Seals

Total 414 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0209

  Mehmed Latif b. Mehmed Sâdık el-Mevlevî

  Hâdimü’l-Fukarâ eş-Şeyh Mehmed Latif

 • yekmu0211

  Muhammed b. Ebû Bekir

  Muhammed ez Der-i Mevlâ Gınâ-yı Sermedî Hâhed

 • yekmu0215

  Muhammed Râşid Efendi

  Yâ İlâhî bi-Hurmeti’l-Haremeyn Muhammed Râşid’e Ver Sa‘âdet-i Dâreyn 1112

 • yekmu0220

  Arabzâde Hasan Efendi

  Es’elullâhe Hüsne’l-Hitâm

 • yekmu0223

  Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Sadreddinzâde Mehmed Atâ’ullah Efendi

  Mehmed Atâ’ullah 1187

 • yekmu0230

  Konevî Hacı Hasan Efendi

  Rabbi Sehhil Umûra Hasan

 • yekmu0232

  Mehmed Ziver Bey

  Ziver 1307

 • yekmu0237

  Mekke Kadısı Muhammed Rıfkı Efendi

  Hasbiyallâhu Vahdehû ve Kefâ Abdehû Muhammed

 • yekmu0238

  Şam Kadısı Abdulhalim Efendi

  Hâdim-i Şer-i Kavîm Abdulhalim

 • yekmu0239

  Muhibbullah b. Muhammed el-Mâlikî

  Râcî-i Lutf-i Samed Muhibbullah b. Muhammed

 • yekmu0240

  Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Mustafa Tâhir Efendi

  Hâk-i Pây-i Fahr-i Âlem Mustafa Tâhir

 • yekmu0241

  Etıbbâ-yı Hâssa’dan Müderris Muhammed Sa‘îd Efendi

  Rızâ-yı to Hâhed Muhammed Sa‘îd 1155

 • yekmu0242

  Anadolu Kazaskeri Dâmadzâde Feyzullah Efendi

  Umûr-i Kâm-ı Feyzullah Hemvâre Müyesser Bâd 1130

 • yekmu0244

  Sâlepcizâde Hacı Ahmed Efendi

  Kemeraltı Câmii Kütübhânesine Mahsûs Sâlepcizâde el-Hâcc Ahmed Efendi’nin Kütüb-i Mevkûfesidir

 • yekmu0245

  Muhammed b. Ahmed

  Tevekkülî alâ Hâlıkî Abduhû Muhammed

 • yekmu0247

  Köprülüzâde Hacı Ahmed Paşa

  Kad Vakafe hâzihi’n-Nüsha el-Vezîr Ebu’l-Hayr el-Hâcc Ahmed b. el-Vezîru’l-A‘zam el-Fâzıl Nu‘mân b. el-Vezîru’l-A‘zam el-Allâme es-Sadru’ş-Şehîd Mustafa b. el-Vezîru’l-A‘zam en-Nihrîr Ebû Abdullah Mehmed Urife bi-Köprülü Ekâlellâhu Isârahum 1170

 • yekmu0254

  Serbevvâbîn Cebbârzâde Mir Süleyman

  Allâhu’l-Müste‘ân Abduhû Süleyman

 • yekmu0257

  Cârullah Veliyyüddin b. Mustafa b. Ali el-Yenişehrî el-İstanbulî

  Ola Mazhar-ı Bismillah Hem Habîb-i Rasûlullah Bula Tevfîk-i Lutfullah Veliyyüddin Cârullah

 • yekmu0259

  Hilmizâde Ahmed Evhadüddin Efendi

  Hemîn Devlet-i İkbâl-i Sermed Mübârek şod Nigîn-i Mühr-i Ahmed

 • yekmu0261

  Bedreddin Mehmed

  Ola Manzûr-i Lutf-i Rabb-i Emced İki Âlemde Bedreddin Mehmed

 • yekmu0265

  el-Mülkü lillâh

 • yekmu0266

  Hüsâmeddin Mehmed

  Hüsâmeddin Mehmed 1219

 • yekmu0267

  Güllü Hâfız Yusuf İmamzâde Ahmed Rüşdî Efendi

  Allâhe’l-Müte‘âl Ahmedu Külle Hâl 1181

 • yekmu0268

  Bahriye Nâzırı Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa

  Yemlihâ Mislinâ Mekselinâ Mernûş Debernûş Şâzenûş Kefeştatayyûş Kıtmîr Hasan 1313

