Seal Owners

  • 1
  • Habîb
  • حبيب
  • Şahıs
  • 2
  • Siroz’da Halil Paşa Câmi‘i İmamı Muhammed b. Receb
  • سيروز ده خليل پاشا جامعی إمامی محمد بن رجب
  • İmam
  • 3
  • Nurbânu Sultan’ın Vakıf Kâtibi Seyyid Mehmed Efendi
  • نوربانو سلطانك وقف كاتبی السيد محمد افندی
  • Vakıf Kâtibi
  • 4
  • Hacı İbrâhim Efendi
  • حاجی إبراهيم افندی
  • Şahıs
  • 5
  • Sâdık Efendi
  • صادق افندی
  • Şahıs
  • 6
  • Seyyid Şeyh Osman el-Celvetî
  • السيد الشيخ عثمان الجلوتي
  • Şeyh
  • 7
  • Hâmid el-Hasenî
  • حامد الحسني
  • Şahıs
  • 8
  • Osman Efendi
  • عثمان افندی
  • Şahıs
  • 9
  • Abdulhalim b. Ahmed
  • عبد الحليم بن أحمد
  • Şahıs
  • 10
  • Hüseyin Efendi
  • حسين افندی
  • Şahıs
  • 11
  • Seyyid Fahreddin Muhammed Efendi
  • السيد فخر الدين محمد افندی
  • Şahıs
  • 12
  • Dâyezâde Mustafa Efendi
  • دايه زاده مصطفی افندی
  • Kethüdâ
  • 13
  • Mustafa b. Abdî
  • مصطفی بن عبدي
  • Şahıs
  • 14
  • Yeni Câmi’de Mütevellî Muhammed Sa‘îd b. Halil
  • یكی جامعینده متولي محمد سعيد بن خليل
  • Mütevelli
  • 15
  • Hüseyin Nazîf b. İsmâ‘il eş-Şekûrî
  • حسين نظيف بن إسماعيل الشكوري
  • Şahıs
  • 16
  • Hacı Mahmûd b. Sinan
  • حاجی محمود بن سنان
  • Şahıs
  • 17
  • Seyyid Halil
  • السيد خليل
  • Şahıs
  • 18
  • Mustafa Şevket Efendi
  • مصطفی شوكت افندی
  • Şahıs
  • 19
  • Mustafa Fâ’iz
  • مصطفی فائز
  • Şahıs
  • 20
  • Seyyid Mehmed Âbid Efendi
  • السيد محمد عابد افندی
  • Şahıs
Go up