Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0403

  Şerîf Muhammed Râ’if

  Şerîf Muhammed Râ’if 1239

 • yekmu0670

  İsmâ‘il Efendi

  Abduhû İsmâ‘il 1239

 • yekmu0253

  Ali Paşa’nın mühürdârı Hurşîd Ali Bey

  Abduhû Hurşîd Ali 1238

 • yekmu0796

  Miftâhuddin b. Hüsâmeddin b. Derviş Ömer el-Buhârî

  Abduhu’l-Mütevekkil ale’l-Bârî Miftâhuddin b. Hüsâmeddin el-Buhârî 1237

 • yekmu0127

  Abdurrahman b. Ahmed Emin es-Sirozî

  Vakafe hâza’l-Kitâb es-Seyyid Abdurrahman b. Ahmed Emin es-Sirozî ve Şerata Tasarrufehâ li-A‘lemi Evlâdihî Batnen ba‘de Batnin ve Esta‘îzü billâhi Te‘âlâ in İnkaraza’l-İlmu anhum Yûza‘a fî Kütübhâne-i Siroz ve Yutâla‘a fîhâ ve Ecruhû aleyhi bi-Fazlihî Te‘âlâ 1237

 • yekmu0563

  Ziyâ’eddin Ahmed el-Hüseynî

  Ziyâ’eddin Ahmed el-Hüseynî 1236

 • yekmu0103

  Hâlet Efendi, Mehmed Sa‘îd b. Hüseyin el-Kırımî el-İstanbulî

  İlâhî Cem-i Kütüb Kerde Ehl-i Vahdet râ Be-Deh be-Dest-i Yemîneş Kitâb-ı Hâlet râ 1236

 • yekmu0108

  Mir İsmâ‘il b. Ahmed Paşa

  Vakafe hâza’l-Kitâb el-Hâcc Mir İsmâ‘il b. el-Merhûm el-Hâcc Ahmed Paşa Taleben li-Merdâtillâhi Te‘âlâ bi-Şarti en lâ Yuhrace min Hızânetihî Ğufira lehû ve li-Vâlideyhi 1236

 • yekmu0688

  Süleyman Efendi

  Mazhar-ı Nûr-i İlâhî Abduhû Süleyman 1236

 • yekmu0465

  Seyyid Nazîf Efendi

  es-Seyyid Nazîf 1236

 • yekmu0805

  Sivas Kadısı Seyyid Mustafa Efendi

  es-Seyyid el-Hâcc Mustafa 1234

 • yekmu0644

  Seyyid Mehmed Tevfik Efendi

  eş-Şeyh Seyyid Mehmed Tevfik 1234

 • yekmu0187

  Mustafa Efendi

  Bende-i Hudâ Mustafa 1234

 • yekmu0473

  Abdurrahîm b. Bahtiyâr el-Bulgârî

  Abdurrahîm 1234

 • yekmu0349

  Mehmed Bahâ’eddin b. Mustafa Âşir

  Muhammed Bahâ’eddin

 • yekmu0358

  Sadîkuke men Sadakake lâ men Saddakake 1231

 • yekmu0624

  el-Mu‘în el-Vedûd 1231

 • yekmu0373

  Şeyhülislam Meşrebzâde Mehmed Ârif Efendi

  Muhammed Ârif 1231

 • yekmu0689

  Ser-Nâyî Ali Dede

  Bende-i Hazret-i Mevlânâ Ser-Nâyî Ali Dede 1231

 • yekmu0331

  Sahh 1230

Yukarı Çık
Go up