Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0084

  Şeyhülislam Re’iszâde Âşir Efendi, Mustafa Âşir b. Mustafa er-Rûmî

  Min Kütübi’l-Fakîr ilallâhi’l-Kâdir Mustafa el-Âşir b. Mustafa er-Re’îs el-Fâzıl el-Bâhir 1161

 • yekmu0589

  Semmânzâde Mehmed Süleyman Cemil Efendi

  Hasbunallâhu ve Ni‘me’l-Vekîl Abduhû Süleyman Cemil 1160

 • yekmu0639

  Sadrâzam Tiryâki Hacı Mehmed Paşa

  Vakf-ı Sadrâzam el-Hâcc Mehmed Paşa 1160

 • yekmu0695

  Reîsülküttâb Mustafa Efendi

  Mine’l-Kütübi’l-Mevkûfetilletî Hassasahâ li-Medresetihi’l-Kâ’ine fî Kastamoniyye Taleben li-Merdâtillâhi’l-Vehhâb el-Hâcc Mustafa Re’îsülküttâb 1160

 • yekmu0696

  Reîsülküttâb Mustafa Efendi

  Mine’l-Kütübi’l-Mevkûfeti’l-Muhassasa li-Medresetihi’l-Kâ’ine fî Kastamoniyye Taleben li-Merdâtillâhi’l-Vehhâb el-Hâcc Mustafa Re’îsülküttâb 1160

 • yekmu0718

  Dâmad Mehmed Efendi b. Şeyhzâde Hüseyin Efendi

  Vakf-ı Merhûm Dâmad Mehmed Efendi b. eş-Şehîr bi-Şeyhzâde Hüseyin der Yenişehr-i Fenâr Ğufira lehümâ Cemâziyelevvel Sene 1160

 • yekmu0753

  Â’işe bint Ali

  Kad Vakafet hâza’l-Kitâb Â’işe bintü’l-Merhûm Şeyhülislam Sâhibi’l-Fetâvâ Ali Efendi bi-Şarti en Yesta‘milehu’l-Ulemâ’ Sene 1159

 • yekmu0636

  Sâlih Efendi

  Abduhû Sâlih 1158

 • yekmu0485

  Nakîbzâde Şerîf Ahmed Efendi

  Hâk-i Kadem-i Âl-i Muhammed Ahmed 1157

 • yekmu0032

  İbrâhim Efendi

  Bende-i Latîf İbrâhim Hanîf 1156

 • yekmu0546

  Feyzullah Efendi

  Hasbiyallâh Abduhû Feyzullah 1156

 • yekmu0105

  Muhammed Efendi

  Râcî-i Feyz-i İlâhî Muhammed 1156

 • yekmu0383

  Âl-i Muhammed 1156

 • yekmu0168

  Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Mehmed Emin Efendi

  Allâhu Hasbî Abduhû Mehmed Emin 1156

 • yekmu0782

  Esmâ Sultan’ın Kethüdâsı Çelebi Mehmed Efendi

  Kad Vakafe hâza’l-Kitâb ve Vaza‘ahû fî Câmi‘i Dülgerzâde Çelebi Mehmed Efendi ibnü’l-Hâcc Yahyâ Ağa Kethüdâ-yı Hazret-i Esmâ Sultan 1155

 • yekmu0295

  Ahmed Şemseddin

  Ahmed Şemseddin 1155

 • yekmu0617

  Kara Molla, Feyzullah b. Mehmed

  Feyzullah 1155

 • yekmu0241

  Etıbbâ-yı Hâssa’dan Müderris Muhammed Sa‘îd Efendi

  Rızâ-yı to Hâhed Muhammed Sa‘îd 1155

 • yekmu0037

  Reîsülküttâb Mustafa Efendi

  Hasbiyallâh Bismillâhirrahmânirrahîm Vakafe hâza’l-Kitâb Mustafa Re’îsülküttâbi’s-Sâbık li-Vechillâhi’l-Hâlık ve Sellemehû li’l-Mütevellî ve Hakemehû bi-Sıhhatihî Hâkimü’ş-Şer‘i’ş-Şerîf bi-Şarti’l-İstifâdeti minhu li-Evlâdihî fe-sümme fe-sümme ve ba‘dehüm Yu‘melü bihî kemâ fi’l-Vakfiyyeti ilâ Kıyâmi’s-Sâ‘a ve Ahzallâhu men İşterâhu ve Bâ‘ahû 1154

 • yekmu0602

  Â’işe bint Süleyman

  Bende-i Mennân Â’işe bint Süleyman 1154

Yukarı Çık
Go up