Seals

Total 414 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0374

  Bafralı Hoca Ahmed Rıfkı

  Vakaftü hâza’l-Kitâb fî Kütübhâne-i Sultan Mehmed Han ve Ene’l-Fakîr Bafralı es-Seyyid Hoca Ahmed Rıfkı 1251

 • yekmu0375

  Rumeli Kadısı İmamzâde Mehmed Emin Efendi

  Dâ’im Emân-ı Hakk’ta Ola Mehmed Emin

 • yekmu0377

  Abdulgaffâr b. Abdulevvel

  Abdulgaffâr b. Abdulevvel

 • yekmu0380

  Ali

  Bende-i Âl-i Muhammed Ali

 • yekmu0381

  Ömer b. İsmâ‘il

  Ömer râ Deh İlâhî Rüşd ü Takvâ

 • yekmu0383

  Âl-i Muhammed 1156

 • yekmu0384

  Mehmed Hamîd

  Bâd Temennâ-yı Mehmed Hamîd

 • yekmu0387

  Ahmed Nazîf Efendi

  Ahmed Nazîf 1194

 • yekmu0388

  Ömer Efendi

  Vakf-ı Ömer Efendi der Câmi‘i Ebu’l-Feth Sultan Mehmed 1078

 • yekmu0391

  Muhammed Latîf Buhârî

  Bende-i Hazret-i Bârî Muhammed Latîf Buhârî

 • yekmu0392

  Erzincan Milli Kütüphanesi

  Erzincan Milli Kütüphanesi

 • yekmu0393

  Erzincan Milli Kütüphanesi

  Erzincan Milli Kütüphanesi

 • yekmu0394

  Ahmed Efendi

  Hâk-i Reh-i Âl-i Muhammed Ahmed 945

 • yekmu0395

  Matbaa-i Behiyye-i Mısriyye

  el-Matba‘atü’l-Behiyyetü’l-Mısriyye 1304

 • yekmu0398

  Ahmed Âtıf

  Min Kütübi’l-Fakîr Ahmed Âtıf

 • yekmu0400

  Muğlalı Mevlevî Hoca Mustafa Efendi

  Vakf-ı es-Seyyid Mustafa Fehmî el-Mevlevî 1283

 • yekmu0402

  Muhammed Efendi

  Umar Senden İlâhî Lutf-i bî-Hadd Kelâmın Hıfz Eden Hâfız Muhammed

 • yekmu0404

  Hekimbaşı Behcet Mustafa Efendi

  Mahabbetü Mustafa Behcetün alâ Kalbî

 • yekmu0408

  Nâ’ib-i Livâ-i Denizli Mehmed Vecîh b. Veliyyüddin el-Hâlidî

  Mehmed Vecîh 1301

 • yekmu0409

  Matbaa-i Âmire Kütüphanesi

  Kütübhâne-i Dâru’t-Tıbâ‘a 1256

Yukarı Çık
Go up