Seals

Total 414 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0410

  Ali b. Mustafa b. Veliyyüddin

  Lutfuna Mazhar Ola Yâ Rabb Ali

 • yekmu0412

  Mekteb-i Harbiyye-i Şâhâne Matbaası

  Matbaa-i Mekteb-i Harbiyye-i Şâhâne 1278

 • yekmu0414

  Rüstem Paşa’nın Vakıf Kâtibi Mahmûd b. Mehmed

  Mahmûd 971

 • yekmu0418

  Muhammed b. Ahmed

  Şod ez Feyz-i Du‘â-yı Subh-gâhî Muhammed Mazhar-ı Lutf-i İlâhî 1017

 • yekmu0420

  Ebû Şâkir Muhammed b. Ali

  Abd-i Kemter Muhammed b. Ali

 • yekmu0422

  Medrese-i Rüstem Paşa Kurb-i Cağaloğlu 1253

 • yekmu0426

  Süleymâniye Dârulhadîsi’nde Mu‘îd Mehmed b. Hasan

  Hâfızu’l-Kur’ân Mehmed 1140

 • yekmu0427

  Abdulkâdir b. Mehmed ibnü’t-Tel‘arânî

  Abdulkâdir

 • yekmu0429

  Halil

  Seyyid Halil 1196

 • yekmu0430

  Ve İlâhüküm İlâhün Vâhıdün Lâ İlâhe İllâ Hüve’r-Rahmânürrahîm

 • yekmu0431

  Abdulkerim b. Sâlih

  Şefâ‘at Hâhed ez-Nebî Kerîm

 • yekmu0432

  Serhalîfe-i Kalem-i Hâssa Süleyman b. Abdi

  Rabbiğfirlî ve Heb lî Mülken 1180

 • yekmu0433

  Mustafa Efendi

  Hasbiyallâhu Vahdehû ve Kefâ Abdehû Mustafa 1189

 • yekmu0434

  Konevîzâde Mehmed Emin Rüşdî

  Mehmed Emin 7 Muharrem 1170

 • yekmu0435

  Muhammed Sa‘dullah

  Muhammed Sa‘dullah

 • yekmu0437

  Muhammed b. Nasûh

  Matla-ı Envâr-ı Fütûh eş-Şeyh Muhammed b. Nasûh 1121

 • yekmu0442

  Tevekkülî alâ Hâlıkî Abduhû Ahmed 1105

 • yekmu0443

  Derviş Mehmed Emin b. Hasan et-Tokâdî

  Mâye-i Nûr-i Muhammed Rehber-i Derviş Emin 1125

 • yekmu0446

  Ahmed Reşîd b. Abdullah

  es-Seyyid Ahmed Reşîd 1200

 • yekmu0450

  Muhammed Ubeydullah b. Mûsâ

  Yercû Şefâ‘atehû Muhammed Ubeydullah

Yukarı Çık
Go up