Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0293

  Ömer Efendi

  Kefâ bi’l-Mevt Vâ‘izan yâ Ömer 1177

 • yekmu0557

  Muhammed Sâdık Efendi

  Muhammed Sâdık 1177

 • yekmu0534

  Şeyhülislam Veliyyüddin Efendi, Veliyyüddin b. Mustafa b. Hüseyin el-İstanbulî

  Vakafe Şeyhu’l-İslâm Veliyyüddin Efendi ibnü’l-Merhûm el-Hâcc Mustafa Ağa ibnü’l-Merhûm el-Hâcc Hüseyin Ağa 1175

 • yekmu0031

  Sadrâzam Koca Râgıb Paşa, Mehmed b. Şevkî Mehmed el-İstanbulî

  Hasbiyallâhu Vahdehû ve Kefâ Abdehû mine’l-Kütübilletî Vakafehe’l-Fakîr ilâ Âlâ’i Rabbihî zi’l-Mevâhib Mehmed el-Med‘uvv beyne’s-Sudûr bi’r-Râgıb 1175

 • yekmu0291

  Sermi‘mârân-ı Hâssa İbrâhim Efendi

  Rabbi Veffik Umûra İbrâhim 1175

 • yekmu0559

  Muhammed Sâlih Efendi

  Muhammed Sâlih 1175

 • yekmu0671

  Siroz’da Halil Paşa Câmi‘i İmamı Muhammed b. Receb

  Şefâ‘at Hâhed ez-Nebî Muhammed 1175

 • yekmu0677

  Yeni Câmi’de Mütevellî Muhammed Sa‘îd b. Halil

  Muhammed Sa‘îd 1175

 • yekmu0271

  Debbâğzâde İbrâhim Efendi

  Selâmun alâ İbrâhim 1174

 • yekmu0338

  Şeyhülislam Dâmadzâde Feyzullah Efendi

  Vakf-ı Dâmadzâde Feyzullah Efendi 1174

 • yekmu0133

  Hacı Halil Efendi

  Âlim-i Esrâr Olan Hakk’dan Diler Ecr-i Cezîl Bu Kitâb-ı Pâki Vâkıf bâ-Nazar el-Hâcc Halil 1174

 • yekmu0066

  Sâliha Sultan

  Vakf-ı Hazret-i Sâliha Sultan binti’l-Merhûm Sultan Ahmed Han 1173

 • yekmu0723

  Mirzâzâde Câmi‘i’nde İmam Silahşörzâde Ahmed Efendi

  Vakafe hâza’l-Kitâb Ahmed Efendi Silahşörzâde el-İmâmü’s-Sâbık bi-Mirzâzâde Ğufira lehümâ Sene 1173

 • yekmu0219

  Mü’minzâde Ahmed Hasib Efendi

  Mihr-i Muhabbet Mühr Urdu Câna Ahmed ne Hâcet Nâm u Nişâna 1173

 • yekmu0512

  Aşçıbaşızâde Muhammed b. Muhammed

  Muhammed 1172

 • yekmu0296

  Yemlihâ Mislinâ Mekselinâ Mernûş Debernûş Şâzenûş Kefeştatayyûş Kıtmîr 1172

 • yekmu0486

  Abdullah

  Âl-i Muhammed Abdullah 1172

 • yekmu0751

  Silahşorân-ı Hâssa’dan Süleyman Tâlib

  Sezâ-yı İzzet Hâtem-i Süleyman 1172

 • yekmu0182

  Mehmed Emin Efendi

  Mehmed Emin Yercu’l-Emân 1171

 • yekmu0548

  Ebû Bekir Efendi

  Ebû Bekir 1170

Yukarı Çık
Go up