Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0201

  Matbaa-i Âmire

  Dâru’t-Tıbâ‘ati’l-Âmire

 • yekmu0202

  Ali Paşa Medresesi’nde Müderris Muhammed

  Fe-inne lî Zimmetün minhu bi-Tesmiyetî Muhammeden Ve Hüve Evfe’l-Halki bi’z-Zimem

 • yekmu0203

  Receb b. Bahşî

  Râcî-i Eltâf-ı İlâhî Receb 1011

 • yekmu0204

  Muhammed b. Hüseyin et-Tokâdî

  Rızâ-yı Hakk Hemî Cûyed Muhammed

 • yekmu0205

  Seyyid Abdulkâdir Nâ’ilî

  es-Seyyid Abdulkâdir 1223

 • yekmu0206

  Seyyid Ali el-Mevlevî

  Seyyid Ali el-Mevlevî

 • yekmu0207

  Süleyman Fehim

  Şod ez Mühr-i Hâtem Süleyman Fehim 1253

 • yekmu0208

  Hüseyin b. Ali en-Nakşibendî

  Min Mütemellekâti’l-Fakîr Hüseyin Hüsnü

 • yekmu0209

  Mehmed Latif b. Mehmed Sâdık el-Mevlevî

  Hâdimü’l-Fukarâ eş-Şeyh Mehmed Latif

 • yekmu0210

  Salina Kadısı Mustafa Efendi

  Mustafa Bende-i Ânest ki Cihân Bende-i Ûst

 • yekmu0211

  Muhammed b. Ebû Bekir

  Muhammed ez Der-i Mevlâ Gınâ-yı Sermedî Hâhed

 • yekmu0212

  Hâlet Efendi, Mehmed Sa‘îd b. Hüseyin el-Kırımî el-İstanbulî

  Men Yuhibbu Muhammeden Sa‘îdün bi-Külli Hâle

 • yekmu0213

  Ömer b. Osman

  Yâ Rasûlellah! Gulâm-ı Kemterînindir Ömer

 • yekmu0214

  Mehdî

  Dâred Ümmîd-i Şefâ‘at zi Muhammed Mehdî 1127

 • yekmu0215

  Muhammed Râşid Efendi

  Yâ İlâhî bi-Hurmeti’l-Haremeyn Muhammed Râşid’e Ver Sa‘âdet-i Dâreyn 1112

 • yekmu0216

  Vukıfe’l-Kitâb alâ Rızâ’i’l-Vehhâb Meşrûtan fî Dâri’l-Vâkıf li’t-Tullâb 1122

 • yekmu0217

  Nâsıruddin b. İzzeddin

  el-Vâsık bi’l-Meliki’l-Metîn Nâsıruddin b. İzzeddin

 • yekmu0218

  Ahmed b. Hâmid

  el-Vâsık bi’l-Meliki’l-Kadîr el-Fakîr Ahmed b. Hâmid

 • yekmu0219

  Mü’minzâde Ahmed Hasib Efendi

  Mihr-i Muhabbet Mühr Urdu Câna Ahmed ne Hâcet Nâm u Nişâna 1173

 • yekmu0220

  Arabzâde Hasan Efendi

  Es’elullâhe Hüsne’l-Hitâm

 • yekmu0221

  Abdurrahman b. Ahmed el-Üsküdârî

  Heme Kâm-ı Dil-i Abdurrahman Hâsıl Bâd

 • yekmu0222

  Muhammed en-Nâşir

  Sâhibuhû Ahkaru’n-Nâs Şeyh Muhammed en-Nâşir

 • yekmu0223

  Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Sadreddinzâde Mehmed Atâ’ullah Efendi

  Mehmed Atâ’ullah 1187

 • yekmu0224

  Haydar b. Abdullah

  el-Mütevekkil alellâh Abduhû Haydar b. Abdullah

 • yekmu0225

  İbrâhim Efendi

  es-Seyyid İbrâhim 1202

 • yekmu0226

  Muhammed b. Hızır

  Be-Mihr-i Hâtem-i Mühr-i Nübüvvet Lenâ İftah İlâhî Bâb-ı Rahmet el-Fakîr Muhammed b. Hızır

