Türkçe tercümesinde kelimenin Türkçe’de yaygın kullanılışı esas alındı.

 

Örnek:                                                yekmu0036

 

Hâzâ mimmâ Vakafehû bi-Ahlasi’n-Niyyât Sâhibu’l-Hayrât ve’l-Hasenât es-Sadru’l-A‘zam ve’s-Sıhru’l-Efham İbrâhim Paşa Yesserallâhu lehû bi’l-Hayr mâ Yeşâ‘u Vezîru’l-Hazreti’s-Sultan el-Gâzî Ahmed Han Hullidet Hilâfetuhû ilâ İnkirazi’d-Deverân

Hayır ve iyilik sahibi, Sadrâzam ve şerefli damat İbrâhim Paşa’nın hâlis niyetlerle vakfettiklerindendir. İbrâhim Paşa -Allah ona dilediğini hayırla kolaylaştırsın- Sultan Gâzî Ahmed Han’ın -onun hilâfeti kıyamete kadar devam ettirilsin- veziridir.

 

-          Mühür ibaresinde geçen “ibn” kelimesi mührün Türkçe tercümesinde “b.” olarak yazıldı.

 

Örnek:                                                          yekmu0087

 

                                               Evkafe hâza’l-Kitâb Vehbî ibn Abdulmu‘îd ed-Dûrî

                                               Bu kitabı Vehbî b. Abdulmu‘îd ed-Dûrî vakfetti.

 

IV.             Mühür sahibi

 

-          Mühür metninde tam olarak yer almasa da nüshada mührün bulunduğu sayfada yer alan kayıtlardan hareketle mührün kime ait olabileceğine dair araştırma yapıldı ve eğer mührün kime ait olduğu tespit edilmişse bu isim kataloglama birimi tarafından hazırlanmış müellif adları veri tabanında uygulanan kurallara uygun olarak yazıldı.

 

Örnek:                                                yekmu0139

                                                          Mühr-i Vefâ

                                                   

                                                

 

Mühür sahibi                          Şeyh Vefâ, Muslihuddin Mustafa b. Ahmed b. Yahyâ el-Konevî es-Sadrî

 

-          Mühür metninde geçen isimler de her zaman geçtiği şekilde alınmayıp kataloglama birimi tarafından hazırlanmış müellif adları veri tabanında uygulanan kurallara uyarlanarak yazıldı.

 

Örnek:                                                                        yekmu0723

Vakafe hâza’l-Kitâb Ahmed Efendi Silahşörzâde el-İmâmü’s-Sâbık bi-Mirzâzâde Ğufira lehümâ

                                          

 

            Mühür sahibi                          Mirzâzâde Câmii’nde İmam Silahşörzâde Ahmed Efendi

 

-          Eğer mühür sahibinin adında imlâsından tam emin olunamayan kelime varsa bu köşeli parantez içerisinde soru işareti ile belirtildi.

 

Örnek:                                                yekmu0561

Mühür sahibi                          Ebu’n-Nûr Seyfeddin Abdurrahman Refî‘ b. Muhammed en-Nagamî [?]

 

 

V.                Meslek/Mevki

 

-          Bu kategoride mühür sahibinin kendisiyle en çok tanındığı ya da hayatında en fazla ifa ettiği meslek adına yer verildi. “Hanım” ve “Şahıs” adları ise geçici olarak verilmiş olup mühür sahibi tespit edilince ya da hakkında daha fazla bilgiye ulaşıldığında değiştirilecektir.

 

VI.             Dil

 

Mühür ifadesinde yer alan bütün dil adları, aralarına tire işareti konularak belirtildi. Sadece şahıs adının yer aldığı mühürlerde ise dil kategorisi “İsim” olarak belirlendi.

 

VII.          Tarihler

 

-          Mühür ibaresinde geçen tarih hem hicri hem de miladi yıl olarak belirtildi.

