Seals

Total 35 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
Previous Page

Fatwa Position Seals

Next Page
 • yekmu0022

  Vakafe li-Vechillâhi Te‘âlâ Efkaru’l-Verâ Ebu’l-Hayr Ahmed eş-Şehîr bi-Dâmadzâde Afallâhu anhu ve an Eslâfihî ve Ahlâfihî 1137

 • yekmu0082

  Vakafe hâza’l-Kitâb el-Merhûm Akmahmûdzâde es-Seyyid Mehmed Zeynelâbidîn Efendi bi-Şarti en lâ Yuhrace min Hızânetihî 1165

 • yekmu0083

  Vakf-ı Şeyhülislam Mehmed Es‘ad Efendi ibnü’l-Merhûm Şeyhülislam İsmâ‘il Efendi 1163

 • yekmu0084

  Min Kütübi’l-Fakîr ilallâhi’l-Kâdir Mustafa el-Âşir b. Mustafa er-Re’îs el-Fâzıl el-Bâhir 1161

 • yekmu0085

  Men Sabera Zafera Âşir

 • yekmu0086

  Mimmâ Vakafehu’l-Abdu’l-Fakîr ilâ Rabbihi’l-Ganî Ömer Hüsâmeddin fî Dâri’l-Kütübilletî Benâhâ Ceddi’l-Hâcc Mustafa Âtıf Rahimehu’l-Mevlâ bi-Şarti en lâ Yuhrace an Hızânetihî ve’l-Mü’emmenu Mahmûlun alâ Emânetihî 1283

 • yekmu0087

  Evkafe hâza’l-Kitâb Vehbî ibn Abdulmu‘îd ed-Dûrî 1331

 • yekmu0149

  Yâ Rabb bi’l-Mustafa Belliğ Mekâsıdenâ 1163

 • yekmu0210

  Mustafa Bende-i Ânest ki Cihân Bende-i Ûst

 • yekmu0219

  Mihr-i Muhabbet Mühr Urdu Câna Ahmed ne Hâcet Nâm u Nişâna 1173

 • yekmu0237

  Hasbiyallâhu Vahdehû ve Kefâ Abdehû Muhammed

 • yekmu0238

  Hâdim-i Şer-i Kavîm Abdulhalim

 • yekmu0290

  Vehbî

 • yekmu0298

  Be-Hakk-ı Şehîdân-ı Bedr u Huneyn Hudâyâ Atâ Kon Murâd-ı Hüseyn

 • yekmu0338

  Vakf-ı Dâmadzâde Feyzullah Efendi 1174

 • yekmu0344

  Vakafe Şeyhülislâm es-Seyyid Feyzullah Efendi Ğaferallâhu lehû ve li-Vâlideyhi en lâ Yuhrace mine’l-Medresetilletî Enşe’ehâ bi-Kostantıniyye 1112

 • yekmu0349

  Muhammed Bahâ’eddin

 • yekmu0372

  Yâ Allâhu’l-Mahmûd fî Külli Fi‘âlihî

 • yekmu0375

  Dâ’im Emân-ı Hakk’ta Ola Mehmed Emin

 • yekmu0474

  es-Seyyid Muhammed Âtıf 1212

Yukarı Çık
Go up