 • yekmu0227

  Ahmedullâhe alâ Külli Na‘mâ’ihî

 • yekmu0228

  Mustafa Efendi

  Nâ’il-i Eltâf-ı Hudâ Mustafa

 • yekmu0229

  Alellâhi fî Külli’l-Umûri Tevekkülî Ve bi’l-Es‘adi’l-Hâdi’ş-Şefî‘i Tevessülî

 • yekmu0230

  Konevî Hacı Hasan Efendi

  Rabbi Sehhil Umûra Hasan

 • yekmu0231

  Muhammed b. İbrâhim

  el-Vâsık bi’l-Meliki’r-Rahîm el-Fakîr Muhammed b. İbrâhim

 • yekmu0232

  Mehmed Ziver Bey

  Ziver 1307

 • yekmu0233

  Hâfız Muhammed el-Erzurûmî

  Yâ Hafiyye’l-Eltâf Edriknî bi-Lutfike’l-Hafî Abduhû Muhammed

 • yekmu0234

  Hüseyin b. Mahmûd

  el-Mütevekkil ale’s-Samedi’l-Ma‘bûd el-Fakîr Hüseyin b. Mahmûd

 • yekmu0235

  Muhammed Mehdî

  Abduhû Muhammed Mehdî 1214

 • yekmu0236

  Elvan 1292

 • yekmu0237

  Mekke Kadısı Muhammed Rıfkı Efendi

  Hasbiyallâhu Vahdehû ve Kefâ Abdehû Muhammed

 • yekmu0238

  Şam Kadısı Abdulhalim Efendi

  Hâdim-i Şer-i Kavîm Abdulhalim

 • yekmu0239

  Muhibbullah b. Muhammed el-Mâlikî

  Râcî-i Lutf-i Samed Muhibbullah b. Muhammed

 • yekmu0240

  Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Mustafa Tâhir Efendi

  Hâk-i Pây-i Fahr-i Âlem Mustafa Tâhir

 • yekmu0241

  Etıbbâ-yı Hâssa’dan Müderris Muhammed Sa‘îd Efendi

  Rızâ-yı to Hâhed Muhammed Sa‘îd 1155

 • yekmu0242

  Anadolu Kazaskeri Dâmadzâde Feyzullah Efendi

  Umûr-i Kâm-ı Feyzullah Hemvâre Müyesser Bâd 1130

 • yekmu0243

  İnnî Abdullah Âtâniye’l-Kitâb

 • yekmu0244

  Sâlepcizâde Hacı Ahmed Efendi

  Kemeraltı Câmii Kütübhânesine Mahsûs Sâlepcizâde el-Hâcc Ahmed Efendi’nin Kütüb-i Mevkûfesidir

 • yekmu0245

  Muhammed b. Ahmed

  Tevekkülî alâ Hâlıkî Abduhû Muhammed

 • yekmu0246

  Kânûnî Sultan Süleyman

  Sultan Süleyman b. Selim Şah

 • yekmu0247

  Köprülüzâde Hacı Ahmed Paşa

  Kad Vakafe hâzihi’n-Nüsha el-Vezîr Ebu’l-Hayr el-Hâcc Ahmed b. el-Vezîru’l-A‘zam el-Fâzıl Nu‘mân b. el-Vezîru’l-A‘zam el-Allâme es-Sadru’ş-Şehîd Mustafa b. el-Vezîru’l-A‘zam en-Nihrîr Ebû Abdullah Mehmed Urife bi-Köprülü Ekâlellâhu Isârahum 1170

 • yekmu0248

  Köprülüzâde Hacı Ahmed Paşa

  Hâzâ mimmâ Vakafehu’l-Vezîr Ebu’l-Hayr el-Hâcc Ahmed b. el-Vezîru’l-A‘zam Nu‘mân 1170

