Seals

Total 414 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0570

  Ahmed b. Eyyûb el-Ensârî

  Yürcî mine’l-Kerîmi’l-Bârî Hüsne’l-Hitâm Ahmed ibn Eyyûb el-Ensârî

 • yekmu0571

  İshak

  Bende-i Hazret-i Hallâk İshak 1033

 • yekmu0572

  Mehmed

  Gül-i Murâd-ı Mehmed Hemîşe Handân Bâd 1147

 • yekmu0573

  Mustafa Ali

  Rehber-i Hidâyet-i Ezelî Mustafa Ali 1076

 • yekmu0574

  Muhammed Emin Efendi

  Yâ Mücîbe’s-Sâ’ilîn Yercû minke Zülfete’l-Ebrâr Muhammed Emin

 • yekmu0576

  Ahmed Efendi

  Yâ Muhammed Kıl Şefâ‘at Ümmetindir Seyyid Ahmed 1120

 • yekmu0577

  Muhammed Hüseyin Efendi

  el-Abdu’l-Müznib Muhammed Hüseyin

 • yekmu0579

  Kilis Kadısı Seyyid Ali Efendi

  Âmentü billâhi’l-Aliyyi’l-Azîm ve Tevekkeltü ale’l-Hayyi’l-Kayyûm Rabbi Sehhil Umûra Seyyid Ali 1153

 • yekmu0584

  Osman Efendi

  Rabbi Veffik Umûra Osman

 • yekmu0585

  İsmâ‘il Fâhir Efendi

  İsmâ‘il Fâhir 1178

 • yekmu0589

  Semmânzâde Mehmed Süleyman Cemil Efendi

  Hasbunallâhu ve Ni‘me’l-Vekîl Abduhû Süleyman Cemil 1160

 • yekmu0591

  Abdulvehhâb b. Osman el-İstanbulî el-Hıllî el-Hanefî

  Sâlik-i Râh-ı Savâb Ola Abdulvehhâb

 • yekmu0593

  Hızır b. Ali el-Bursevî

  Abduhû Hızır

 • yekmu0594

  Sun‘ullah

  Sun‘ullah 1153

 • yekmu0596

  Ahmed Efendi

  Yâ Samed Yessir Umûra Ahmed 1122

 • yekmu0597

  Osman Efendi

  Mazhar-ı Feyz-i İlâhî Osman 995

 • yekmu0598

  Bursa’da Kâtib Muhammed Emin b. Ahmed

  Abduhû Muhammed Emin

 • yekmu0599

  Hasan b. Abdusselâm

  Efkaru’l-Enâm Hasan b. Abdusselâm

 • yekmu0600

  Abdulkâdir b. Emin Paşazâde

  Be-Deh Yâ Rabb be-Abdulkâdir İzz ü Câh der Dâreyn 1199

 • yekmu0601

  Evkâf Memuru Muhammed Sâdık Efendi

  Muhammed Sâdık 1191

 • yekmu0603

  Â’işe bint Ahmed

  Â’işe 1190

 • yekmu0605

  Hızâne-i Kütüb-i Sultan Abdulmecid Han’a Mevzû‘ Kitabdır

 • yekmu0612

  Muğnîzâde Muhammed Sa‘îd Efendi

  Yâ Rabb İki Cihanda Muhammed Sa‘îd Ola 1147

 • yekmu0613

  Mahmûd

  Yâ Rabb be-Guşâ ez Keremet Tâli-i Mahmûd 1083

 • yekmu0615

  Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Şeyhzâde Ahmed Efendi

  Yâ Rabb zi to Tevfîk Temennâ Koned Ahmed

 • yekmu0617

  Kara Molla, Feyzullah b. Mehmed

  Feyzullah 1155

 • yekmu0618

  İsmâ‘il Efendi

  Abduhû İsmâ‘il 1192

 • yekmu0619

  Ahmed Hamdullah b. İsmâ‘il Hâmid b. Ahmed Şükrü el-Ankaravî el-Hanefî

  Vemâ Tevfîkî illâ billâh Ahmed Hamdullah

 • yekmu0620

  Ahmed Hamdullah b. İsmâ‘il Hâmid b. Ahmed Şükrü el-Ankaravî el-Hanefî

  Ahmed Hamdullah 1249

 • yekmu0621

  Abdulfettâh

  Yâ Rabb be-Guşâ Gonca-i Kâm-ı Dil-i Abdulfettâh 1223

 • yekmu0622

  İbrâhim Efendi

  İbrâhim 1167

 • yekmu0624

  el-Mu‘în el-Vedûd 1231

 • yekmu0625

  Kütahyalızâde Müderris Muhammed Ârif Efendi

  Muhammed Ârif

 • yekmu0626

  Ebu’l-Hasen eş-Şâzelî’nin Halîfelerinden Hâfız Yahyâ Efendi

  es-Seyyid Yahyâ

 • yekmu0627

  İbrâhim Paşa Câmi‘i İmamı Muhammed b. Abdurrahman

  Muhammed ez Der-i Mevlâ Gınâ-yı Sermedî Hâhed

 • yekmu0629

  Ebu’l-Vefâ Derviş Hüseyin Lebîb Efendi

  eş-Şeyh Hüseyin Lebîb 1151

 • yekmu0630

  Şeyhzâde Muhammed Yümnî

  Vemâ Tevfîkî illâ billâh Abduhû Muhammed

 • yekmu0631

  Mustafa Nazîf Efendi

  Abduhû Mustafa Nazîf 1209

 • yekmu0632

  Âsâr-ı Müfîde Kütüphanesi

  Âsâr-ı Müfîde Kütübhânesi

 • yekmu0634

  Osman Efendi

  Osman 1316

 • yekmu0635

  Şeyhülislam Re’iszâde Âşir Efendi, Mustafa Âşir b. Mustafa er-Rûmî

  Âşiri’n-Nâse bi-Huluki’l-Mustafa

 • yekmu0637

  Ahmed b. Ali

  Bende-i Evlâd-ı Muhammed Ahmed 1132

 • yekmu0638

  İsmâ‘il Efendi

  İsmâ‘il

 • yekmu0639

  Sadrâzam Tiryâki Hacı Mehmed Paşa

  Vakf-ı Sadrâzam el-Hâcc Mehmed Paşa 1160

 • yekmu0642

  Ferîdüddin Hasan

  Ferîdüddin Hasan 1224

 • yekmu0643

  Selman

  Tâlib-i Tevfîk-i İlâhî Selman

 • yekmu0644

  Seyyid Mehmed Tevfik Efendi

  eş-Şeyh Seyyid Mehmed Tevfik 1234

 • yekmu0645

  Edirne Kadısı Ahmed Efendi

  Mazhar-ı Feyz-i İlâhî Ahmed

 • yekmu0648

  Murad Molla Kütüphanesi Hâfız-ı Kütübü Süleyman Sabri Efendi

  es-Seyyid Süleyman Sabri 1296

 • yekmu0649

  Seyyid Mahmûd Efendi

  es-Seyyid Mahmûd 1223

Yukarı Çık
Go up