Mühürler

Toplam 806 sonuç

Filtrele

Tarih
 • Mühür Tarihi

 • -
 • Mühür Sahibi Vefat Tarihi

 • -
Dil
Mühür Sahibi
Mühür Sahibi Meslek / Mevki
Önceki Sayfa

Mühür Listesi

Sonraki Sayfa
 • yekmu0746

  Merhûm Mu‘allim Tabîb Feyzullah Paşa Namına Veresesi Tarafından Vakfiyedir Teşrîn-i Evvel 1340 Rebî-i Evvel 1343

 • yekmu0192

  Allâh Te‘âlâ Hazretlerinin Rızası için Vakf Eyledim Diyarbakırlı Ali Emîrî 1341

 • yekmu0006

  Vakf 1339-1337

 • yekmu0110

  İzmirli İsmâ‘il Hakkı Bey’in Vakfıdır 1337

 • yekmu0041

  Kütübhâne-i Hazret-i Pir Hüdâyî Kuddise Sırruhu’l-Âlî 1334

 • yekmu0087

  Evkafe hâza’l-Kitâb Vehbî ibn Abdulmu‘îd ed-Dûrî 1331

 • yekmu0129

  İbrâhim Necmeddin Efendi’nin vakfıdır 1329

 • yekmu0668

  Mahmûd Bey 1326

 • yekmu0749

  Vakf-ı Hâdimü’l-Fukarâ’ eş-Şeyh es-Seyyid Mehmed Tevfîk Emin Postnişîn-i în Dergâh be-Tarîk-i Halvetiyye-i Uşşâkiyye der Kurb-i Yedikule 1326

 • yekmu0651

  Rabbi Veffik Umûra İbrâhim 1321

 • yekmu0013

  Şeyh-i Tekye-i Sütlüce Hasîrîzâde Elif 1319

 • yekmu0662

  Matbaa-i Ârif Sultan Bâyezid Veliyyüddin Efendi Kütübhânesi’nin Altında 1319

 • yekmu0683

  Matbaa-i Ârif Sultan Bâyezid Veliyyüddin Efendi Kütübhânesi’nin Tahtı 1319

 • yekmu0462

  Muhammed Sâlih 1317

 • yekmu0634

  Osman 1316

 • yekmu0104

  Vakf-ı Hasan Hüsnü Paşa der Eyyûb 1314

 • yekmu0268

  Yemlihâ Mislinâ Mekselinâ Mernûş Debernûş Şâzenûş Kefeştatayyûş Kıtmîr Hasan 1313

 • yekmu0348

  Kad Emera bi-Vakfi hâza’l-Kitâbi’ş-Şerîf alâ Ulemâ’i’d-Dîni’l-Hanîf Halîfetü Rasûlillâh Emîru’l-Mü’minîn es-Sultan el-Gâzî Abdulhamid Han es-Sânî ibnü’s-Sultan Abdulmecid Han el-Gâzî Tâliben bihî Rızâ’allâhi’l-Kerîm Etâlallâhu Umrahû ve Edâme bi’n-Nasri ve’t-Tevfîk Hilâfetehû 1313

 • yekmu0744

  Vakf-ı Şeyh Celâleddin be-Mevlevîhâne-i Bâb-ı Cedîd 1312

 • yekmu0702

  el-Hamdü lillâhi ve Kefâ Vakafe es-Seyyid Bezzâz Hacı Ali Ağa 1311

Yukarı Çık
Yukarı Çık