Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0501

  Yâ Allah

 • yekmu0502

  Seyyid Osman

  es-Seyyid Osman 1208

 • yekmu0503

  Derviş İbrâhim Afîf el-Mevlevî

  Tâlib-i Sırr-ı Kitâb-ı Mesnevî Derviş İbrâhim Afîf el-Mevlevî 1203

 • yekmu0504

  Abdullah el-Murâdî

  Abdullah el-Murâdî 1190

 • yekmu0505

  Şeyh Mehmed Tevfik Efendi

  Tevfik 1260

 • yekmu0506

  Ubeydullah b. Bekir b. Sûfî Osman

  es-Seyyid el-Hâcc Ubeydullah 1208

 • yekmu0507

  Cihânzâde, Yahyâ b. Ali el-Kâdî

  Hasbiyallâhu Vahdehû ve Kefâ Abdehû Yahyâ

 • yekmu0508

  Nazmîzâde Seyyid Osman Efendi

  Min Mevâhibi’l-Mennân li-Abdihî Seyyid Osman 1199

 • yekmu0509

  Ahmed Efendi

  Ahmed 1166

 • yekmu0510

  Abdullah b. Abbâs

  Seyyid Abdullah b. Abbâs 1179

 • yekmu0511

  Muhammed b. Rasûl

  Vemâ Muhammedün illâ Rasûl 1010

 • yekmu0512

  Aşçıbaşızâde Muhammed b. Muhammed

  Muhammed 1172

 • yekmu0513

  Ziyâ’î, Yusuf b. Habîb

  Yâ Kâfiye’l-Mühimmât Abduhû Yusuf 1114

 • yekmu0514

  Fâtıma

  Fâtıma

 • yekmu0515

  Mehmed Nûri b. Hasan

  es-Seyyid Mehmed Nûri 1294

 • yekmu0516

  Ebû Bekir Efendi

  Bende-i Hudâ Ebû Bekir

 • yekmu0517

  Hasbiyallâhu lâ İlâhe Sivâh Ey Muhammed merâ Hudâst Penâh

 • yekmu0518

  Derviş İbrâhim el-Mevlevî

  Hâk-i Pây-i Âl-i Abâ Derviş İbrâhim el-Mevlevî

 • yekmu0519

  Ahmed Efendi

  İttekıllâhe haysümâ Künte yâ Ahmed 1209

 • yekmu0520

  Ali b. Mahmûd

  el-Vâsık bi’l-Meliki’l-Ma‘bûd el-Fakîr Ali b. Mahmud

 • yekmu0521

  Ahmed b. Fâ’ik

  Bende-i Ad‘afü’l-İbâd Ahmed b. Fâ’ik

 • yekmu0522

  Muhaddis, Mustafa b. Ahmed el-Kayserî el-Hisârî

  Yâ Muhammed Kıl Şefâ‘at Ümmetindir Mustafa 1264

 • yekmu0523

  Kuli’l-Hayr ve illâ fe’sküt

 • yekmu0524

  Hâdim-i Seyyid Buhârî Hamdullah el-Hasenî

  Hamdullah 1185

 • yekmu0525

  Şerîf Abdulhayy b. Ahmed

  Şerîf Abdulhayy b. Ahmed İlâhî ger Şeved Lutf-i to Hemrâh Şeved Bende zi Makbûlân-ı Dergâh

 • yekmu0526

  Abdulkâdir b. Emin Paşazâde

  Heme Kâm-ı Dil-i Abdulkâdir Hâsıl Bâd

 • yekmu0527

  Halil

  Halil 1167

 • yekmu0528

  Konya Müftüsü Îsâ Hızır Efendi

  Nâ’il-i Rif‘at-i Dâreyn Ola Yâ Rabb Îsâ 1152

 • yekmu0529

  Mustafa Sâdık b. Mustafa el-Üsküdârî

  Mustafa 1186

 • yekmu0530

  Hacı Osman b. Mehmed

  Mazhar-ı Nûr-i İlâhî Hacı Osman

 • yekmu0531

  Men Sabera Zafera

 • yekmu0532

  Hüseyin Nâci

  Hüseyin Nâci 1087

 • yekmu0533

  Konya Dârulhadîs Medresesi’nde Müderris Mehmed Efendi

  Yâ Müfettiha’l-Ebvâb İftah lenâ Hayra’l-Bâb Abduhû Mehmed 1108

 • yekmu0534

  Şeyhülislam Veliyyüddin Efendi, Veliyyüddin b. Mustafa b. Hüseyin el-İstanbulî

  Vakafe Şeyhu’l-İslâm Veliyyüddin Efendi ibnü’l-Merhûm el-Hâcc Mustafa Ağa ibnü’l-Merhûm el-Hâcc Hüseyin Ağa 1175

