Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0766

  Vâkıfu hâza’l-Kitâb Halil b. Kâsım b. Hacı Safâ 879

 • yekmu0765

  Vâkıfu hâza’l-Kitâb Mehmed İbrâhim b. Kemâleddin b. Ahmed b. Mustafa b. Halil b. Kâsım b. Hacı Safâ eş-Şehîr bi-Taşköprîzâde alâ Evlâdihî ve Evlâdi Evlâdihî

 • yekmu0764

  Zeynelâbidîn

 • yekmu0763

  Kabûl-i Dergeh-i Sultân-ı Âlî Şod Ahmed ibn Yahyâ Kemâlî 999

 • yekmu0762

  Vakf-ı Hasan Kethüdâ-i Yeniçeriyân-ı Dergâh-ı Âlî Sene 1133

 • yekmu0761

  Vakf-ı Hasan Ağâ-i Yeniçeriyân-ı Dergâh-ı Âlî Sene 1136

 • yekmu0760

  Vakafe el-Hâcc Mustafa Esir Sene 1212

 • yekmu0759

  Vakafe’l-Fakîr Ca‘fer el-Mün‘am aleyhi li-Hıdmeti’ş-Şerî‘a bi’l-Medîneti’l-Münevvereti’l-Mutahhara 1029

 • yekmu0758

  Fatih Kütüphanesi 1212

 • yekmu0757

  el-Abd Mustafa b. Mehmed Ali eş-Şehîr bi-Sirkezâde

 • yekmu0756

  Vakf-ı Merhûm Şeyhülislâm-ı Sâbık Abdurrahîm Efendi b. Mehmed Efendi Ğaferallâhu lehû ve li-Vâlideyhi 1129

 • yekmu0755

  Vakafe’l-Merhûm Şeyhülislam Mu‘allimü’s-Sultan Sa‘deddin Mehmed Efendi

 • yekmu0754

  Vakf-ı Rukiye Hâtun Vâlide-i Pasbanzâde Seyyid Osman Paşa

 • yekmu0753

  Kad Vakafet hâza’l-Kitâb Â’işe bintü’l-Merhûm Şeyhülislam Sâhibi’l-Fetâvâ Ali Efendi bi-Şarti en Yesta‘milehu’l-Ulemâ’ Sene 1159

 • yekmu0752

  An Vakfı Devletlü İsmetlü Bezmiâlem Vâlide Sultan Aliyyeti’ş-Şân Hazretleri 1256

 • yekmu0751

  Sezâ-yı İzzet Hâtem-i Süleyman 1172

 • yekmu0750

  Vakf-ı Kurrâ el-Hâcc Mustafa Ser-Kayyım-ı Vâlide Câmi-i Şerîf 1227

 • yekmu0749

  Vakf-ı Hâdimü’l-Fukarâ’ eş-Şeyh es-Seyyid Mehmed Tevfîk Emin Postnişîn-i în Dergâh be-Tarîk-i Halvetiyye-i Uşşâkiyye der Kurb-i Yedikule 1326

 • yekmu0748

  Hüve’l-Bâkî Merhûm Hüseyin Rızâ Bey ibnü’l-Merhûm Sâlih Süfyân Bey aleyhime’r-Rahmetü ve’l-Ğufrân’ın Rızâ’en lillâhi Te‘âlâ Vakfıdır lâ Yubâ‘u ve lâ Yurhenu ve lâ Yüste‘âru Ğurre-i Muharrem 1307

 • yekmu0747

  Vakf-ı Merhûm Hasan Bey b. Ahmed Bey İbrâhim Hanzâde Sene 1096

Yukarı Çık
Go up