 • yekmu0249

  Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Ali Remzi Efendi

  es-Seyyid Ali Remzi

 • yekmu0250

  Fethîzâde Mustafa Efendi

  Vakf-ı Sâhibu’l-Hayrât el-Hâcc Seyyid Mustafa Fethîzâde der-Kitâbhâne-i Câmi-i Sultan Süleyman 1202

 • yekmu0251

  Muhammed Efendi

  el-Mütevekkil alellâhi’s-Samed el-Abdu’l-Fakîr Muhammed

 • yekmu0252

  Hudâverdi

  Elâ lâ Tahzen İhvânü’l-Beliyye Fe-lirrahmâni Eltâfün Hafiyye el-Fakîr Hudâverdi

 • yekmu0253

  Ali Paşa’nın mühürdârı Hurşîd Ali Bey

  Abduhû Hurşîd Ali 1238

 • yekmu0254

  Serbevvâbîn Cebbârzâde Mir Süleyman

  Allâhu’l-Müste‘ân Abduhû Süleyman

 • yekmu0255

  Sultan II. Osman

  Osman b. Ahmed el-Muzaffer Dâ’imâ

 • yekmu0256

  Abdurrahman

  Abdurrahman

 • yekmu0257

  Cârullah Veliyyüddin b. Mustafa b. Ali el-Yenişehrî el-İstanbulî

  Ola Mazhar-ı Bismillah Hem Habîb-i Rasûlullah Bula Tevfîk-i Lutfullah Veliyyüddin Cârullah

 • yekmu0258

  Cârullah Veliyyüddin b. Mustafa b. Ali el-Yenişehrî el-İstanbulî

  Vakafe hâza’l-Kitâb lillâhi Ebû Abdullah Veliyyüddin Cârullah bi-Şarti en lâ Yuhrace min Hızânetin Benâhâ bi-Cenbi Câmi‘i Sultan Mehmed bi-Kostantıniyye Sene 1147

 • yekmu0259

  Hilmizâde Ahmed Evhadüddin Efendi

  Hemîn Devlet-i İkbâl-i Sermed Mübârek şod Nigîn-i Mühr-i Ahmed

 • yekmu0260

  Abdullah b. Muhammed et-Tirevî

  Tevekkülî alâ Hâlıkî Abduhû Abdullah

 • yekmu0261

  Bedreddin Mehmed

  Ola Manzûr-i Lutf-i Rabb-i Emced İki Âlemde Bedreddin Mehmed

 • yekmu0262

  Emine bint Ali

  Emine

 • yekmu0263

  Mukâbele-i Süvâri Ser-halîfesi Mehmed Efendi

  Vakf-ı Mehmed Efendi Ser-Halîfe-i Mukâbele-i Süvâri der Câmi-i Hazret-i Şeyh Vefâ 1086

 • yekmu0264

  Abdullatif b. İbrâhim b. Bekir

  Abdullatif

 • yekmu0265

  el-Mülkü lillâh

 • yekmu0266

  Hüsâmeddin Mehmed

  Hüsâmeddin Mehmed 1219

 • yekmu0267

  Güllü Hâfız Yusuf İmamzâde Ahmed Rüşdî Efendi

  Allâhe’l-Müte‘âl Ahmedu Külle Hâl 1181

 • yekmu0268

  Bahriye Nâzırı Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa

  Yemlihâ Mislinâ Mekselinâ Mernûş Debernûş Şâzenûş Kefeştatayyûş Kıtmîr Hasan 1313

