Seal Owners

  • 1
  • Ziyâ’î, Yusuf b. Habîb
  • ضيائي، يوسف بن حبيب
  • Şahıs
  • 2
  • Ziyâ’eddin Ahmed el-Hüseynî
  • ضياء الدين أحمد الحسيني
  • Şahıs
  • 3
  • Zeynelâbidîn
  • زين العابدين
  • Şahıs
  • 4
  • Zenbillizâde, Ziyâ’eddin Fudayl b. Ali b. Ahmed el-Cemâlî el-Bekrî er-Rûmî el-Hanefî
  • زنبيلي زاده، ضياء الدين فضيل بن علي بن أحمد الجمالي البكري الرومي الحنفي
  • 991/1583
  • Kadı
  • 5
  • Yusuf Âgâh Efendi
  • يوسف آگاه افندی
  • 1239/1824
  • Büyükelçi
  • 6
  • Yusuf Ağa’nın kardeşi Mehmed Necîb b. Mustafa
  • يوسف آغانك قردشی محمد نجيب بن مصطفی
  • Şahıs
  • 7
  • Yusuf
  • يوسف
  • Şahıs
  • 8
  • Yunus
  • يونس
  • Şahıs
  • 9
  • Yozgatlı Mehmed Hilmi Bey
  • يوزغاد لی محمد حلمی بك
  • Nâib
  • 10
  • Yenişehirli Müftîzâde Mehmed Sa‘îd Efendi
  • يكيشهرلى مفتي زاده محمد سعيد افندی
  • Şahıs
  • 11
  • Yenikapı Mevlevihanesi
  • يكی قپو مولويخانه سی
  • Tekke
  • 12
  • Yeniçeri Ağası Hasan Ağa
  • يكیچری آغاسی حسن آغا
  • 1143/1730’dan sonra
  • Yeniçeri Ağası
  • 13
  • Yeni Câmi’de Mütevellî Muhammed Sa‘îd b. Halil
  • یكی جامعینده متولي محمد سعيد بن خليل
  • Mütevelli
  • 14
  • Yeni Câmi’de Baş Kayyım Hacı Mustafa Efendi
  • يكی جامعده باش قيم حاجی مصطفی افندی
  • Kayyım
  • 15
  • Yemenî Muhammed b. Osman
  • يمني محمد بن عثمان
  • Şahıs
  • 16
  • Ya‘kûb Re’is
  • يعقوب رئيس
  • Şahıs
  • 17
  • Vidin Valisi Molla İdris Paşa
  • ودين واليسی ملا إدريس پاشا
  • 1226/1811’den sonra
  • Vali
  • 18
  • Vidin Serdengeçti Ağası Esîrîzâde Mehmed Ârif Efendi
  • ودين سردنگجدی آغاسی أسيري زاده محمد عارف افندی
  • Şahıs
  • 19
  • Vidin Müftüsü Hâfız Abdurrahman Efendi
  • ودين مفتيسی حافظ عبد الرحمن افندی
  • Müftü
  • 20
  • Veli
  • ولی
  • Şahıs
Go up