Seal Owners

  • 501
  • Sadrâzam Şehid Ali Paşa
  • صدر أعظم شهيد علي پاشا
  • 1128/1716
  • Sadrâzam
  • 502
  • Şeyhülislam Menteşzâde Abdurrahîm Efendi
  • شيخ الإسلام منتش زاده عبد الرحيم افندى
  • 1128/1716
  • Şeyhülislam
  • 503
  • Kâmilî, Şemseddin Muhammed b. Ali el-Kâmilî ed-Dımaşkî eş-Şâfi‘î
  • الكاملي، شمس الدين محمد بن علي الكاملي الدمشقي الشافعي
  • 1131/1719
  • Müderris
  • 504
  • Kaptan İbrâhim Paşa
  • قپودان إبراهيم پاشا
  • 1138/1725
  • Kaptan
  • 505
  • İffetî, Hâfız Mustafa b. Mehmed b. Abdulkerim Sâmî el-İstanbulî
  • عفتي، حافظ مصطفی بن محمد بن عبد الكريم سامي الإستانبولي
  • 1139/1727
  • Şair
  • 506
  • Sadrâzam Nevşehirli Dâmad İbrâhim Paşa
  • صدر أعظم نوشهير لی داماد إبراهيم پاشا
  • 1143/1730
  • Sadrâzam
  • 507
  • Yeniçeri Ağası Hasan Ağa
  • يكیچری آغاسی حسن آغا
  • 1143/1730’dan sonra
  • Yeniçeri Ağası
  • 508
  • Sultan III. Ahmed
  • السلطان أحمد الثالث
  • 1149/1736
  • Sultan
  • 509
  • Cârullah Veliyyüddin b. Mustafa b. Ali el-Yenişehrî el-İstanbulî
  • جار الله ولي الدين بن مصطفى بن علي اليكيشهري الإستانبولي
  • 1151/1738
  • Osmanlı Âlimi
  • 510
  • Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Şeyhzâde Ahmed Efendi
  • أوقاف حرمين مفتشی شيخ زاده أحمد افندی
  • 1151/1738’den sonra
  • Müfettiş
  • 511
  • Şeyhülislam Dâmadzâde Ahmed b. Mustafa Râsih
  • شيخ الإسلام داماد زاده أحمد بن مصطفى راسخ
  • 1154/1741
  • Şeyhülislam
  • 512
  • Âtıf Efendi, Âtıf Mustafa b. Mustafa el-İstanbulî
  • عاطف افندى، عاطف مصطفى بن مصطفى الإستانبولي
  • 1155/1742
  • Defterdar
  • 513
  • Dârussaâde Ağası Hacı Beşir Ağa
  • دار السعاده آغاسی حاجی بشير آغا
  • 1159/1746
  • Dârussaâde Ağası
  • 514
  • Reîsülküttâb Mustafa Efendi
  • رئيس الكتاب مصطفی افندی
  • 1162/1749
  • Reîsülküttâb
  • 515
  • Şeyhülislam Akmahmûdzâde Mehmed Zeynî Efendi
  • آق محمود زاده محمد زيني افندی
  • 1164/1751
  • Şeyhülislam
  • 516
  • Sadrâzam Tiryâki Hacı Mehmed Paşa
  • صدر أعظم ترياقی حاجی محمد پاشا
  • 1164/1751
  • Sadrâzam
  • 517
  • Şeyhülislam Ebû İshakzâde, Mehmed Es‘ad b. İsmâ‘il b. İbrâhim el-İstanbulî
  • شيخ الإسلام أبو إسحق زاده، محمد أسعد بن إسمعيل بن إبراهيم الإستانبولي
  • 1166/1753
  • Şeyhülislam
  • 518
  • Sultan I. Mahmûd
  • السلطان محمود الأول
  • 1168/1754
  • Sultan
  • 519
  • Mehmed Bahâ’eddin b. Mehmed Murad el-Buhârî el-Murâdî en-Nakşibendî
  • محمد بهاء الدين بن محمد مراد البخاري المرادي النقشبندي
  • 1169/1756
  • Şeyh
  • 520
  • Sultan III. Osman
  • السلطان عثمان الثالث
  • 1171/1757
  • Sultan
Go up