Seals

Total 414 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0756

  Şeyhülislam Menteşzâde Abdurrahîm Efendi

  Vakf-ı Merhûm Şeyhülislâm-ı Sâbık Abdurrahîm Efendi b. Mehmed Efendi Ğaferallâhu lehû ve li-Vâlideyhi 1129

 • yekmu0752

  Bezmiâlem Vâlide Sultan

  An Vakfı Devletlü İsmetlü Bezmiâlem Vâlide Sultan Aliyyeti’ş-Şân Hazretleri 1256

 • yekmu0751

  Silahşorân-ı Hâssa’dan Süleyman Tâlib

  Sezâ-yı İzzet Hâtem-i Süleyman 1172

 • yekmu0748

  Hüseyin Rızâ b. Sâlih Süfyân

  Hüve’l-Bâkî Merhûm Hüseyin Rızâ Bey ibnü’l-Merhûm Sâlih Süfyân Bey aleyhime’r-Rahmetü ve’l-Ğufrân’ın Rızâ’en lillâhi Te‘âlâ Vakfıdır lâ Yubâ‘u ve lâ Yurhenu ve lâ Yüste‘âru Ğurre-i Muharrem 1307

 • yekmu0747

  Hasan Bey b. Ahmed Bey b. İbrâhim Han

  Vakf-ı Merhûm Hasan Bey b. Ahmed Bey İbrâhim Hanzâde Sene 1096

 • yekmu0745

  Esrâr Dede, Mehmed b. Ahmed Bîzebân el-Galatavî

  Vakf-ı Derviş Esrâr Mevlevî be-Hankâh-ı Galata 1211

 • yekmu0737

  Sultan III. Mustafa

  Mustafa b. Ahmed Şah el-Muzaffer Dâ’imâ

 • yekmu0733

  Civan Kapıcıbaşı Mehmed Paşa’nın Kethüdâsı Hacı Yusuf Ağa

  Vakafe hâza’l-Kitâb el-Hâcc Yusuf bi-Câmi‘i Mihrimâh Sultan fi’l-Üsküdar

 • yekmu0728

  Sultan I. Abdulhamid

  Abdulhamid Han b. Ahmed Han el-Muzaffer Dâ’imâ

 • yekmu0725

  Allâhu Veliyyü’t-Tevfîk 1023

 • yekmu0717

  Mehmed Efendi b. Bekir Efendi

  Merhûm Bekir Efendizâde Merhûm Şeyh Mehmed Bey’in Vakf Eylediği Kitaplardır 1113

 • yekmu0715

  Köprülü Mehmed Âsım Bey

  Vakfu Kütübi Mir Mehmed Âsım an Evlâdi’l-Vâkıf Köprülü Mehmed Paşa 1248

 • yekmu0712

  Sadrâzam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa

  Vakafe hâza’l-Kitâb li-Vechillâhi’l-Ecelli’l-Ekrem Mustafa Paşa el-Vezîru’l-A‘zam 1091

 • yekmu0706

  Yozgatlı Mehmed Hilmi Bey

  Yozgâdî Cemal Beyzâde el-Hâcc Mehmed Hilmi Bey Vakfıdır 1227

 • yekmu0705

  Emir Buhârî Zâviyesinde Münzevî Seyyid Abdurrahman Efendi

  Seyyid Abdurrahman 1143

 • yekmu0704

  Seyyid Rızâ Efendi

  es-Seyyid Rızâ 1300

 • yekmu0703

  Ez Kütübi Mevkûfe-i Mevlevîhâne-i Bâb-ı Cedîd 1087

 • yekmu0700

  Vakıftır Dersaâdet’de Düğümlü Baba Kuddise Sırruhu’l-A‘lâ Hazretlerinin medfûn olduğu tekyeden çıkarılmayacaktır 1291

 • yekmu0698

  Mustafa Efendi

  Yâ Muhammed Kıl Şefâ‘at Ümmetindir Mustafa 1181

 • yekmu0697

  Kâmilî, Şemseddin Muhammed b. Ali el-Kâmilî ed-Dımaşkî eş-Şâfi‘î

  Bende-i Hudâ Muhammed

Yukarı Çık
Go up