 • yekmu0269

  Mehmed Emin Salâhî

  Mehmed Emin Salâhî

 • yekmu0270

  Kınalızâde, Muhammed b. Ali b. Emrullah el-Hınnâ’î er-Rûmî

  el-Abdu’l-Fakîr Muhammed b. Ali 995

 • yekmu0271

  Debbâğzâde İbrâhim Efendi

  Selâmun alâ İbrâhim 1174

 • yekmu0272

  Kâkû b. Nizâmeddin b. İshak

  el-Müftakir ilallâhi’l-Mübîn Kâkû b. Nizâmeddin b. İshak

 • yekmu0273

  Abdurrahîm Efendi

  el-Fakîr Abdurrahîm

 • yekmu0274

  Müfîd er-Rûmî, İsmâ‘il Müfîd b. Ali el-Attâr el-İstanbulî el-Hanefî

  Rabbi Veffik ve A‘in İsmâ‘il

 • yekmu0275

  Tırnovalı Abdusselâm Efendi

  Abdusselâm 1206

 • yekmu0276

  Çelebi İmam Seyyid Ali

  Seyyid Ali 1143

 • yekmu0277

  Hüseyin b. Hasan

  Kad Vakafe hâza’l-Kitâb Taleben li-Merdâtillâhi’l-Vehhâb el-Hâcc Hüseyin b. el-Hâcc Hasan Le‘anallâhu alâ men Beddelehû 1224

 • yekmu0278

  Mehmed Tevfik

  Mehmed Tevfik 1300

 • yekmu0279

  Müftîzâde Abdurrahîm b. Mehmed

  Hasbuke’l-Kerîm yâ Abdurrahîm 1163

 • yekmu0280

  Hacı Hüseyin Efendi

  el-Hâcc Hüseyin 1210

 • yekmu0281

  Süleyman Efendi

  Rızâ-yı Cenâb-ı Hudâ-yı Kerîm Be-Hâhed Süleyman bi-Kalbin Selîm

 • yekmu0282

  Osman Hayri b. Mustafa Nâmık Bey

  es-Seyyid Osman Hayri 1284

 • yekmu0283

  Ahmed Efendi

  Abduhû Ahmed Yemlihâ Mislinâ Mekselinâ Mernûş Debernûş Şâzenûş Kefeştatayyûş Kıtmîr

 • yekmu0284

  Seyyid Haydar Ali el-Kâdirî

  Abduhû Seyyid Haydar Ali el-Kâdirî 1208

 • yekmu0285

  Abdulhakk Nakşibendî

  Abdulhakk Nakşibendî

 • yekmu0286

  Seyyid Şihâbüddin

  es-Seyyid Şihâbüddin 1279

 • yekmu0287

  Abdulaziz

  Bende-i Hudâ Abdulaziz 1273

 • yekmu0288

  Ubûdzâde Mernûş Efendi

  Abduhû Mernûş 1293

 • yekmu0289

  Şeyh Muhammed Ağazâde Ahmed Sa‘îd

  Şeyh Muhammed Ağazâde Ahmed Sa‘îd Efendi’nin vakfıdır 1210

 • yekmu0290

  Bağdatlı Vehbi Efendi

  Vehbî

 • yekmu0291

  Sermi‘mârân-ı Hâssa İbrâhim Efendi

  Rabbi Veffik Umûra İbrâhim 1175

 • yekmu0292

  Hüseyin Vehbî b. Mehmed Emin

  Hüseyin Vehbî râ Siyâdet Şod

 • yekmu0293

  Ömer Efendi

  Kefâ bi’l-Mevt Vâ‘izan yâ Ömer 1177

 • yekmu0294

  Şemseddin

  Abduhû Şemseddin 1170

 • yekmu0295

  Ahmed Şemseddin

  Ahmed Şemseddin 1155

 • yekmu0296

  Yemlihâ Mislinâ Mekselinâ Mernûş Debernûş Şâzenûş Kefeştatayyûş Kıtmîr 1172

 • yekmu0297

  Mahmûd es-Sabrî et-Trabzonî

  Mahmûd es-Sabrî

 • yekmu0298

  Âsek Kadısı Hacı Hüseyin Efendi

  Be-Hakk-ı Şehîdân-ı Bedr u Huneyn Hudâyâ Atâ Kon Murâd-ı Hüseyn

 • yekmu0299

  Muhammed Nûreddin Nazarî

  Muhammed Nûreddin 1199

 • yekmu0300

  Hacı Mustafa Efendi

  el-Fakîr Hacı Mustafa

Yukarı Çık
Go up