Seals

Total 414 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
Previous Page

Seal list

Next Page
 • yekmu0002

  Mine’l-Kütübi’l-Mevkûfe li-Şeyh es-Seyyid Osman el-Celvetî Kad Vaza‘ahâ fi’z-Zâviyetilletî Benâhâ Sene 1138

 • yekmu0004

  Hâdim-i Şer-i Muhammed Abdulhalim b. Ahmed

 • yekmu0005

  Min Kütübi’l-Fakîr Dâyezâde Mustafa

 • yekmu0006

  Vakf 1339-1337

 • yekmu0007

  Yâ Beşîra men Eksera’l-Hayrât Vallâhu Yağfiru’z-Zellât Vakfun fî Sebîlillâh Vakfun fî Sebîlillâh 1130

 • yekmu0011

  el-Mütevekkil alellâh Abduhû Ni‘metullah 1149

 • yekmu0017

  Ahmedullâhe lâ İlâhe Sivâhu

 • yekmu0020

  Rabbi Sehhil Umûra Mehmed Ârif

 • yekmu0021

  Vakafe’l-Merhûm Abdullah Efendi b. el-Müftî el-Merhûm Minkârîzâde Yahyâ Efendi Ğufira lehumâ 1100

 • yekmu0022

  Vakafe li-Vechillâhi Te‘âlâ Efkaru’l-Verâ Ebu’l-Hayr Ahmed eş-Şehîr bi-Dâmadzâde Afallâhu anhu ve an Eslâfihî ve Ahlâfihî 1137

 • yekmu0023

  Vakf-ı Mevlevîhâne-i Bâb-ı Cedîd

 • yekmu0025

  Mimmâ Vakafehu’l-Vezîr eş-Şehîd Ali Paşa Rahimehullâhu Te‘âlâ bi-Şarti en lâ Yuhrace min Hızânetihî 1130

 • yekmu0027

  es-Seyyid Muhammed Hâşim Muhibbî 1227

 • yekmu0028

  Abduhû Muhammed Sa‘îd 1254

 • yekmu0029

  Ez Kitâbhâ-yı Muhammed Râşid

 • yekmu0030

  Min Mütemellekâti’l-Fakîr el-Hâcc Mustafa Sıdkî Ğufira lehû 1179

 • yekmu0033

  es-Seyyid Mustafa Sâlim 1209

 • yekmu0038

  Halil 1274

 • yekmu0041

  Kütübhâne-i Hazret-i Pir Hüdâyî Kuddise Sırruhu’l-Âlî 1334

 • yekmu0044

  el-Vâsık bi’l-Meliki’s-Samed el-Fakîr Hasan b. Ahmed

Yukarı Çık
Go up