Seal Owners

  • 81
  • Hâfız Mustafa Râşid
  • حافظ مصطفی راشد
  • Şahıs
  • 82
  • Mustafa b. Abdulkerim
  • مصطفی بن عبد الكريم
  • Şahıs
  • 83
  • Seyyid Halil el-Kayserî
  • السيد خليل القيصري
  • Şahıs
  • 84
  • Süleymaniye Müftüsü Mahmûd Efendi
  • سليمانيه مفتيسی محمود افندی
  • Müftü
  • 85
  • Ümmü Gülsüm Hanım
  • أم گلثم خانم
  • Hanım
  • 86
  • Bafralı Hoca Ahmed Rıfkı
  • بافره لی خواجه أحمد رفقی
  • Şahıs
  • 87
  • Civan Kapıcıbaşı Mehmed Paşa’nın Kethüdâsı Hacı Yusuf Ağa
  • جوان قپوجی باشی محمد پاشا نك كتخداسی حاجی يوسف آغا
  • Kethüdâ
  • 88
  • Rumeli Kadısı İmamzâde Mehmed Emin Efendi
  • روم ايلی قاضیسی إمام زاده محمد أمين افندی
  • Kadı
  • 89
  • Mukâbeleci Mehmed Efendi
  • مقابله جی محمد افندی
  • Şahıs
  • 90
  • Hâfız Ahmed Reşîd b. Hâfız Mehmed el-İzmirî
  • حافظ أحمد رشيد بن حافظ محمد الإزميري
  • Müderris
  • 91
  • Abdulgaffâr b. Abdulevvel
  • عبد الغفار بن عبد الأول
  • Şahıs
  • 92
  • Ali b. Mustafa el-İstanbulî
  • علي بن مصطفی الإستانبولي
  • Şahıs
  • 93
  • Abdulkerim b. Hüseyin el-Ferâ’izî
  • عبد الكريم بن حسين الفرائضي
  • Şahıs
  • 94
  • Ömer b. İsmâ‘il
  • عمر بن إسماعيل
  • Şahıs
  • 95
  • Ahmed Tevfik İlhâmî b. Muhammed Şemseddin el-Hâlidî
  • أحمد توفيق إلهامي بن محمد شمس الدين الخالدي
  • Şahıs
  • 96
  • Sâlih Efendi
  • صالح افندی
  • Şahıs
  • 97
  • Mehmed Hamîd
  • محمد حميد
  • Şahıs
  • 98
  • Dârussaâde Ağası Tayfur Ağa
  • دار السعادة آغاسی طيفور آغا
  • Dârussaâde Ağası
  • 99
  • Hatvânîzâde, Muhammed el-Belgrâdî
  • خطواني زاده، محمد البلغرادي
  • Şahıs
  • 100
  • Ahmed Nazîf Efendi
  • أحمد نظيف افندی
  • Şahıs
Go up