Seals

Total 414 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0197

  Mehmed Eşref b. Abdullah el-İstanbulî

  es-Seyyid Mehmed Eşref 1264

 • yekmu0684

  Seyyid Mehmed Âbid Efendi

  es-Seyyid Mehmed Âbid 1262

 • yekmu0505

  Şeyh Mehmed Tevfik Efendi

  Tevfik 1260

 • yekmu0180

  Ahmed İzzî

  Mazhar-ı Rif‘at-i Dâreyn Ola Ahmed İzzî 1257

 • yekmu0321

  Hacı İbrâhim Efendi

  Vakıf Evrâkı el-Hâcc İbrâhim 1256

 • yekmu0409

  Matbaa-i Âmire Kütüphanesi

  Kütübhâne-i Dâru’t-Tıbâ‘a 1256

 • yekmu0752

  Bezmiâlem Vâlide Sultan

  An Vakfı Devletlü İsmetlü Bezmiâlem Vâlide Sultan Aliyyeti’ş-Şân Hazretleri 1256

 • yekmu0028

  Muhammed Sa‘îd Efendi

  Abduhû Muhammed Sa‘îd 1254

 • yekmu0456

  Seyyid Hasan Resmî

  es-Seyyid Hasan Resmî 1254

 • yekmu0536

  Nazîf el-Mevlevî, Hasan b. Abdullah el-Yenişehrî

  Hâdimü’l-Mevlevî Nazîf 1253

 • yekmu0654

  Sa‘deddin

  Ez Kitâbhâ-yı Fakîr Sa‘deddin 1253

 • yekmu0422

  Medrese-i Rüstem Paşa Kurb-i Cağaloğlu 1253

 • yekmu0207

  Süleyman Fehim

  Şod ez Mühr-i Hâtem Süleyman Fehim 1253

 • yekmu0769

  Yunus

  Abduhû es-Seyyid Yunus 1252

 • yekmu0679

  Hüseyin Nazîf b. İsmâ‘il eş-Şekûrî

  Hüseyin Nazîf 1252

 • yekmu0374

  Bafralı Hoca Ahmed Rıfkı

  Vakaftü hâza’l-Kitâb fî Kütübhâne-i Sultan Mehmed Han ve Ene’l-Fakîr Bafralı es-Seyyid Hoca Ahmed Rıfkı 1251

 • yekmu0678

  Hüseyin Nazîf b. İsmâ‘il eş-Şekûrî

  Hüseyin Nazîf 1251

 • yekmu0620

  Ahmed Hamdullah b. İsmâ‘il Hâmid b. Ahmed Şükrü el-Ankaravî el-Hanefî

  Ahmed Hamdullah 1249

 • yekmu0119

  Mehmed Murad b. Abdulhalim el-Buhârî en-Nakşibendî

  Vakafe hâza’l-Kitâb es-Seyyid eş-Şeyh Hâfız Mehmed Murad 1248

 • yekmu0715

  Köprülü Mehmed Âsım Bey

  Vakfu Kütübi Mir Mehmed Âsım an Evlâdi’l-Vâkıf Köprülü Mehmed Paşa 1248

Yukarı Çık
Go up