Seals

Total 62 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
Previous Page

Seal list

Next Page
 • yekmu0012

  İnnemâ li-Külli İmri’in mâ Nevâ

 • yekmu0092

  el-Mehâsinî 1061

 • yekmu0131

  Vakf-ı Kütübhâne-i Süleymâniye

 • yekmu0150

  Sadrî 1169

 • yekmu0156

  Hasbiyallâhu Vahdehû ve Kefâ Abdehû Muhammed

 • yekmu0158

  Muhammed

 • yekmu0160

  Abduhû Ahmed 1190

 • yekmu0173

  Mâşâ’allah 1202

 • yekmu0174

  Selâmun alâ İbrâhîm

 • yekmu0186

  Vâkıfu hâza’l-Kitâb li-Vechillâhi’t-Tevvâb Mustafa Ağâ-i Dâri’s-Sa‘âde ibnü Abdi Rabbi’l-Erbâb 1103

 • yekmu0213

  Yâ Rasûlellah! Gulâm-ı Kemterînindir Ömer

 • yekmu0221

  Heme Kâm-ı Dil-i Abdurrahman Hâsıl Bâd

 • yekmu0229

  Alellâhi fî Külli’l-Umûri Tevekkülî Ve bi’l-Es‘adi’l-Hâdi’ş-Şefî‘i Tevessülî

 • yekmu0233

  Yâ Hafiyye’l-Eltâf Edriknî bi-Lutfike’l-Hafî Abduhû Muhammed

 • yekmu0236

  Elvan 1292

 • yekmu0248

  Hâzâ mimmâ Vakafehu’l-Vezîr Ebu’l-Hayr el-Hâcc Ahmed b. el-Vezîru’l-A‘zam Nu‘mân 1170

 • yekmu0253

  Abduhû Hurşîd Ali 1238

 • yekmu0256

  Abdurrahman

 • yekmu0260

  Tevekkülî alâ Hâlıkî Abduhû Abdullah

 • yekmu0262

  Emine

 • yekmu0276

  Seyyid Ali 1143

 • yekmu0283

  Abduhû Ahmed Yemlihâ Mislinâ Mekselinâ Mernûş Debernûş Şâzenûş Kefeştatayyûş Kıtmîr

 • yekmu0303

  Vakafe Abduhû Nazîfî mine’l-Mevâlî 1246

 • yekmu0316

  Tâlib-i Lutf-i İlâhî Ahmed 1020

 • yekmu0333

  es-Seyyid Abdulkerim 1178

 • yekmu0346

  Kon Mütevekkil bi-Hâlık-i Ğaffâr İbn Hamza Mustafa Mîr-i Şikâr el-Mütevellî bi-İmâreti Şehzâde Sultan Mehmed

 • yekmu0364

  Seyyid Muhammed

 • yekmu0365

  Hasbiyallâhu Vahdehû ve Kefâ Abdehû Hüseyin

 • yekmu0371

  Abduhû es-Seyyid Halil

 • yekmu0379

  Abdulkerim

 • yekmu0382

  Vemâ Tevfîkî illâ billâh Abduhû Sâlih 1128

 • yekmu0385

  Mukîm-i Gülşen-i Cennet Ola Tayfur

 • yekmu0386

  Yâ Müfettiha’l-Ebvâb Yâ Kâfiye’l-Mühimmât Abduhû Muhammed

 • yekmu0401

  Azze men Kane‘a ve Zelle men Tame‘a Abduhû Muhammed

 • yekmu0407

  Vemâ Tevfîkî ve İ‘tisâmî illâ billâh Abduhû Ahmed 1146

 • yekmu0416

  Ad‘afu İbâdillâhi zi’l-Celâl Abdurrahman b. Şeyh Cemâl

 • yekmu0436

  Bende-i Hudâ Muhammed

 • yekmu0439

  Mehmed Necîb 1224

 • yekmu0441

  Hudâyâ me-râ deh be-Hüsn-i Hitâm Be-Nâm-ı Muhammed Aleyhisselâm 1115

 • yekmu0447

  Abduhû Mustafa 1199

 • yekmu0495

  Hakk’a Tefvîz Eyledi Cümle Umûrun Osman

 • yekmu0513

  Yâ Kâfiye’l-Mühimmât Abduhû Yusuf 1114

 • yekmu0514

  Fâtıma

 • yekmu0528

  Nâ’il-i Rif‘at-i Dâreyn Ola Yâ Rabb Îsâ 1152

 • yekmu0533

  Yâ Müfettiha’l-Ebvâb İftah lenâ Hayra’l-Bâb Abduhû Mehmed 1108

 • yekmu0544

  Mehmed Emin

 • yekmu0561

  Şeh-i İklîm-i Velâyet Ola Abdurrahman Refî‘

 • yekmu0567

  Üftâdezâde es-Seyyid Mustafa 1125

 • yekmu0578

  Muhammed

 • yekmu0595

  Yemlihâ Mislinâ Mekselinâ Mernûş Debernûş Şâzenûş Kefeştatayyûş Kıtmîr Osman

 • yekmu0602

  Bende-i Mennân Â’işe bint Süleyman 1154

 • yekmu0609

  Behreyâb-ı Kerem-i Hazret-i Hakk İbrâhim

 • yekmu0610

  Hâfız İffetî 1118

 • yekmu0611

  Allâhümme Ahyi Ahmed b. Nu‘mân bi-Tâ‘atik ve Edhılhume’l-Cennete bi-Rahmetik 1130

 • yekmu0633

  Şeyh İbrâhim Edhem

 • yekmu0636

  Abduhû Sâlih 1158

 • yekmu0651

  Rabbi Veffik Umûra İbrâhim 1321

 • yekmu0660

  Yâ Rabb be-Cemâl-i Şeref-i Nûr-i Muhammed Pür-Şebnem Ola Gonca-i Bâğ-ı Dil-i Ahmed

 • yekmu0688

  Mazhar-ı Nûr-i İlâhî Abduhû Süleyman 1236

 • yekmu0694

  Râcî-i Lutf-i İlâhî Osman b. Musallî

 • yekmu0783

  Yâ Âlimen bi-Hâlî Aleyke İttikâlî Abduhû Ali

 • yekmu0796

  Abduhu’l-Mütevekkil ale’l-Bârî Miftâhuddin b. Hüsâmeddin el-Buhârî 1237

Yukarı Çık
Go up