Seal Owners

  • 141
  • Ebû Şâkir Muhammed b. Ali
  • أبو شاكر محمد بن علي
  • Şahıs
  • 142
  • Ebu’l-Fazl Mehmed Efendi, Mehmed b. İdris b. Hüsâmeddin el-Bitlisî
  • أبو الفضل محمد افندی، محمد بن إدريس بن حسام الدين البدليسي
  • 982/1574
  • Defterdar
  • 143
  • Ebu’l-Hasen eş-Şâzelî’nin Halîfelerinden Hâfız Yahyâ Efendi
  • أبو الحسن الشاذلي نك خليفه لریندن حافظ يحيی افندی
  • Şahıs
  • 144
  • Ebu’l-Muhtâr İbrâhim Tâhir b. Mustafa b. İbrâhim
  • أبو المختار إبراهيم طاهر بن مصطفی بن إبراهيم
  • Şahıs
  • 145
  • Ebu’l-Vefâ Derviş Hüseyin Lebîb Efendi
  • أبو الوفا درويش حسين لبيب افندی
  • Şahıs
  • 146
  • Ebu’n-Nûr Seyfeddin Abdurrahman Refî‘ b. Muhammed en-Nagamî [?]
  • أبو النور سيف الدين عبد الرحمن رفيع بن محمد النغمي [؟]
  • Şahıs
  • 147
  • Edirne Kadısı Ahmed Efendi
  • أدرنه قاضيسی أحمد افندی
  • Kadı
  • 148
  • Emine bint Ali
  • أمينة بنت علي
  • Hanım
  • 149
  • Emir Buhârî Zâviyesinde Münzevî Seyyid Abdurrahman Efendi
  • أمير بخاري زاويه سنده السيد عبد الرحمن افندی
  • Şahıs
  • 150
  • Emir Hâce Seyyid Abdulkâdir el-Üsküdârî
  • أمير خواجه السيد عبد القادر الأسكداري
  • Müderris
  • 151
  • Erzincan Milli Kütüphanesi
  • ارزنجان ملي كتبخانه سی
  • Kütüphane
  • 152
  • Erzincanlı Seyyid Muhammed Efendi
  • أرزنجان لی السيد محمد افندی
  • Şahıs
  • 153
  • Erzurum Müftüsü Fâ’ik Osman Efendi
  • أرضروم مفتيسی فائق عثمان افندی
  • Müftü
  • 154
  • Esmâ Sultan’ın Kethüdâsı Çelebi Mehmed Efendi
  • أسما سلطانك كتخداسی چلبی محمد افندی
  • Kethüdâ
  • 155
  • Esrâr Dede, Mehmed b. Ahmed Bîzebân el-Galatavî
  • أسرار دده، محمد بن أحمد بيزبان الغلطه وي
  • 1211/1797
  • Şeyh
  • 156
  • Etıbbâ-yı Hâssa’dan Müderris Muhammed Sa‘îd Efendi
  • اطبای خاصه دن مدرس محمد سعيد افندی
  • Müderris
  • 157
  • Evkâf Memuru Muhammed Sâdık Efendi
  • أوقاف مأموری محمد صادق افندی
  • Evkâf Memuru
  • 158
  • Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Ali Remzi Efendi
  • أوقاف حرمين مفتشی علي رمزی افندی
  • Müfettiş
  • 159
  • Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Hacı Halil Efendi
  • أوقاف حرمين مفتشی حاجی خليل افندی
  • Müfettiş
  • 160
  • Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Mehmed Emin Efendi
  • أوقاف حرمين مفتشی محمد أمين افندی
  • Müfettiş
Go up