 • yekmu0535

  Allâhümme Salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ Âlihî ve Sahbihî ve Sellem

 • yekmu0536

  Nazîf el-Mevlevî, Hasan b. Abdullah el-Yenişehrî

  Hâdimü’l-Mevlevî Nazîf 1253

 • yekmu0537

  Derviş Mahmûd

  Bende-i Mevlânâ Derviş Mahmûd

 • yekmu0538

  Vemâ Muhammedün illâ Rasûl 1042

 • yekmu0539

  Muhammed Rasûlullah 1042

 • yekmu0540

  Attarzâde Ali Fehim el-Hüseynî

  Be-Hakk-ı Gül-i Âl-i Muhammed Dil-i Fehîm Küşâd Bâd 1207

 • yekmu0541

  La‘lîzâde Muhammed Ma‘sûm Efendi

  Bende-i Âl-i Muhammed Muhammed

 • yekmu0542

  Bektaş b. İskender et-Tokâdî

  Nâdi Aliyyen Mazhara’l-Acâ’ib Tecidhu Avnen leke fi’n-Nevâ’ib Küllü Hemmin ve Gammin Seyencelî Bi-Nübüvvetike yâ Muhammed bi-Velâyetike yâ Ali Efkaru’l-Verâ Bektaş et-Tokâdî

 • yekmu0543

  Muhammed Ali

  Muhammed Ali

 • yekmu0544

  Mehmed Emin Efendi

  Mehmed Emin

 • yekmu0545

  Li-Külli Nebiyyin Refîkun fi’l-Cenneti ve Refîkî fîhâ Osman

 • yekmu0546

  Feyzullah Efendi

  Hasbiyallâh Abduhû Feyzullah 1156

 • yekmu0547

  Abdurrahîm Efendi

  Allahu’r-Rahîm ve Ene Abduhû

 • yekmu0548

  Ebû Bekir Efendi

  Ebû Bekir 1170

 • yekmu0549

  Mustafa Efendi

  Mustafa

 • yekmu0550

  Hüseyin Efendi

  Bende-i Kemterîn Hüseyin

 • yekmu0551

  İffet Efendi

  Büşrâ leke in Sâ‘afeti’l-Akdâr 1170

 • yekmu0552

  Hâfız Mustafa Efendi

  Abduhû Hâfız Mustafa 1191

 • yekmu0553

  Muhammed Nûrullah Efendi

  Vemâ Tevfîkî illâ billâh Abduhû Muhammed Nûrullah 1153

 • yekmu0554

  Sık bi’r-Refî‘ Muhammed Hâdiye’l-Verâ 1016

 • yekmu0555

  İbrâhim Efendi

  Abduhû İbrâhim 1153

 • yekmu0556

  Muhammed Efendi

  Muhammed ez Hudâ İnâyet Hâhed

 • yekmu0557

  Muhammed Sâdık Efendi

  Muhammed Sâdık 1177

 • yekmu0558

  Derviş Mehmed Efendi

  es-Seyyid Derviş Mehmed 1108

 • yekmu0559

  Muhammed Sâlih Efendi

  Muhammed Sâlih 1175

 • yekmu0560

  Muhammed b. Mevlânâ

  Bende-i Hâlık-ı Hayy-i Dânâ el-Hâcc Muhammed b. es-Seyyid eş-Şeyh Mevlânâ 995

 • yekmu0561

  Ebu’n-Nûr Seyfeddin Abdurrahman Refî‘ b. Muhammed en-Nagamî [?]

