Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0537

  Derviş Mahmûd

  Bende-i Mevlânâ Derviş Mahmûd

 • yekmu0319

  Habîb

  Bende-i Nesl-i Necîb Âl-i Muhammed Habîb

 • yekmu0117

  Kadızâde Mehmed Efendi

  Bi-Vakfi Merhûm Kadızâde Mehmed Efendi 1068

 • yekmu0122

  Sâlih b. Abdulganî el-İstanbulî

  Bu kitabı Şeyh Seyyid Sâlih b. Abdulganî İslambolî kendi binâ eylediği Siroz’da Hazînedâr Tekkesi Câmi-i Şerîfi havlusunda vâki‘ Dergâh-ı Nakşibendiyye’ye vakf eylemiştir 1201

 • yekmu0390

  Âlime Hâtun bint Sun‘ullah Efendi

  Bu Kitap Ebu’l-Feth Sultan Mehmed Han Câmi‘i Şerîfinde Merhûm Sun‘ullah Efendi’nin Kızı Âlime Hâtun’un Vakfıdır

 • yekmu0035

  Sadrâzam Nevşehirli Dâmad İbrâhim Paşa

  Bu nüsha Dâmad İbrâhim Paşa’nın vakfıdır 1132

 • yekmu0551

  İffet Efendi

  Büşrâ leke in Sâ‘afeti’l-Akdâr 1170

 • yekmu0692

  Hasîrîzâde Mehmed Elif Efendi

  Çâker-i Âl-i Abâ Muhammed Elif 1289

 • yekmu0736

  Hâfız Ahmed Reşîd b. Hâfız Mehmed el-İzmirî

  Çünki Tevfîk Eyledi Rabbü’l-Mecîd Kad Vakaftü Dedi Bu Hâfız Reşîd 1170

 • yekmu0375

  Rumeli Kadısı İmamzâde Mehmed Emin Efendi

  Dâ’im Emân-ı Hakk’ta Ola Mehmed Emin

 • yekmu0616

  Muhammed Sa‘îd Efendi

  Dâ’im Emân-ı Hakk’ta Ola Muhammed Sa‘îd 1183

 • yekmu0214

  Mehdî

  Dâred Ümmîd-i Şefâ‘at zi Muhammed Mehdî 1127

 • yekmu0201

  Matbaa-i Âmire

  Dâru’t-Tıbâ‘ati’l-Âmire

 • yekmu0164

  Sahaflar Şeyhizâde Es‘ad Efendi, Mehmed Es‘ad b. Ahmed el-Arabkirî

  Der Şeref bâdâ be-Sa‘d Kevkeb-i Es‘ad Mehmed 1203

 • yekmu0548

  Ebû Bekir Efendi

  Ebû Bekir 1170

 • yekmu0599

  Hasan b. Abdusselâm

  Efkaru’l-Enâm Hasan b. Abdusselâm

 • yekmu0415

  Abdurrahîm b. Abdullatif b. Muhammed en-Niksârî

  Efkaru’l-İbâdi’d-Da‘îf Abdurrahîm b. Abdullatif

 • yekmu0417

  Kadızâde Muhammed Efendi

  Efkaru’l-Verâ Şeyh Muhammed eş-Şehîr bi-Kadızâde

 • yekmu0757

  Sirkezâde, Mustafa b. Mehmed Ali

  el-Abd Mustafa b. Mehmed Ali eş-Şehîr bi-Sirkezâde

 • yekmu0270

  Kınalızâde, Muhammed b. Ali b. Emrullah el-Hınnâ’î er-Rûmî

  el-Abdu’l-Fakîr Muhammed b. Ali 995

Yukarı Çık
Go up