Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0401

  Azze men Kane‘a ve Zelle men Tame‘a Abduhû Muhammed

 • yekmu0402

  Umar Senden İlâhî Lutf-i bî-Hadd Kelâmın Hıfz Eden Hâfız Muhammed

 • yekmu0403

  Şerîf Muhammed Râ’if 1239

 • yekmu0404

  Mahabbetü Mustafa Behcetün alâ Kalbî

 • yekmu0405

  Rabbi Veffik Umûra Ahmed

 • yekmu0406

  Yâ Rabb be-Hakkı Tâ‘at-ı Pâkân-ı Subhgâh Be-Nümâ Hüseyn râ zi İnâyât-ı Hîş Râh Her ki Dâred Rûy-ı ber Ehl-i Vefâ Der Do Âlem Kalb-i u Yâbed Safâ

 • yekmu0407

  Vemâ Tevfîkî ve İ‘tisâmî illâ billâh Abduhû Ahmed 1146

 • yekmu0408

  Mehmed Vecîh 1301

 • yekmu0409

  Kütübhâne-i Dâru’t-Tıbâ‘a 1256

 • yekmu0410

  Lutfuna Mazhar Ola Yâ Rabb Ali

 • yekmu0411

  Mustafa Rûhî

 • yekmu0412

  Matbaa-i Mekteb-i Harbiyye-i Şâhâne 1278

 • yekmu0413

  Kad Vakafe hâza’l-Kitâbe’l-Müstetâb el-Hâcc Sa‘dullah el-Mübtegî li-Merdâti Mevlâhu Enâlehullâhu Te‘âlâ fi’d-Dâreyn mâ Yetemennâhu 1151

 • yekmu0414

  Mahmûd 971

 • yekmu0415

  Efkaru’l-İbâdi’d-Da‘îf Abdurrahîm b. Abdullatif

 • yekmu0416

  Ad‘afu İbâdillâhi zi’l-Celâl Abdurrahman b. Şeyh Cemâl

 • yekmu0417

  Efkaru’l-Verâ Şeyh Muhammed eş-Şehîr bi-Kadızâde

 • yekmu0418

  Şod ez Feyz-i Du‘â-yı Subh-gâhî Muhammed Mazhar-ı Lutf-i İlâhî 1017

 • yekmu0419

  el-Muvakkit bi-Câmi‘i Şehid Mehmed Paşa 1207

 • yekmu0420

  Abd-i Kemter Muhammed b. Ali

 • yekmu0421

  Bende-i Dergâh-ı Hakk Abdurrahîm 1035

 • yekmu0422

  Medrese-i Rüstem Paşa Kurb-i Cağaloğlu 1253

 • yekmu0423

  el-Mütevekkil ale’l-Meliki’l-Ehad el-Fakîr Abdulbâkî b. Muhammed

 • yekmu0424

  Abduhû Miftâhuddin 1247

 • yekmu0425

  Râcî-i Rahmet-i İlâh-i Mu‘în el-Fakîru’l-Hakîr Bedreddin

 • yekmu0426

  Hâfızu’l-Kur’ân Mehmed 1140

 • yekmu0427

  Abdulkâdir

 • yekmu0428

  Hüve’l-Fakîr Muhammed Sa‘îd b. Pir Osman Afâ anhumâ

 • yekmu0429

  Seyyid Halil 1196

 • yekmu0430

  Ve İlâhüküm İlâhün Vâhıdün Lâ İlâhe İllâ Hüve’r-Rahmânürrahîm

 • yekmu0431

  Şefâ‘at Hâhed ez-Nebî Kerîm

 • yekmu0432

  Rabbiğfirlî ve Heb lî Mülken 1180

 • yekmu0433

  Hasbiyallâhu Vahdehû ve Kefâ Abdehû Mustafa 1189

 • yekmu0434

  Mehmed Emin 7 Muharrem 1170

 • yekmu0435

  Muhammed Sa‘dullah

 • yekmu0436

  Bende-i Hudâ Muhammed

 • yekmu0437

  Matla-ı Envâr-ı Fütûh eş-Şeyh Muhammed b. Nasûh 1121

 • yekmu0438

  Osman 1098

 • yekmu0439

  Mehmed Necîb 1224

 • yekmu0440

  Vakafe hâza’l-Kitâb el-Hâcc Osman 1264

 • yekmu0441

  Hudâyâ me-râ deh be-Hüsn-i Hitâm Be-Nâm-ı Muhammed Aleyhisselâm 1115

 • yekmu0442

  Tevekkülî alâ Hâlıkî Abduhû Ahmed 1105

 • yekmu0443

  Mâye-i Nûr-i Muhammed Rehber-i Derviş Emin 1125

 • yekmu0444

  Şod Ahmed Mazhar-ı Avn-i İlâhî 1036

 • yekmu0445

  el-Vâsık bi’l-Meliki’l-Hayyi’l-Müte‘âlî el-Fakîr Muhammed et-Tabîb bi’l-Bâbi’l-Âlî

 • yekmu0446

  es-Seyyid Ahmed Reşîd 1200

 • yekmu0447

  Abduhû Mustafa 1199

 • yekmu0448

  es-Seyyid Mehmed Sâlih 1251

 • yekmu0449

  Abduhû Mustafa 1209

 • yekmu0450

  Yercû Şefâ‘atehû Muhammed Ubeydullah

Yukarı Çık
Go up