Seals

Total 48 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
Previous Page

Seal list

Next Page
 • yekmu0800

  Muhammed Sâlih Çelebi 1241

 • yekmu0127

  Vakafe hâza’l-Kitâb es-Seyyid Abdurrahman b. Ahmed Emin es-Sirozî ve Şerata Tasarrufehâ li-A‘lemi Evlâdihî Batnen ba‘de Batnin ve Esta‘îzü billâhi Te‘âlâ in İnkaraza’l-İlmu anhum Yûza‘a fî Kütübhâne-i Siroz ve Yutâla‘a fîhâ ve Ecruhû aleyhi bi-Fazlihî Te‘âlâ 1237

 • yekmu0709

  Vakaftü hâza’l-Kitâb li-Merdâtillâhi Te‘âlâ bi-Şarti en lâ Yuhrace min Dâri’l-Kütüb ve Ene’l-Fakîr Fâ’ik Osman el-Müftî bi-Erzurum Tekabbelallâhu bi-Kabûlin Hasenin Sene İhdâ ve Mi’eteyn ve Elf

 • yekmu0039

  Hasbiyallâh Kad Vakafe hâza’l-Kitâbe’l-Müstetâb li-Vechillâhi’l-Meliki’l-Vehhâb el-Hâcc Selim Ağa ve Şerata bi-en lâ Yuhrace ve lâ Yurhene fe-men Beddelehû ba‘demâ Semi‘ahû fe-innemâ İsmuhû alellezîne Yübeddilûnehû 17 Şevval 1196

 • yekmu0352

  el-Fakîr Abdulganî Hâmid 1191

 • yekmu0055

  Ahmed Şah b. Mehmed Han el-Muzaffer Dâ’imâ 1115

 • yekmu0043

  Yusuf b. İlyas eş-Şehîr bi-Râzî 999

 • yekmu0691

  Abduhu’l-Fakîr Derviş Mehmed b. Pir Mehmed 991

 • yekmu0003

  el-Mütevekkile alellâhi’l-Meliki’l-Mennân Vâlide-i Pâdişah-ı Din-penâh Sultan Murad Han

 • yekmu0517

  Hasbiyallâhu lâ İlâhe Sivâh Ey Muhammed merâ Hudâst Penâh

 • yekmu0520

  el-Vâsık bi’l-Meliki’l-Ma‘bûd el-Fakîr Ali b. Mahmud

 • yekmu0521

  Bende-i Ad‘afü’l-İbâd Ahmed b. Fâ’ik

 • yekmu0525

  Şerîf Abdulhayy b. Ahmed İlâhî ger Şeved Lutf-i to Hemrâh Şeved Bende zi Makbûlân-ı Dergâh

 • yekmu0798

  el-Mütevekkil ale’l-Hayyi’l-İlâh el-Fakîr Behrâm b. Abdullah

 • yekmu0042

  Vakf-ı Medrese-i Mahmud Paşa be-Kostantıniyye

 • yekmu0047

  Mehmed b. Murad Han

 • yekmu0048

  Bâyezid b. Mehmed Han el-Muzaffer Dâ’imâ

 • yekmu0050

  Selim Şah b. Bâyezid Han el-Muzaffer Dâ’imâ

 • yekmu0306

  Ez Tama‘ Dûr u der Kerem Râgıb Hest Ebû Bekir Vâlideş Tâlib

 • yekmu0051

  Süleyman Şah b. Selim Şah Han el-Muzaffer Dâ’imâ

Yukarı Çık
Go up