 

Örnek:                                                1203/1789

 

-          Mühür metninde gün ve ay bilgisi de varsa bu verilere mühre dair açıklamalar bölümünde yer verildi. Mühür metninde çift tarih varsa birincisi alındı.                                               

                            

VIII.       Yer adları

 

-          Mühür ibaresinde geçen yer adları -eğer geçmişte kullanılış şeklinden neresi olduğu anlaşılıyorsa- günümüzde kullanılış biçimiyle, geçmişteki şeklinden nerenin kastedildiği tam anlaşılamıyorsa hem yer adının orijinal hali hem de yeni haline yer verilerek yazıldı.

 

Örnek:                        yekmu0075

Vakafe’l-Vezîr Hâfız Ahmed Paşa ale’l-Medreseti’ş-Şerîfeti’l-Vâkı‘a bi-Kurbin mine’l-Mevzi‘i’l-Ma‘rûf bi-Küçük Karaman bi-Medîneti Kostantıniyye’l-Mahmiyye

Yer adı                         İstanbul / Fatih / Hâfız Ahmed Paşa Medresesi

                                              

yekmu0718

Vakf-ı Merhûm Dâmad Mehmed Efendi b. eş-Şehîr bi-Şeyhzâde Hüseyin der Yenişehr-i Fenâr Ğufira lehümâ Cemâziyelevvel Sene 1160

Yer adı                        Yenişehr-i Fenâr (Larissa)

 

-          Mühür metninde açıkça geçmese de ibareden nerenin kastedildiği kısa bir araştırmadan sonra ortaya çıkarılmış ise bu da dizine kaydedildi.

 

 Örnek:                       yekmu0114

Hazret-i Şeyh Seyyid el-Hâşimî Mehmed Murad el-Buhârî en-Nakşibendî’nin oğlu Şeyh Mehmed’in -Allah sırrını takdis etsin- vakfettiği ve onun türbesine koyduğu kitaplardandır.

Yer adı                         İstanbul / Eyüp / Murad Buhari Türbesi

 

IX.             Mühür türleri

 

-          Mühür türleri kurum, kütüphane, matbaa, şahıs, tashih, teftiş, temellük ve vakıf olarak belirlendi.

 

Temellük ve vakıf mühürlerinde mühür metninde temellük ve vakıf ifadelerinin birinin olması esas olarak alındı.

 

Örnekler:                          yekmu0005

                                        Min Kütübi’l-Fakîr Dâyezâde Mustafa

                                        yekmu0029

                                                     Ez Kitâbhâ-yı Muhammed Râşid

                                                     yekmu0030

                                                     Min Mütemellekâti’l-Fakîr el-Hâcc Mustafa Sıdkî Ğufira lehû

           yekmu0153

                                                    Min Ni‘ami’l-Kadîr ale’l-Fakîr Muhammed Mîr

          yekmu0794

                                                   İstashabehû Abdullah Nâ’ilî

 

                                                   yekmu0001

         Vakafe’l-Merhûm Seyyid Mehmed Efendi Kâtibü Evkâfı Vâlide Sultan el-Atîk fî Üsküdar Ğufira lehû

         yekmu0007

         Yâ Beşîra men Eksera’l-Hayrât

         Vallâhu Yağfiru’z-Zellât

         Vakfun fî Sebîlillâh

         Vakfun fî Sebîlillâh

         yekmu0030

        Teke Sancağı Mütesellimi Hacı Osmanzâde Hacı Mehmed Ağa’nın vakfıdır

        yekmu0093

        Vâkıf-ı în Kitâb Bende-i Mevlânâ es-Seyyid Abdurrahman Nâfiz Paşa be-Mevlevîhâne-i Bâb-ı Cedîd der Âsitâne

 

            Teftiş mühürleri de nüshada mührün üzerinde yer alan teftiş kaydına göre tespit edilip kategorilendirilmiştir.

            Örnek:                                                         

 

Mühür veri şablonu                Teftiş mührü, Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Ni‘metullah Efendi, “el-Mütevekkil alellâh Abduhû Ni‘metullah”, 1149

 

X.                Mühre dair alınan ayrıntılı notlar

 

-          Mühürle ilgili alınan açıklama kısmındaki notlarda şu bilgilere yer verildi.

 

a.      Mührün alıntılandığı nüshada geçtiği diğer sayfa numaraları;

Mühür alıntılandığı nüshanın 2a, 125a ve 233a sayfalarında da geçmektedir.

