Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0501

  Yâ Allah

 • yekmu0502

  Seyyid Osman

  es-Seyyid Osman 1208

 • yekmu0503

  Derviş İbrâhim Afîf el-Mevlevî

  Tâlib-i Sırr-ı Kitâb-ı Mesnevî Derviş İbrâhim Afîf el-Mevlevî 1203

 • yekmu0504

  Abdullah el-Murâdî

  Abdullah el-Murâdî 1190

 • yekmu0505

  Şeyh Mehmed Tevfik Efendi

  Tevfik 1260

 • yekmu0506

  Ubeydullah b. Bekir b. Sûfî Osman

  es-Seyyid el-Hâcc Ubeydullah 1208

 • yekmu0507

  Cihânzâde, Yahyâ b. Ali el-Kâdî

  Hasbiyallâhu Vahdehû ve Kefâ Abdehû Yahyâ

 • yekmu0508

  Nazmîzâde Seyyid Osman Efendi

  Min Mevâhibi’l-Mennân li-Abdihî Seyyid Osman 1199

 • yekmu0509

  Ahmed Efendi

  Ahmed 1166

 • yekmu0510

  Abdullah b. Abbâs

  Seyyid Abdullah b. Abbâs 1179

 • yekmu0511

  Muhammed b. Rasûl

  Vemâ Muhammedün illâ Rasûl 1010

 • yekmu0512

  Aşçıbaşızâde Muhammed b. Muhammed

  Muhammed 1172

 • yekmu0513

  Ziyâ’î, Yusuf b. Habîb

  Yâ Kâfiye’l-Mühimmât Abduhû Yusuf 1114

 • yekmu0514

  Fâtıma

  Fâtıma

 • yekmu0515

  Mehmed Nûri b. Hasan

  es-Seyyid Mehmed Nûri 1294

 • yekmu0516

  Ebû Bekir Efendi

  Bende-i Hudâ Ebû Bekir

 • yekmu0517

  Hasbiyallâhu lâ İlâhe Sivâh Ey Muhammed merâ Hudâst Penâh

 • yekmu0518

  Derviş İbrâhim el-Mevlevî

  Hâk-i Pây-i Âl-i Abâ Derviş İbrâhim el-Mevlevî

 • yekmu0519

  Ahmed Efendi

  İttekıllâhe haysümâ Künte yâ Ahmed 1209

 • yekmu0520

  Ali b. Mahmûd

  el-Vâsık bi’l-Meliki’l-Ma‘bûd el-Fakîr Ali b. Mahmud

 • yekmu0521

  Ahmed b. Fâ’ik

  Bende-i Ad‘afü’l-İbâd Ahmed b. Fâ’ik

 • yekmu0522

  Muhaddis, Mustafa b. Ahmed el-Kayserî el-Hisârî

  Yâ Muhammed Kıl Şefâ‘at Ümmetindir Mustafa 1264

 • yekmu0523

  Kuli’l-Hayr ve illâ fe’sküt

 • yekmu0524

  Hâdim-i Seyyid Buhârî Hamdullah el-Hasenî

  Hamdullah 1185

 • yekmu0525

  Şerîf Abdulhayy b. Ahmed

  Şerîf Abdulhayy b. Ahmed İlâhî ger Şeved Lutf-i to Hemrâh Şeved Bende zi Makbûlân-ı Dergâh

 • yekmu0526

  Abdulkâdir b. Emin Paşazâde

  Heme Kâm-ı Dil-i Abdulkâdir Hâsıl Bâd

 • yekmu0527

  Halil

  Halil 1167

 • yekmu0528

  Konya Müftüsü Îsâ Hızır Efendi

  Nâ’il-i Rif‘at-i Dâreyn Ola Yâ Rabb Îsâ 1152

 • yekmu0529

  Mustafa Sâdık b. Mustafa el-Üsküdârî

  Mustafa 1186

 • yekmu0530

  Hacı Osman b. Mehmed

  Mazhar-ı Nûr-i İlâhî Hacı Osman

 • yekmu0531

  Men Sabera Zafera

 • yekmu0532

  Hüseyin Nâci

  Hüseyin Nâci 1087

 • yekmu0533

  Konya Dârulhadîs Medresesi’nde Müderris Mehmed Efendi

  Yâ Müfettiha’l-Ebvâb İftah lenâ Hayra’l-Bâb Abduhû Mehmed 1108

 • yekmu0534

  Şeyhülislam Veliyyüddin Efendi, Veliyyüddin b. Mustafa b. Hüseyin el-İstanbulî

  Vakafe Şeyhu’l-İslâm Veliyyüddin Efendi ibnü’l-Merhûm el-Hâcc Mustafa Ağa ibnü’l-Merhûm el-Hâcc Hüseyin Ağa 1175

 • yekmu0535

  Allâhümme Salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ Âlihî ve Sahbihî ve Sellem

 • yekmu0536

  Nazîf el-Mevlevî, Hasan b. Abdullah el-Yenişehrî

  Hâdimü’l-Mevlevî Nazîf 1253

 • yekmu0537

  Derviş Mahmûd

  Bende-i Mevlânâ Derviş Mahmûd

 • yekmu0538

  Vemâ Muhammedün illâ Rasûl 1042

 • yekmu0539

  Muhammed Rasûlullah 1042

 • yekmu0540

  Attarzâde Ali Fehim el-Hüseynî

  Be-Hakk-ı Gül-i Âl-i Muhammed Dil-i Fehîm Küşâd Bâd 1207

 • yekmu0541

  La‘lîzâde Muhammed Ma‘sûm Efendi

  Bende-i Âl-i Muhammed Muhammed

 • yekmu0542

  Bektaş b. İskender et-Tokâdî

  Nâdi Aliyyen Mazhara’l-Acâ’ib Tecidhu Avnen leke fi’n-Nevâ’ib Küllü Hemmin ve Gammin Seyencelî Bi-Nübüvvetike yâ Muhammed bi-Velâyetike yâ Ali Efkaru’l-Verâ Bektaş et-Tokâdî

 • yekmu0543

  Muhammed Ali

  Muhammed Ali

 • yekmu0544

  Mehmed Emin Efendi

  Mehmed Emin

 • yekmu0545

  Li-Külli Nebiyyin Refîkun fi’l-Cenneti ve Refîkî fîhâ Osman

 • yekmu0546

  Feyzullah Efendi

  Hasbiyallâh Abduhû Feyzullah 1156

 • yekmu0547

  Abdurrahîm Efendi

  Allahu’r-Rahîm ve Ene Abduhû

 • yekmu0548

  Ebû Bekir Efendi

  Ebû Bekir 1170

 • yekmu0549

  Mustafa Efendi

  Mustafa

 • yekmu0550

  Hüseyin Efendi

  Bende-i Kemterîn Hüseyin

Yukarı Çık
Go up