Seals

Total 48 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0255

  Osman b. Ahmed el-Muzaffer Dâ’imâ

 • yekmu0306

  Ez Tama‘ Dûr u der Kerem Râgıb Hest Ebû Bekir Vâlideş Tâlib

 • yekmu0310

  Tevekkülî alâ Hâlıkî

 • yekmu0311

  el-Abdu’l-Vâsık bi’l-Meliki’l-Ehad Pir Ali b. Ahmed

 • yekmu0326

  Yâ Âlimen bi-Hâlî Aleyke İttikâlî el-Fakîr Mustafa b. Abdî

 • yekmu0328

  Fakîr-i Feyz-i Müstefâz-ı Hudâ Ebu’l-Fazl Muhammed b. İdris

 • yekmu0347

  Nüviştend ez Ezel İkbâl-i Sermed Be-Mühr-i Hâtem-i Sultan Mehmed

 • yekmu0352

  el-Fakîr Abdulganî Hâmid 1191

 • yekmu0399

  el-Vâsık bi’l-Meliki’s-Samedi’l-Kerîm Abduhû Muhammed b. Muhammed

 • yekmu0415

  Efkaru’l-İbâdi’d-Da‘îf Abdurrahîm b. Abdullatif

 • yekmu0425

  Râcî-i Rahmet-i İlâh-i Mu‘în el-Fakîru’l-Hakîr Bedreddin

 • yekmu0468

  el-Vâsık bi’l-Meliki’l-Âdil el-Fakîr Abdulkâdir b. Kâmil

 • yekmu0489

  Hâdim-i Sırr-ı Evliyâ Şerîf Osman b. Ramazan

 • yekmu0517

  Hasbiyallâhu lâ İlâhe Sivâh Ey Muhammed merâ Hudâst Penâh

 • yekmu0520

  el-Vâsık bi’l-Meliki’l-Ma‘bûd el-Fakîr Ali b. Mahmud

 • yekmu0521

  Bende-i Ad‘afü’l-İbâd Ahmed b. Fâ’ik

 • yekmu0525

  Şerîf Abdulhayy b. Ahmed İlâhî ger Şeved Lutf-i to Hemrâh Şeved Bende zi Makbûlân-ı Dergâh

 • yekmu0587

  İlâhî be Mahşer me-Bâdâ Cüdâ Muhammed zi Lutf-i Rasûl-i Hudâ

 • yekmu0606

  el-Vâsık bi’l-Meliki’l-İlâh el-Mütevellî İskender b. Abdullah

 • yekmu0657

  el-Mütevekkil ale’l-Hayyi’l-Ganî Muhammed b. Ali b. el-Yegânî

Yukarı Çık
Go up