 

b.      Nüshada mührün bulunduğu sayfada mühürle ya da sahibi ilgili alınmış bir not varsa bunun neye dair olduğu;

Ia sayfasında mührün üzerinde mühür sahibine ait 1206 tarihli bir temellük kaydı bulunmaktadır. IIa sayfasındaki versiyonunda ise mühür sahibine ait temellük kaydında onun Kastamonu medresesinde müderris olduğu bilgisine yer verilmiştir.

 

c.       Mühür aynı sayfada birden fazla kez yer alıyorsa buna dair bilgi;

Mühürden 1a sayfasında üç, 267b sayfasında bir, geçtiği diğer sayfalarda da iki adet bulunmaktadır.

 

d.      Nüshada verilen yaprak numaraları mührün geçtiği sayfaların neler olduklarına dair doğru veri sağlamada elverişsiz bir durumda ise nüshanın yaprak numaralandırmasına dair bilgi;

Mühür alıntılandığı nüshanın I, 1, 3, 7, 5, 77, 151, 15, 95, 151, 222, 228, 232, 234 ve 236. sayfalarında geçmektedir. Kayıtta mührün nüshanın 236. sayfasındaki görüntüsü tercih edilmiştir. Nüshanın matbu olması ve eserin giriş, birinci ve ikinci cüzlerinin yeniden başlanılarak numara verilmesi burada da sayı tekrarına neden olmuştur. Sıralama nüshanın başından sonuna kadar olan şekliyle yapılmıştır.

 

e.       Mühürde bir ifade birden fazla kez yer alıyorsa buna dair bilgi;

"Tevekkülî alâ Hâlıkî" ifadesi mührün etrafında dört kere yazılmıştır.

 

f.       Mühürde mührün sahibinin adı açıkça geçmediği durumlarda kim olduğuna dair mührün bulunduğu sayfada yer alan bir kayda dayanarak yapılabilecek tahmine dair bilgi;

Mühür alıntılandığı nüshanın 174b sayfasında geçmektedir. Aynı sayfada Debbâğ Bilal Ağa b. Abdullah b. Abdulmennân’a ait bir vakıf mührünün olması bu mührün de ona ait bir şahıs mührü olmasını muhtemel kılmaktadır.

 

g.      Mühürde geçen ayet, hadis, beyit gibi ifadelerin neliğine dair açıklama;

Mühürde geçen ibare A‘râf sûresinin 43. âyetidir.

 

XI.             Mühür veri şablonu

 

-          Mührün eserlerin yazma ve matbu nüshalarının katalog kaydında yer alacak şekli hâlihazırdaki kataloglama birimi tarafından hazırlanmış kataloglama kılavuzunun mühürle ilgili bölümü dikkate alınarak, -mührün türü, mühür sahibinin adı, mühür metni, tarih ve yer- başlıkları sıralamasıyla oluşturuldu.

 

Örnek:                   yekmu0093

Vakıf mührü, Abdurrahman Nâfiz Paşa, “Vâkıf-ı în Kitâb Bende-i Mevlânâ es-Seyyid Abdurrahman Nâfiz Paşa be-Mevlevîhâne-i Bâb-ı Cedîd der Âsitâne”, 1267, Yenikapı Mevlevihanesi/İstanbul

 

-          Eğer mühür metni mühür sahibinin adından ibaretse mühür veri şablonunda sadece mühür metnine yer verildi, ayrıca mühür sahibinin adı yazılmadı.

 

Örnek:                         yekmu0135

                                   Şahıs mührü, “Mustafa”, 1281

 

-        Eğer mühür sahibinin adı alıntılandığı nüshadaki diğer bilgilere dayanarak ya da yapılan sair araştırmalar neticesinde tam olarak tespit edilmişse ve mührün üzerinde geçen kayıtta yer alan halinden daha uzun ve ayrıntılı ise bu durumda mühür veri şablonunda sadece mühür metninde yer alan isim değil araştırma sonucunda bulunan mühür sahibinin ismi de yazıldı.

 

Örnek:                        yekmu00223

Teftiş mührü, Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Sadreddinzâde Mehmed Atâ’ullah, “Mehmed Atâ’ullah”, 1282

 

 

 

 

Go up