Seals

Total 414 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0410

  Ali b. Mustafa b. Veliyyüddin

  Lutfuna Mazhar Ola Yâ Rabb Ali

 • yekmu0412

  Mekteb-i Harbiyye-i Şâhâne Matbaası

  Matbaa-i Mekteb-i Harbiyye-i Şâhâne 1278

 • yekmu0414

  Rüstem Paşa’nın Vakıf Kâtibi Mahmûd b. Mehmed

  Mahmûd 971

 • yekmu0418

  Muhammed b. Ahmed

  Şod ez Feyz-i Du‘â-yı Subh-gâhî Muhammed Mazhar-ı Lutf-i İlâhî 1017

 • yekmu0420

  Ebû Şâkir Muhammed b. Ali

  Abd-i Kemter Muhammed b. Ali

 • yekmu0422

  Medrese-i Rüstem Paşa Kurb-i Cağaloğlu 1253

 • yekmu0426

  Süleymâniye Dârulhadîsi’nde Mu‘îd Mehmed b. Hasan

  Hâfızu’l-Kur’ân Mehmed 1140

 • yekmu0427

  Abdulkâdir b. Mehmed ibnü’t-Tel‘arânî

  Abdulkâdir

 • yekmu0429

  Halil

  Seyyid Halil 1196

 • yekmu0430

  Ve İlâhüküm İlâhün Vâhıdün Lâ İlâhe İllâ Hüve’r-Rahmânürrahîm

 • yekmu0431

  Abdulkerim b. Sâlih

  Şefâ‘at Hâhed ez-Nebî Kerîm

 • yekmu0432

  Serhalîfe-i Kalem-i Hâssa Süleyman b. Abdi

  Rabbiğfirlî ve Heb lî Mülken 1180

 • yekmu0433

  Mustafa Efendi

  Hasbiyallâhu Vahdehû ve Kefâ Abdehû Mustafa 1189

 • yekmu0434

  Konevîzâde Mehmed Emin Rüşdî

  Mehmed Emin 7 Muharrem 1170

 • yekmu0435

  Muhammed Sa‘dullah

  Muhammed Sa‘dullah

 • yekmu0437

  Muhammed b. Nasûh

  Matla-ı Envâr-ı Fütûh eş-Şeyh Muhammed b. Nasûh 1121

 • yekmu0442

  Tevekkülî alâ Hâlıkî Abduhû Ahmed 1105

 • yekmu0443

  Derviş Mehmed Emin b. Hasan et-Tokâdî

  Mâye-i Nûr-i Muhammed Rehber-i Derviş Emin 1125

 • yekmu0446

  Ahmed Reşîd b. Abdullah

  es-Seyyid Ahmed Reşîd 1200

 • yekmu0450

  Muhammed Ubeydullah b. Mûsâ

  Yercû Şefâ‘atehû Muhammed Ubeydullah

 • yekmu0453

  Ebu’l-Muhtâr İbrâhim Tâhir b. Mustafa b. İbrâhim

  İbrâhim Tâhir 1068

 • yekmu0454

  Bursalı Mehmed Tâhir

  es-Seyyid Muhammed Tâhir b. Rıfat 1305

 • yekmu0455

  Meclis-i Meşâyih

  Meclis-i Meşâyih 1291

 • yekmu0456

  Seyyid Hasan Resmî

  es-Seyyid Hasan Resmî 1254

 • yekmu0457

  Yusuf

  Abduhû Yusuf 1083

 • yekmu0460

  Mihrişah Sultan’ın Kethüdâsı Lala Mahmûd Bey

  Abduhû Mahmûd 1084

 • yekmu0461

  Süleyman Sâmân el-Üsküdârî

  Umar Senden İlâhî Hatm-i Îmân Kelâmın Hâdimi Seyyid Süleyman Sâmân

 • yekmu0462

  Rizeli Hacı Yahyâzâde Muhammed Efendi

  Muhammed Sâlih 1317

 • yekmu0464

  Ali

  Hâk-i Reh-i Âl-i Muhammed Ali 1023

 • yekmu0465

  Seyyid Nazîf Efendi

  es-Seyyid Nazîf 1236

 • yekmu0466

  Muhammed Efendi

  Bende-i Hudâ Muhammed 1140

 • yekmu0467

  Muhammed b. Hacı Muhammed

  Muhammed 1165

 • yekmu0470

  İmâm-ı Şehriyârî Mehmed Emin Ra’ûf

  es-Seyyid Mehmed Emin Ra’ûf

 • yekmu0472

  Hafîd-i Sırrızâde Hacı Yahyâ Efendi

  Hasbiyallâhu Vahdehû

 • yekmu0473

  Abdurrahîm b. Bahtiyâr el-Bulgârî

  Abdurrahîm 1234

 • yekmu0474

  Kuyucaklı Seyyid Muhammed Âtıf Efendi

  es-Seyyid Muhammed Âtıf 1212

 • yekmu0477

  Fe-tebârakâllâhu Ahsene’l-Hâlıkîn 1200

 • yekmu0478

  Nûreddin

  Nûreddin

 • yekmu0481

  İbrâhim Efendi

  Vemâ Tevfîkî ve İ‘tisâmî illâ billâh Abduhû İbrâhim

 • yekmu0482

  Muhammed Sâdık b. Hızır

  Abduhû Muhammed Sâdık

 • yekmu0483

  Süleyman Efendi

  Süleyman

 • yekmu0484

  Muhammed b. Nuh

  Yâ İlâhî ez to Mîhâhed Fütûh Râcî-i Lutfet Muhammed ibn Nuh

 • yekmu0485

  Nakîbzâde Şerîf Ahmed Efendi

  Hâk-i Kadem-i Âl-i Muhammed Ahmed 1157

 • yekmu0486

  Abdullah

  Âl-i Muhammed Abdullah 1172

 • yekmu0490

  Müderris İbrâhim b. Mehmed Paşa

  Selâmun alâ İbrâhim

 • yekmu0491

  Yâ Fettâh

 • yekmu0493

  Mustafa İffet Efendi

  Mustafa İffet 1188

 • yekmu0496

  Ahmed Rıfat Efendi

  Ahmed Rıfat 1242

 • yekmu0497

  Ebû Bekir b. Ömer el-Hâşimî el-Çorumî

  er-Râcî Şefâ‘ate Seyyidihî Ebû Bekir

 • yekmu0498

  Kadızâde Muhammed Efendi

  Hâdimü Ehli’l-İfâde ve’l-İstifâde Şeyh Muhammed el-Ma‘rûf bi-Kadızâde

Yukarı Çık
Go up