Seals

Total 414 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0319

  Habîb

  Bende-i Nesl-i Necîb Âl-i Muhammed Habîb

 • yekmu0320

  Es’elükellâhümme Hüsne’l-Hâtime

 • yekmu0321

  Hacı İbrâhim Efendi

  Vakıf Evrâkı el-Hâcc İbrâhim 1256

 • yekmu0323

  Osman Efendi

  Mazhar-ı Lutf-i İlâhî Bende-i Osman 1071

 • yekmu0324

  Kânûnî Sultan Süleyman

  Süleyman Şah b. Selim Şah el-Muzaffer Dâ’imâ

 • yekmu0330

  Mustafa Fâ’iz

  Mustafa Fâ’iz 1192

 • yekmu0331

  Sahh 1230

 • yekmu0332

  Sâbık İzmir Kadısı Müftîzâde Abdurrahîm b. Mehmed

  Nâ’il-i Eltâf-ı Hakk Abdurrahîm

 • yekmu0334

  Dimetoka Koru Ağası Muhammed Es‘ad el-Hüseynî

  Muhammed Es‘ad el-Hüseynî 1153

 • yekmu0335

  Ali

  Ola Dâ’im Ali Lutf ile Mazhar

 • yekmu0336

  Sa‘deddin İsmâ‘il

  es-Seyyid Sa‘deddin İsmâ‘il

 • yekmu0338

  Şeyhülislam Dâmadzâde Feyzullah Efendi

  Vakf-ı Dâmadzâde Feyzullah Efendi 1174

 • yekmu0339

  Hatice

  Gonca-i Gülzâr-ı Cennet Hatice

 • yekmu0340

  Seyyid Mehmed Emin Efendi

  es-Seyyid Mehmed Emin

 • yekmu0342

  Mustafa b. Ahmed b. Muhammed el-Âmidî

  Yâ Men li-Men Tâbe Afâ İğfir li-Abdike Mustafa

 • yekmu0344

  Şeyhülislam Feyzullah Efendi, Muhammed b. Muhammed b. Ahmed el-Erzurûmî

  Vakafe Şeyhülislâm es-Seyyid Feyzullah Efendi Ğaferallâhu lehû ve li-Vâlideyhi en lâ Yuhrace mine’l-Medresetilletî Enşe’ehâ bi-Kostantıniyye 1112

 • yekmu0345

  Mustafa b. Muhammed

  Mustafa b. Muhammed

 • yekmu0348

  Sultan II. Abdulhamid

  Kad Emera bi-Vakfi hâza’l-Kitâbi’ş-Şerîf alâ Ulemâ’i’d-Dîni’l-Hanîf Halîfetü Rasûlillâh Emîru’l-Mü’minîn es-Sultan el-Gâzî Abdulhamid Han es-Sânî ibnü’s-Sultan Abdulmecid Han el-Gâzî Tâliben bihî Rızâ’allâhi’l-Kerîm Etâlallâhu Umrahû ve Edâme bi’n-Nasri ve’t-Tevfîk Hilâfetehû 1313

 • yekmu0350

  Meclis-i Mesâlih-i Talebe Azası Hasan Hilmi Efendi

  Hasan Hilmi 1296

 • yekmu0351

  Meclis-i Mesâlih-i Talebe Azası İbrâhim Nûri Efendi

  es-Seyyid İbrâhim Nûri 1282

 • yekmu0354

  Müftîzâde, Seyyid Râfi‘ b. Gâzîzâde Mustafa

  Bende Râfi‘

 • yekmu0355

  Seyyid Sâlim

  es-Seyyid Sâlim 1222

 • yekmu0358

  Sadîkuke men Sadakake lâ men Saddakake 1231

 • yekmu0359

  Selim

  Abduhû Selim 1170

 • yekmu0360

  Mustafa b. Abdulhalim el-Bursevî

  Vakafe Mustafa Efendi b. Abdulhalim el-Burûsî li-Men Yakdiru alâ Mütâla‘atihî 1094

 • yekmu0361

  Sırrı Paşa, Selim Sırrı b. Tosun el-Giridî

  Sırrı

 • yekmu0367

  Ve bi’ş-Şükri Tedûmu’n-Ni‘am Küllühâ

 • yekmu0368

  Seyyid Ömer Efendi

  Abduhû es-Seyyid Ömer

 • yekmu0372

  Süleymaniye Müftüsü Mahmûd Efendi

  Yâ Allâhu’l-Mahmûd fî Külli Fi‘âlihî

 • yekmu0373

  Şeyhülislam Meşrebzâde Mehmed Ârif Efendi

  Muhammed Ârif 1231

 • yekmu0374

  Bafralı Hoca Ahmed Rıfkı

  Vakaftü hâza’l-Kitâb fî Kütübhâne-i Sultan Mehmed Han ve Ene’l-Fakîr Bafralı es-Seyyid Hoca Ahmed Rıfkı 1251

 • yekmu0375

  Rumeli Kadısı İmamzâde Mehmed Emin Efendi

  Dâ’im Emân-ı Hakk’ta Ola Mehmed Emin

 • yekmu0377

  Abdulgaffâr b. Abdulevvel

  Abdulgaffâr b. Abdulevvel

 • yekmu0380

  Ali

  Bende-i Âl-i Muhammed Ali

 • yekmu0381

  Ömer b. İsmâ‘il

  Ömer râ Deh İlâhî Rüşd ü Takvâ

 • yekmu0383

  Âl-i Muhammed 1156

 • yekmu0384

  Mehmed Hamîd

  Bâd Temennâ-yı Mehmed Hamîd

 • yekmu0387

  Ahmed Nazîf Efendi

  Ahmed Nazîf 1194

 • yekmu0388

  Ömer Efendi

  Vakf-ı Ömer Efendi der Câmi‘i Ebu’l-Feth Sultan Mehmed 1078

 • yekmu0391

  Muhammed Latîf Buhârî

  Bende-i Hazret-i Bârî Muhammed Latîf Buhârî

 • yekmu0392

  Erzincan Milli Kütüphanesi

  Erzincan Milli Kütüphanesi

 • yekmu0393

  Erzincan Milli Kütüphanesi

  Erzincan Milli Kütüphanesi

 • yekmu0394

  Ahmed Efendi

  Hâk-i Reh-i Âl-i Muhammed Ahmed 945

 • yekmu0395

  Matbaa-i Behiyye-i Mısriyye

  el-Matba‘atü’l-Behiyyetü’l-Mısriyye 1304

 • yekmu0398

  Ahmed Âtıf

  Min Kütübi’l-Fakîr Ahmed Âtıf

 • yekmu0400

  Muğlalı Mevlevî Hoca Mustafa Efendi

  Vakf-ı es-Seyyid Mustafa Fehmî el-Mevlevî 1283

 • yekmu0402

  Muhammed Efendi

  Umar Senden İlâhî Lutf-i bî-Hadd Kelâmın Hıfz Eden Hâfız Muhammed

 • yekmu0404

  Hekimbaşı Behcet Mustafa Efendi

  Mahabbetü Mustafa Behcetün alâ Kalbî

 • yekmu0408

  Nâ’ib-i Livâ-i Denizli Mehmed Vecîh b. Veliyyüddin el-Hâlidî

  Mehmed Vecîh 1301

 • yekmu0409

  Matbaa-i Âmire Kütüphanesi

  Kütübhâne-i Dâru’t-Tıbâ‘a 1256

Yukarı Çık
Go up