  Şeh-i İklîm-i Velâyet Ola Abdurrahman Refî‘

 • yekmu0562

  Muhammed Beki

  Abduhû Muhammed Beki

 • yekmu0563

  Ziyâ’eddin Ahmed el-Hüseynî

  Ziyâ’eddin Ahmed el-Hüseynî 1236

 • yekmu0564

  Ebû Bekir Efendi

  Vemâ Tevfîkî illâ billâh Abduhû Ebû Bekir 1200

 • yekmu0565

  Şahbâz Giray

  Men Âmene bi’l-Kader Emine mine’l-Keder Şahbâz Giray

 • yekmu0566

  Muhammed Efendi

  Abduhû Muhammed

 • yekmu0567

  Üftâdezâde Mustafa Efendi

  Üftâdezâde es-Seyyid Mustafa 1125

 • yekmu0568

  Seyyid Mehmed Selim

  es-Seyyid Mehmed Selim 1185

 • yekmu0569

  Halil

  Avvenallâhu’l-Celîl Abdehu’l-Halîl

 • yekmu0570

  Ahmed b. Eyyûb el-Ensârî

  Yürcî mine’l-Kerîmi’l-Bârî Hüsne’l-Hitâm Ahmed ibn Eyyûb el-Ensârî

 • yekmu0571

  İshak

  Bende-i Hazret-i Hallâk İshak 1033

 • yekmu0572

  Mehmed

  Gül-i Murâd-ı Mehmed Hemîşe Handân Bâd 1147

 • yekmu0573

  Mustafa Ali

  Rehber-i Hidâyet-i Ezelî Mustafa Ali 1076

 • yekmu0574

  Muhammed Emin Efendi

  Yâ Mücîbe’s-Sâ’ilîn Yercû minke Zülfete’l-Ebrâr Muhammed Emin

 • yekmu0575

  Rızâ Kulî

  Lâ İlâhe illallâhu’l-Melikü’l-Hakku’l-Mübîn Abduhû Rızâ Kulî

 • yekmu0576

  Ahmed Efendi

  Yâ Muhammed Kıl Şefâ‘at Ümmetindir Seyyid Ahmed 1120

 • yekmu0577

  Muhammed Hüseyin Efendi

  el-Abdu’l-Müznib Muhammed Hüseyin

 • yekmu0578

  Selânik’te Ayasofya Câmi‘i Mü’ezzini Muhammed b. Hüseyin

  Muhammed

 • yekmu0579

  Kilis Kadısı Seyyid Ali Efendi

  Âmentü billâhi’l-Aliyyi’l-Azîm ve Tevekkeltü ale’l-Hayyi’l-Kayyûm Rabbi Sehhil Umûra Seyyid Ali 1153

 • yekmu0580

  Lâdîkîzâde Ali Hıfzı Efendi

  Min Kütübi’l-Hakîr Lâdîkîzâde Ali Hıfzı 1204

 • yekmu0581

  Şeyh Muhammed Rızâ

  Allâhu zü’l-Atâ Vakfun li’ş-Şeyh Muhammed Rızâ 1153

 • yekmu0582

  Seyyid Ali Efendi

  Abduhû Seyyid Ali 754

 • yekmu0583

  Muhammed b. Abdullah

  el-Vâsık bi’l-Meliki’l-İlâh el-Fakîr Muhammed b. Abdullah

 • yekmu0584

  Osman Efendi

  Rabbi Veffik Umûra Osman

 • yekmu0585

  İsmâ‘il Fâhir Efendi

  İsmâ‘il Fâhir 1178

 • yekmu0586

  Seyyid Mehmed Emin Efendi

  es-Seyyid Mehmed Emin Veffik Murâdî yâ Mu‘în

 • yekmu0587

  Muhammed Efendi

  İlâhî be Mahşer me-Bâdâ Cüdâ Muhammed zi Lutf-i Rasûl-i Hudâ

 • yekmu0588

  Zenbillizâde, Ziyâ’eddin Fudayl b. Ali b. Ahmed el-Cemâlî el-Bekrî er-Rûmî el-Hanefî

  Vakafe Fudayl el-Cemâlî 991

 • yekmu0589

  Semmânzâde Mehmed Süleyman Cemil Efendi

  Hasbunallâhu ve Ni‘me’l-Vekîl Abduhû Süleyman Cemil 1160

 • yekmu0590

  Kefevîzâde, Ahmed b. Mehmed

  Abduhû es-Seyyid Ahmed

 • yekmu0591

  Abdulvehhâb b. Osman el-İstanbulî el-Hıllî el-Hanefî

  Sâlik-i Râh-ı Savâb Ola Abdulvehhâb

 • yekmu0592

  Abdulkâdir b. Emin Paşazâde

  Abdulkâdir 1207

 • yekmu0593

  Hızır b. Ali el-Bursevî

  Abduhû Hızır

 • yekmu0594

  Sun‘ullah

  Sun‘ullah 1153

 • yekmu0595

  Osman Efendi

  Yemlihâ Mislinâ Mekselinâ Mernûş Debernûş Şâzenûş Kefeştatayyûş Kıtmîr Osman

 • yekmu0596

  Ahmed Efendi

  Yâ Samed Yessir Umûra Ahmed 1122

 • yekmu0597

  Osman Efendi

  Mazhar-ı Feyz-i İlâhî Osman 995

 • yekmu0598

  Bursa’da Kâtib Muhammed Emin b. Ahmed

  Abduhû Muhammed Emin

 • yekmu0599

  Hasan b. Abdusselâm

  Efkaru’l-Enâm Hasan b. Abdusselâm

 • yekmu0600

  Abdulkâdir b. Emin Paşazâde

  Be-Deh Yâ Rabb be-Abdulkâdir İzz ü Câh der Dâreyn 1199

Yukarı Çık
Go up