Seal Owners

  • 421
  • İbrâhim Paşa Câmi‘i İmamı Muhammed b. Abdurrahman
  • إبراهيم پاشا جامعی إمامی محمد بن عبد الرحمن
  • İmam
  • 422
  • Mehmed Tevfik
  • محمد توفيق
  • Şahıs
  • 423
  • Abdulkâdir b. İbrâhim el-Geylânî
  • عبد القادر بن إبراهيم الگيلاني
  • Şahıs
  • 424
  • Sâbık İzmir Kadısı Müftîzâde Abdurrahîm b. Mehmed
  • سابق إزمير قاضيسی مفتي زاده عبد الرحيم بن محمد
  • Şahıs
  • 425
  • Ebu’l-Vefâ Derviş Hüseyin Lebîb Efendi
  • أبو الوفا درويش حسين لبيب افندی
  • Şahıs
  • 426
  • Hacı Hüseyin Efendi
  • حاجی حسين افندی
  • Şahıs
  • 427
  • Şeyhzâde Muhammed Yümnî
  • شيخزاده محمد يمني
  • Şahıs
  • 428
  • Süleyman Efendi
  • سليمان افندی
  • Şahıs
  • 429
  • Mustafa Nazîf Efendi
  • مصطفی نظيف افندی
  • Şahıs
  • 430
  • Osman Hayri b. Mustafa Nâmık Bey
  • عثمان خيری بن مصطفی نامق بك
  • Şahıs
  • 431
  • Âsâr-ı Müfîde Kütüphanesi
  • آثار مفيده كتبخانه سی
  • Kütüphane
  • 432
  • Ahmed Efendi
  • أحمد افندی
  • Şahıs
  • 433
  • Şeyh İbrâhim Edhem
  • الشيخ إبراهيم أدهم
  • Şahıs
  • 434
  • Seyyid Haydar Ali el-Kâdirî
  • السيد حيدر علي القادري
  • Şahıs
  • 435
  • Ahmed b. Ali
  • أحمد بن علي
  • Şahıs
  • 436
  • Abdulhakk Nakşibendî
  • عبد الحق نقشبندي
  • Şahıs
  • 437
  • Seyyid Şihâbüddin
  • السيد شهاب الدين
  • Şahıs
  • 438
  • Ferîdüddin Hasan
  • فريد الدين حسن
  • Şahıs
  • 439
  • Abdulaziz
  • عبد العزيز
  • Şahıs
  • 440
  • Selman
  • سلمان
  • Şahıs
Go up