Seal Owners

  • 581
  • Oflu Mehmed Emin Efendi
  • اوف لی محمد أمين افندی
  • 1319/1902
  • Dersiâm
  • 582
  • Hasan Hüsnü Paşa
  • حسن حسنی پاشا
  • 1320/1903
  • Bahriye Nâzırı
  • 583
  • Bahriye Nâzırı Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa
  • بحريه ناظری بوزجه آطه لی حسن حسنی پاشا
  • 1321/1903
  • Bahriye Nâzırı
  • 584
  • Celâleddin b. Osman Selâhaddin b. Abdulbâkî er-Rûmî el-Mevlevî
  • جلال الدين بن عثمان صلاح الدين بن عبد الباقي الرومي المولوي
  • 1326/1908
  • Şeyh
  • 585
  • İsmâ‘il Zühdü Bey
  • إسماعيل زهدی بك
  • 1328/1910
  • Dîvân-ı Muhâsebât Başkanı
  • 586
  • Mehmed Es‘ad Dede
  • محمد أسعد دده
  • 1330/1911
  • Mesnevihan
  • 587
  • Siroz Müftüsü Fethullah Fehmi Efendi
  • سيروز مفتيسی فتح الله فهمی افندی
  • 1335/1917
  • Müftü
  • 588
  • Sultan II. Abdulhamid
  • السلطان عبد الحميد الثاني
  • 1336/1918
  • Sultan
  • 589
  • İzmitli Tabîb Feyzullah Paşa’nın Vârisleri
  • إزميت لی طبيب فيض الله پاشانك وارثلری
  • 1341/1923
  • Tabib
  • 590
  • Bursalı Mehmed Tâhir
  • برسه لى محمد طاهر
  • 1343/1925
  • Şahıs
  • 591
  • Ali Emîrî Efendi
  • علي أميري افندی
  • 1343/1924
  • Edib
  • 592
  • Hasîrîzâde Mehmed Elif Efendi
  • حصيري زاده محمد ألف افندى
  • 1346/1927
  • Şeyh
  • 593
  • Ebû Muhammed Abdulmecid b. İbrâhim eş-Şernûbî el-Ezherî el-Mâlikî
  • أبو محمد عبد المجيد بن إبراهيم الشرنوبي الأزهري المالكي
  • 1347/1929
  • Musahhih
  • 594
  • İzmirli, İsmâ‘il Hakkı
  • ازميرلى، اسماعيل حقى
  • 1365/1946
  • Muallim
  • 595
  • Olgun, Mehmed Tâhir (Tâhiru’l-Mevlevî)
  • اولگون، محمد طاهر (طاهر المولوي)
  • 1371/1951
  • Edebiyat Tarihçisi
  • 596
  • Sultan II. Murad
  • السلطان مراد الثاني
  • 855/1451
  • Sultan
  • 597
  • Taşköprîzâde, Hayreddin Halil b. Kâsım b. Hacı Safâ el-Kastamonî el-Bursevî
  • طاشكبري زاده، خير الدين خليل بن قاسم بن حاجی صفا القسطموني البرسوي
  • 879/1475
  • Müderris
  • 598
  • Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan
  • آق قويون لی حكمداری اوزون حسن
  • 882/1478
  • Sultan
  • 599
  • Avnî, Sultan II. Mehmed
  • عوني، السلطان محمد الثاني
  • 886/1481
  • Sultan
  • 600
  • Şeyh Vefâ, Muslihuddin Mustafa b. Ahmed b. Yahyâ el-Konevî es-Sadrî
  • شيخ وفا، مصلح الدين مصطفى بن أحمد بن يحيى القونوي الصدري
  • 896/1491
  • Şeyh
Go up