Seals

Total 62 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
Previous Page

Seal list

Next Page
 • yekmu0160

  Hezârdinar Câmi‘i Hatîbi Ahmed b. Muhammed b. Ahmed el-Karamânî

  Abduhû Ahmed 1190

 • yekmu0283

  Ahmed Efendi

  Abduhû Ahmed Yemlihâ Mislinâ Mekselinâ Mernûş Debernûş Şâzenûş Kefeştatayyûş Kıtmîr

 • yekmu0371

  Seyyid Halil el-Kayserî

  Abduhû es-Seyyid Halil

 • yekmu0253

  Ali Paşa’nın mühürdârı Hurşîd Ali Bey

  Abduhû Hurşîd Ali 1238

 • yekmu0447

  Dârendevîzâde Müderris Mustafa İzzet Efendi

  Abduhû Mustafa 1199

 • yekmu0636

  Sâlih Efendi

  Abduhû Sâlih 1158

 • yekmu0796

  Miftâhuddin b. Hüsâmeddin b. Derviş Ömer el-Buhârî

  Abduhu’l-Mütevekkil ale’l-Bârî Miftâhuddin b. Hüsâmeddin el-Buhârî 1237

 • yekmu0379

  Abdulkerim b. Hüseyin el-Ferâ’izî

  Abdulkerim

 • yekmu0256

  Abdurrahman

  Abdurrahman

 • yekmu0416

  Abdurrahman b. Cemâl

  Ad‘afu İbâdillâhi zi’l-Celâl Abdurrahman b. Şeyh Cemâl

 • yekmu0229

  Alellâhi fî Külli’l-Umûri Tevekkülî Ve bi’l-Es‘adi’l-Hâdi’ş-Şefî‘i Tevessülî

 • yekmu0611

  Köprülüzâde Hacı Ahmed Paşa

  Allâhümme Ahyi Ahmed b. Nu‘mân bi-Tâ‘atik ve Edhılhume’l-Cennete bi-Rahmetik 1130

 • yekmu0401

  Muhammed Efendi

  Azze men Kane‘a ve Zelle men Tame‘a Abduhû Muhammed

 • yekmu0609

  İbrâhim Efendi

  Behreyâb-ı Kerem-i Hazret-i Hakk İbrâhim

 • yekmu0436

  Muhammed b. Hüseyin

  Bende-i Hudâ Muhammed

 • yekmu0602

  Â’işe bint Süleyman

  Bende-i Mennân Â’işe bint Süleyman 1154

 • yekmu0092

  Mehâsinîzâde Süleyman Efendi

  el-Mehâsinî 1061

 • yekmu0236

  Elvan 1292

 • yekmu0262

  Emine bint Ali

  Emine

 • yekmu0333

  Abdulkerim

  es-Seyyid Abdulkerim 1178

Yukarı Çık
Go up