 • yekmu0269

  Mehmed Emin Salâhî

  Mehmed Emin Salâhî

 • yekmu0271

  Debbâğzâde İbrâhim Efendi

  Selâmun alâ İbrâhim 1174

 • yekmu0273

  Abdurrahîm Efendi

  el-Fakîr Abdurrahîm

 • yekmu0274

  Müfîd er-Rûmî, İsmâ‘il Müfîd b. Ali el-Attâr el-İstanbulî el-Hanefî

  Rabbi Veffik ve A‘in İsmâ‘il

 • yekmu0275

  Tırnovalı Abdusselâm Efendi

  Abdusselâm 1206

 • yekmu0278

  Mehmed Tevfik

  Mehmed Tevfik 1300

 • yekmu0279

  Müftîzâde Abdurrahîm b. Mehmed

  Hasbuke’l-Kerîm yâ Abdurrahîm 1163

 • yekmu0281

  Süleyman Efendi

  Rızâ-yı Cenâb-ı Hudâ-yı Kerîm Be-Hâhed Süleyman bi-Kalbin Selîm

 • yekmu0282

  Osman Hayri b. Mustafa Nâmık Bey

  es-Seyyid Osman Hayri 1284

 • yekmu0285

  Abdulhakk Nakşibendî

  Abdulhakk Nakşibendî

 • yekmu0286

  Seyyid Şihâbüddin

  es-Seyyid Şihâbüddin 1279

 • yekmu0290

  Bağdatlı Vehbi Efendi

  Vehbî

 • yekmu0291

  Sermi‘mârân-ı Hâssa İbrâhim Efendi

  Rabbi Veffik Umûra İbrâhim 1175

 • yekmu0292

  Hüseyin Vehbî b. Mehmed Emin

  Hüseyin Vehbî râ Siyâdet Şod

 • yekmu0293

  Ömer Efendi

  Kefâ bi’l-Mevt Vâ‘izan yâ Ömer 1177

 • yekmu0294

  Şemseddin

  Abduhû Şemseddin 1170

 • yekmu0295

  Ahmed Şemseddin

  Ahmed Şemseddin 1155

 • yekmu0296

  Yemlihâ Mislinâ Mekselinâ Mernûş Debernûş Şâzenûş Kefeştatayyûş Kıtmîr 1172

 • yekmu0297

  Mahmûd es-Sabrî et-Trabzonî

  Mahmûd es-Sabrî

 • yekmu0298

  Âsek Kadısı Hacı Hüseyin Efendi

  Be-Hakk-ı Şehîdân-ı Bedr u Huneyn Hudâyâ Atâ Kon Murâd-ı Hüseyn

 • yekmu0299

  Muhammed Nûreddin Nazarî

  Muhammed Nûreddin 1199

 • yekmu0302

  Ahmed Nazîf b. Hüseyin b. Muhammed es-Samâkuvî

  Vakf-ı Nazîfî Müderris-i Edirne 1239

 • yekmu0305

  Mustafa Efendi

  Allâhu Kefâ li-Merâmi Mustafa 1228

 • yekmu0313

  Abdulmecid el-Mevlevî

  Tâlib-i Sırr-ı Mesnevî Abdulmecid Mevlevî

 • yekmu0314

  Vakf-ı Ebû Eyyûb el-Ensârî Aleyhi Rahmetü’l-Bârî

 • yekmu0315

  Hüseyin Efendi

  Tâlib-i Avn-i İlâhî Hüseyin

Yukarı Çık
Go up